undefinedInformacja dla emitentów w zakresie stosowania art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii w 2022 r.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 lutego 2022 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Informacja dla emitentów w zakresie stosowania art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii w 2022 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę na nowe obowiązki informacyjne emitentów określone w art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii (rozporządzenie 2020/852 z 18 czerwca 2020 r.) 1 , które obowiązują począwszy od 2022 r.

Kogo obejmują nowe przepisy?

Nowe obowiązki dotyczą emitentów, którzy podlegają pod regulacje dyrektywy NFRD (dyrektywa 2014/95 z 22 października 2014 r.) 2 , tj.: jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe (oraz w roku poprzedzającym) przekroczyły następujące wielkości:

1)

500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz

2)

85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy3.

Jednocześnie UKNF zaznacza, że na poziomie unijnym trwają prace nad rewizją dyrektywy NFRD 3 . Zakłada ona m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych. W przypadku zatwierdzenia tej zmiany odpowiednio rozszerzy się również zakres spółek, których dotyczyć będą przepisy art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii.

Gdzie i od kiedy należy ujawniać nowe informacje?

Emitenci są zobowiązani do publikacji dodatkowych ujawnień w oświadczeniach na temat informacji niefinansowych lub sprawozdaniach na temat informacji niefinansowych w ramach publikacji okresowych raportów rocznych, rozpoczynając od raportów za rok obrotowy 2021.

Zakres ujawnień

Art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii zobowiązuje emitentów do ujawniania informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność przedsiębiorstwa jest zrównoważona środowiskowo.

Szczegóły dotyczące prezentacji powyższych informacji zostały określone w rozporządzeniu delegowanym 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. 4 Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje od dnia 30 grudnia 2021 r.

UKNF zwraca uwagę na definicje zawarte w art. 1 tego rozporządzenia: w tym przede wszystkim na rozróżnienie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką (aligned economic activities) 5 i działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki (eligible economic activities) 6 oraz rozróżnienie przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych 7 . Zapoznanie się z tymi terminami jest ważne dla właściwego wykonania nowych obowiązków.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego 2021/2178 rok 2022 jest okresem przejściowym, tj. ujawnienia publikowane w 2022 r. w ramach okresowych raportów rocznych (z danymi za 2021 r.) 8 mogą zostać przygotowane w formie uproszczonej.

Ujawnienia uproszczone

W 2022 r. emitenci są zobowiązani wyłącznie do publikacji wskaźników odnoszących się do działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki. Za taką uznaje się działalność gospodarczą, która została opisana w dedykowanych aktach delegowanych (w nawiązaniu do sześciu celi środowiskowych wskazanych w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii), niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie techniczne kryteria kwalifikacji określone w tych aktach delegowanych.

Na moment publikacji komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany akt delegowany 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. 9 , który ustanawia techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się, jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu (a wiec w odniesieniu się do dwóch pierwszych celi środowiskowych). Rozporządzenie to weszło w życie 29 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym przy obliczaniu wskaźników w 2022 r. należy brać pod uwagę wskazane cele klimatyczne.

Wskaźniki obowiązujące w raportach okresowych za rok obrotowy 2021:

1) Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe, o których mowa w pkt 1.2 załącznika I do rozporządzenia delegowanego 2021/2178.

2) Przedsiębiorstwa finansowe ujawniają:

a)

udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospo-darczej niekwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki;

b)

udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji szczególnych, opisanych w art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia delegowanego 2021/2178,

c)

informacje jakościowe, o których mowa w załączniku XI do ww. rozporządzenia delegowanego

d)

oraz wskaźniki specyficzne dla danej działalności wskazane w art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia delegowanego.

W 2022 r. emitenci nie są zobowiązani do publikacji danych porównawczych za poprzedni roczny okres sprawozdawczy.

Należy jednocześnie pamiętać, że w kolejnych latach zakres ujawnień będzie ulegał rozszerzeniu. Pełen zakres raportowania wg rozporządzenia w sprawie taksonomii obowiązuje dla przedsiębiorstw niefinansowych od 2023 r. (okresowe raporty roczne za 2022 r.), natomiast dla przedsiębiorstw finansowych począwszy od 2024 r. (okresowe raporty roczne za 2023 r.).

Emitenci powinni podjąć niezbędne działania przygotowawcze w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego stosowania nowych wymogów.

Dodatkowe informacje

Poza zapoznaniem się z treścią wskazanych wyżej aktów oraz ich załączników, UKNF zachęca do zapoznania się z poniższymi dodatkowymi materiałami opublikowanymi na stronie Komisji Europejskiej (w języku angielskim):

FAQs dotyczące art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii z grudnia 2021 r.:

https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en

FAQs dotyczące art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii z lipca 2021 r.: https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en

Zakładka poświęcona rozporządzeniu w sprawie taksonomii:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#regulation

FAQs na temat rozporządzenia w sprawie taksonomii:

https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-faq_en

Zakładka poświęcona organowi doradczemu Komisji, który jest zaangażowany w prace związane z rozporządzeniem w sprawie taksonomii, i który opublikował szereg dokumentów towarzyszących przepisom, mających na celu wsparcie podmiotów w ich stosowaniu:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en

Zakładka poświęcona tzw. Taxonomy Compass (narzędzie opracowane przez Komisję Europejską, które może być wykorzystywane przez użytkowników do weryfikacji czy ich działalność kwalifikuje się do systematyki): https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX %3A02014L0095-20141205 3 Wskazany zakres podmiotów podlegających pod nowe przepisy obowiązuje zarówno w odniesieniu do uproszczonych jak i rozszerzonych ujawnień, o których mowa w niniejszym komunikacie.

3

Komisja Europejska, zakładka poświęcona dyrektywie Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reportingand-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#overview

5

Termin odnosi się do pełnego zakresu raportowania wg rozporządzenia w sprawie taksonomii tj. publikacji informacji na temat spełnienia przez podmiot wymogów określonych w art. 3 rozporządzenia.

6

Termin oznacza działalność gospodarczą, która została opisana w dedykowanych aktach delegowanych w nawiązaniu do sześciu celi środowiskowych wskazanych w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii.

7

Rozporządzenie w sprawie taksonomii przewiduje inne ujawnienia dla podmiotów finansowych (instytucji zarządzających aktywami, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji) oraz dla pozostałych przedsiębiorstw.

8

W przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym. Inne przypadki opisane są szerzej w Q&A numer 2 w dokumencie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assetshttps://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_enfaq_en

Opublikowano: www.knf.gov.pl