Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP5/4512-1-91/15-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szczegółowy rodzaj działalności prowadzonej przez LGD wymieniony został w paragrafie 7 statutu, który został załączony do ww. wniosku.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną statutową. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z realizacją dwóch operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy, które są wykonywane w ramach działalności statutowej.

Cele przedsięwzięcia pierwszego pn. " (...)" są następujące:

Cel główny:

1. Wzrost aktywności społecznej co najmniej 100 kobiet z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz A Lokalnej Grupy Działania poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie kompetencji związanych z aktywnością społeczną wśród kobiet z obszarów działania partnerów projektu, poprzez działania szkoleniowe oraz wizyty studyjne.

2. Wzrost widoczności w sferze publicznej aktywnych kobiet z obszarów działania partnerów projektu, poprzez organizację konferencji i wydanie publikacji z wywiadami.

Cele przedsięwzięcia drugiego pn. " (...)" są następujące:

Cel Główny:

1. Promocja walorów turystycznych obszaru działania LGD B oraz C LGD.

Cele szczegółowe:

1. Stworzenie wspólnego wirtualnego spaceru dla LGD C oraz obszaru A LGD.

2. Zakup dwóch infokiosków do prezentacji wirtualnego spaceru w obszarach LGD.

3. Przeszkolenie 24 osób z questingu i geochachingu.

4. Zapoznanie co najmniej 120 osób z innowacjami turystycznymi, które znajdują się na obszarach LGD oraz z questingu i geocachingu.

Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją przedmiotowych operacji nie są i nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Efekty przedmiotowych operacji są i będą udostępniane nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od poniesionych kosztów, ponieważ przychody Stowarzyszenia (w tym przypadku dotacje) są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 10 w załączniku nr 4 do ustawy, gdzie wymieniono usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe). Środki przyznane na realizacje operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a efekty przedmiotowej dotacji będą udostępniane nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną statutową. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z realizacją dwóch operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy, które są wykonywane w ramach działalności statutowej.

Cele przedsięwzięcia pierwszego pn. " (...)" są następujące:

Cel główny:

1. Wzrost aktywności społecznej co najmniej 100 kobiet z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Działania poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie kompetencji związanych z aktywnością społeczną wśród kobiet z obszarów działania partnerów projektu, poprzez działania szkoleniowe oraz wizyty studyjne.

2. Wzrost widoczności w sferze publicznej aktywnych kobiet z obszarów działania partnerów projektu, poprzez organizację konferencji i wydanie publikacji z wywiadami.

Cele przedsięwzięcia drugiego pn. " (...)" są następujące:

Cel Główny:

1. Promocja walorów turystycznych obszaru działania LGD " (...)" oraz obszaru LGD.

Cele szczegółowe:

1. Stworzenie wspólnego wirtualnego spaceru dla LGD " (...)" oraz obszaru LGD.

2. Zakup dwóch infokiosków do prezentacji wirtualnego spaceru w obszarach LGD.

3. Przeszkolenie 24 osób z questingu i geochachingu.

4. Zapoznanie co najmniej 120 osób z innowacjami turystycznymi, które znajdują się na obszarach LGD oraz z questingu i geocachingu.

Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją przedmiotowych operacji nie są i nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Efekty przedmiotowych operacji są i będą udostępniane nieodpłatnie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów, a jego działalność związana z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Towary i usługi nabywane w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji uznano za prawidłowe, jednakże częściowo w oparciu o inne uzasadnienie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że powołany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku załącznik nr 4 do ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r. został uchylony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl