IMUS-1471/PPŁ/415/19/2004 - Obowiązek banku sporządzenia i przesłania imiennej informacji o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 kwietnia 2004 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie IMUS-1471/PPŁ/415/19/2004 Obowiązek banku sporządzenia i przesłania imiennej informacji o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu

Pytanie podatnika

Pytanie Banku dotyczy obowiązku sporządzenia i przesłania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) imiennej informacji o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu (przychodu) ze źródeł wymienionych w art. 30a ust. 1 cyt. ustawy.

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. "czy na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank jest zobowiązany w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek, sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego oraz podatnika, imienne informacje w zakresie uzyskiwanych przez podatnika przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1", Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank prowadzi rachunki bankowe osób fizycznych i jako płatnik pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu stawianych do dyspozycji podatnika odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych oraz w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, przekazuje go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. W tym samym terminie Bank przesyła do urzędu skarbowego deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A, zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1, w tym m.in. od odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (pkt 3).

Pobrany z tego tytułu podatek przekazywany jest w myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy do urzędu skarbowego, do którego składana jest równocześnie deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A. Odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, wykazywane są w poz. 33 deklaracji, zaś zryczałtowany podatek dochodowy w poz. 35.

Artykuł 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nałożył na płatnika obowiązek przesyłania podatnikom oraz urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości dochodu, sporządzonych według ustalonego wzoru. Przepis ten odwołuje się do wzorów, określonych przez Ministra Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 45b pkt 1 powołanej ustawy, w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. do informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B* (podstawa prawna - art. 42 ust. 2 pkt 1) oraz informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFR-1R (podstawa prawna - art. 42 ust. 2 pkt 2).

Ustalony rozporządzeniem wzór PIT-11/8B*, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2004 r., zawiera te same rodzaje przychodów, co stosowane w 2003 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1914) informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B (przychody z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, udziału w organach stanowiących osób prawnych, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze). Ponadto ujmuje, zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niektóre przychody zwolnione od podatku. Nie uwzględnia natomiast przychodów wymienionych w art. 30a ust. 1 ustawy.

W związku z tym, że wprowadzony ww. rozporządzeniem wzór informacji, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera pozycji, dotyczącej przychodów określonych zgodnie z art. 30a ust. 1 tejże ustawy, płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nie jest zobligowany do sporządzania i przesyłania imiennych informacji PIT-11/8B* o osiągniętych przez podatników, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych, a jedynie ma obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-8A.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl