Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 lipca 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług na usługi telekomunikacyjne świadczone w kwietniu 2004 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
IMUS-1471/VUR1/443-82/04/GW

Pytanie podatnika

Jaką stawką podatku winny być opodatkowane usługi telekomunikacyjne świadczone w kwietniu 2004 r., w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w maju 2004 r.?

Odpowiedź

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia, iż w kwestii określenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT, z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywanych w kwietniu 2004 r., (czyli zastosowania odpowiedniej stawki podatku) kluczowe znaczenie będzie miał moment ich wykonania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności. Zatem w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie w/w ustawy, które wykonane zostały przez podatnika przed dniem 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po dniu 30 kwietnia 2004 r. - czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania tj. przed dniem 1 maja 2004 r.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż do wystawianych po dniu 30 kwietnia 2004 r., faktur za usługi telekomunikacyjne - wykonane przed tą datą - będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl