undefinedInformacja ZUS z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podwyżki emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2006 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Informacja ZUS z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podwyżki emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych

Informacja ZUS z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podwyżki emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.

Kto otrzyma podwyżkę?

Szacuje się, że w wyniku waloryzacji podwyższone zostaną emerytury i renty pobierane z FUS przez około 7,3 mln emerytów i rencistów, w tym około 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym.

Podwyżki rent inwalidów wojennych i wojskowych otrzyma około 101 tys. osób (tj. 97% pobierających te świadczenia), przy czym około 53 tys. osób pobierających renty inwalidów wojennych i wojskowych łącznie z emeryturą, otrzyma w marcu tę emeryturę w zwaloryzowanej wysokości.

Na czym polegać będą podwyżki?

Waloryzacja świadczeń będzie dokonana poprzez pomnożenie kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających waloryzację wynosić będzie 102,3%, a dla pozostałych świadczeń 106,2%.

Przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika waloryzacji podwyższona zostanie również podstawa wymiaru waloryzowanych świadczeń.

Podwyżka rent z tytułu niezdolności do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent rodzinnych po inwalidach wojennych i wojskowych polegać będzie na podwyższeniu podstawy wymiaru tych świadczeń do kwoty 1 650,00 zł, o ile obecnie podstawa wymiaru świadczenia jest niższa od tej kwoty, a następnie obliczeniu wysokości świadczeń według odpowiednich stawek.

Nowe wysokości świadczeń najniższych

Od 1 marca 2006 r. zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji - 106,2%.

W związku z tym od 1 marca 2006 r. kwoty świadczeń najniższych wzrosną:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 34,88 zł, z 562,58 zł do 597,46 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 26,83 zł, z 432,74 zł do 459,57 zł.

Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią 120% kwot świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wzrosną:

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa o 41,85 zł, z 675,10 zł do 716,95 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową o 32,19 zł, z 519,29 zł do 551,48 zł.

Nowe wysokości dodatków

Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja wskaźnikiem 106,2% dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, dodatków kombatanckich, dodatków kompensacyjnych, dodatków za tajne nauczanie, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, a także świadczeń w wysokości dodatku kombatanckiego. Wysokości tych dodatków i świadczeń po waloryzacji będą wynosiły:

1. Dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie 153,19 zł

2. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 229,79 zł

3. Dodatek dla sieroty zupełnej 287,93 zł

4. Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 153,19 zł

5. Dodatek kompensacyjny 22,98 zł

Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,68 zł do 153,19 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,68 zł do 153,19 zł

Skutek finansowy podwyżek

Szacuje się, że miesięczny skutek podwyżek emerytur i rent z FUS wyniesie około 492 mln zł, z tego:

- z tytułu waloryzacji emerytur i rent - około 483 mln zł,

- z tytułu podwyższenia podstawy wymiaru rent z tytułu niezdolności do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent rodzinnych po inwalidach wojennych i wojskowych - około 9 mln zł.

Łączny miesięczny skutek podwyżek z uwzględnieniem wzrostu dodatków związanych z waloryzacją oszacowano na około 512 mln zł.

W efekcie podwyżek emerytur i rent (z tytułu waloryzacji i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych) oraz dodatków pielęgnacyjnych i dla sierot zupełnych przeciętne świadczenie emeryta/rencisty z FUS wzrośnie o około 69 zł.

Od jakiej kwoty bazowej będą przyznawane emerytury i renty od 1 marca 2006 r.?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od 1 marca 2006 r. wysokość kwoty bazowej wynosić będzie 1 977,20 zł.

Opublikowano: www.zus.gov.pl