ILPP5/4512-1-96/15-2/KS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP5/4512-1-96/15-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od wydatków poniesionych w ramach realizacji opisanych we wniosku projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od wydatków poniesionych w ramach realizacji opisanych we wniosku projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17 czerwca 2008 r.

Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności:

* Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;

* Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

* Rozwój infrastruktury lokalnej;

* Pobudzenie inicjatyw mieszkańców;

* Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem tego obszaru;

* Działalność oświatowa, wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego;

* Rozwijanie wiedzy o regionie;

* Rozbudzanie u mieszkańców potrzeb aktywności sportowej i rekreacyjnej.

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (dotyczy refundacji kosztów poniesionych w ramach Umowy Przyznania Pomocy na operację z zakresu "Małych Projektów" w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz realizacji projektu z zakresu Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie oraz darowizny.

1. Przedmiotem projektu było zrealizowanie operacji w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 pod nazwą "Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w (...)" Operacja była przeprowadzona w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. Projekt polegał na doposażeniu Wiejskiego Ośrodka Kultury w (...).

Celem było doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka, tak aby funkcjonował jako miejsce spotkań społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych.

2. Przedmiotem projektu jest realizacja operacji pt. "Budowa placu zabaw, (...)" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Operacja jest przeprowadzana w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości poprzez zapewnienie im właściwych warunków rekreacji na świeżym powietrzu oraz podniesienie atrakcyjności terenu należącego do LGR. Działanie wpłynie pozytywnie na rozwój i integrację środowiska wiejskiego, jak i na promocję regionu.

Powyższe cele są zgodne z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Wszystkie działania w ramach "Małych Projektów" mają charakter nieodpłatny i nie będą generować przychodów. Zakupy towarów i usług były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.

Przedmiot projektu nr 1 nie był wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych. Przedmiot projektu nr 2 nie będzie wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji pod nazwą "Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w (...)" oraz operacji pod nazwą "Budowa placu zabaw, (...)."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT poniesiony w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" oraz w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w związku z realizacją operacji 4.3 wzmacniania konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś LEADER, "Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", oraz w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w związku z realizacją operacji 4.3 wzmacniania konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, ponieważ w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów poprawiających estetykę wsi, podnoszących jakość życia mieszkańców oraz kształtujących rozwój dzieci i młodzieży.

Przedmiotem projektów jest:

1.

zrealizowanie operacji w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 pod nazwą "Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w (...)". Operacja była przeprowadzona w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. Projekt polegał na doposażeniu Wiejskiego Ośrodka Kultury w (...)

2.

realizacja operacji pt. "Budowa placu zabaw, (...)" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Operacja jest przeprowadzana w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

W wyniku realizacji projektów Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektów nie są/nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem użytkownicy korzystają/będą korzystać ze zrealizowanych projektów nieodpłatnie. Wnioskodawca nie jest i nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są/nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w wyniku realizacji projektów Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów a jego działalność związana z realizacją przedmiotowych projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Towary i usługi nabywane w wyniku projektów nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Stowarzyszenie - na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie ma/nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją opisanych we wniosku projektów.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl