Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-109/07-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu 21 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest w trakcie organizacji. W statucie Stowarzyszenia zostały opisane w paragrafie 7 i 8 cele i środki działania:

" § 7

1.

Stowarzyszenie X działa na rzecz ogółu społeczności.

2.

Celem Stowarzyszenia X jest:

a.

zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasowych i domowych,

b.

upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasowych i domowych,

c.

dążenie do udoskonalania polskich linii hodowlanych,

d.

kontrola i patronat nad działalnością stowarzyszonych hodowli, tak aby spełniały one najwyższe standardy europejskie i światowe,

e.

pomoc w nawiązaniu współpracy hodowlanej,

f.

promocja stowarzyszonych hodowli kotów rasowych,

g.

działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

h.

współpraca z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi,

i.

współpraca z klubami felinologicznymi w kraju i za granicą,

j.

prowadzenie internetowego forum tematycznego oraz stron Klubu,

k.

popularyzacja świadomości dotyczącej praw zwierząt.

§ 8

1.

Stowarzyszenie X realizując określone w § 7 cele, opiera swoją działalność na pracy dobrowolnej członków. Jeżeli realizacja statutowych celów tego wymaga, Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2.

Realizując założone cele Stowarzyszenie X:

a.

reprezentuje i wspomaga swoich członków w ich działalności,

b.

stwarza dogodne warunki do rozwoju promocji hodowli kotów rasowych,

c.

organizuje spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenie X, a także kursy, seminaria, odczyty,

d.

organizuje konkursy dla hodowców wszystkich ras kotów,

e.

upowszechnia wiedzę na temat wszystkich ras kotów,

f.

wspiera i prowadzi prace mające na celu poznanie i uzupełnianie wiedzy dotyczącej hodowli wszystkich ras kotów,

g.

gromadzi informacje i wiedzę związaną z jego działalnością,

h.

upowszechnia informacje w zakresie ras kotów,

i.

dba o wysoki poziom etyczny członków,

j.

wspiera przedsięwzięcia mające na celu propagowanie hodowli kotów,

k.

współdziała z innymi organizacjami społecznymi, a także z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej,

l.

organizuje pokazy i wystawy kotów w porozumieniu i pod patronatem międzynarodowych organizacji felinologicznych."

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy działalność Stowarzyszenia zgodna z przedstawionymi założeniami w statucie jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zdaniem wnioskodawcy, cele stowarzyszenia będącego organizacją felinologiczną oparte są na działaniach naukowych i oświatowych, mają służyć upowszechnianiu wiedzy o kotach i świadomości praw zwierząt. Jednocześnie stowarzyszenie chce walczyć o ochronę środowiska, poprzez ochronę zwierząt będących częścią dziedzictwa przyrody. Wystawy kotów i spotkania z hodowcami mają na celu popularyzować świadomość u szerszej grupy społeczeństwa i uczyć miłości do zwierząt. Wszystkie te elementy zawarte są w art. 17 ust. 1 pkt 4 i dają prawo do zwolnienia przedmiotowego stowarzyszenia od podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Zależy ono od łącznego spełnienia następujących przesłanek: 1) podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w tym przepisie; 2) dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej; 3) oraz bez względu na termin - wydatkowane na te cele - art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia. Natomiast jeżeli działalność statutowa będzie przewidywała również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), a ich stosowanie przez organy podatkowe nie może odbywać się według wykładni rozszerzającej. Z uwagi na powyższe dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych-uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Badają jedynie czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, nauka czy ochrona środowiska. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku innymi ustawami lub wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie tych wyrazów (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/) przez oświatę należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa. Przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości. W przypadku ochrony środowiska odnieść należy się do definicji zawartej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), zgodnie z którą przez "ochronę środowiska" rozumie się podejmowanie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Zgodnie z art. 81 tej ustawy, ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Szczegółowe zasady ochrony zwierząt gospodarskich i domowych - określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1007 z późn. zm.).

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności oświatowej, naukowej czy działalności polegającej na ochronie środowiska w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cele wykazane w § 7 pkt 2b) i h) oraz pkt 2g) i k) statutu stowarzyszenia, chociaż nie nazwane wprost działalnością oświatową (§ 7 pkt 2b) i naukową (w § 7 pkt 2h) oraz działalnością polegającą na ochronie środowiska (§ 7 pkt 2g i k), można uznać za cele obejmujące te właśnie działalności. Nie można natomiast uznać za tożsame z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostałych celów stowarzyszenia wymienionych w § 7 statutu. Tak więc dochody uzyskane przez stowarzyszenie, w części przeznaczanej i wydatkowanej na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl