Interpretacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy - Pismo wydane przez: Ministerstwo... - OpenLEX

undefinedInterpretacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 listopada 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Interpretacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 5484 w sprawie możliwości interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Tak więc przepisy planu miejscowego, podobnie jak przepisy ustaw i rozporządzeń, podlegają ogólnym zasadom wykładni prawa.

Prawo dokonywania interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma organ właściwy do sporządzenia ww. aktu prawa miejscowego, czyli wójt, burmistrz i prezydent miasta, a także starosta, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, upoważniony ustawowo do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Powyższe wynika z faktu, iż w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Organ ten dokonuje oceny danego zamierzenia budowlanego i ostatecznie przesądza o możliwości realizacji danej inwestycji.

W art. 35 ustawy - Prawo budowlane "został określony zakres działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu pozwolenia na budowę. Warto zwrócić uwagę, że właściwy organ został przede wszystkim pozbawiony możliwości ingerencji w zawartość merytoryczną projektu - ocenie może podlegać jedynie zgodność przyjętych rozwiązań z prawem i to w zakresie ściśle określonym w ustawie. Dopuszczalne jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego (a więc projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. (...) Natomiast projekt zagospodarowania działki lub terenu podlega sprawdzeniu tylko pod kątem zgodności z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno-budowlanymi (np. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Do obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej należy również sprawdzenie kompletności projektu budowlanego, w tym, czy posiada on wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia (art. 35 ust. 1 pkt 3), a także sprawdzenie, czy projekt ten został sporządzony przez osobę posiadającą właściwe (w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy) uprawnienia budowlane. Niewątpliwie również na tym etapie następuje określenie obszaru oddziaływania obiektu (zob. art. 3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2) niezbędne do prawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego" (Komentarz do ustawy - Prawo budowlane, R. Dziwiński, P. Ziemski, 2006).

Załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, zostały wymienione w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, nakładanie na inwestora obowiązków "wykazywania spełnienia wszystkich warunków wymaganych zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" wydaje się niezasadne.

Należy ponadto zaznaczyć, "iż w żadnych przepisach prawa ustawodawca nie upoważnia wójta lub burmistrza do interpretacji uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W szczególności nie wynika takie uprawnienie z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) ani z ustawy - Prawo budowlane" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 r. o sygn. akt II SA/Bd 167/11).

Wójt, burmistrz i prezydent miasta wydają zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie interpretuje on ww. akt prawa miejscowego, tj. ocenia inwestycję w zakresie jej zgodności z postanowieniami planu miejscowego (i tylko w tym zakresie, nie może on oceniać np. spełnienia norm Prawa budowlanego).

Odnosząc się do pytań, należy zauważyć, że to wójt, burmistrz i prezydent miasta są organem administracji publicznej. Obsługę ww. organu zapewnia urząd gminy/urząd miasta. Interpretacji zapisów planu miejscowego może dokonywać organ, który go sporządził, tj. wójt, burmistrz i prezydent miasta. Biorąc pod uwagę powyższe, można wnioskować, że interpretacje ww. organu powinny być respektowane przez pracowników urzędu go obsługującego.

Należy także zauważyć, że w przypadku wykładni dokonywanej przez organy administracji publicznej poprawność jej przeprowadzenia może być weryfikowana przez organy II instancji i następnie przez sądy administracyjne.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl