Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 lipca 2004 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
IMUS-1471/VUR2/443-267/04/ST
Odliczenie podatku naliczonego z faktury

Pytanie podatnika

Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury oznaczonej jako "faktura VAT MP" w przypadku, gdy została uregulowana tylko część należności wynikająca z tej faktury.

Odpowiedź

Stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:

- uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

- uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

- przypada 90 dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (...). Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Z powyższych unormowań wynika, że podatnik w przypadku, gdy uregulował część należności z faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT-MP" na rzecz małego podatnika, przed upływem 90 dni od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od uregulowanej części należności, w terminie określonym powyżej.

Powyższej zasady nie stosuje się do małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 99 ust. 3 ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl