ILPP5/4512-1-133/16-2/ZD, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Ochrona... - OpenLEX

ILPP5/4512-1-133/16-2/ZD - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Ochrona dziedzictwa kulturowego".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP5/4512-1-133/16-2/ZD Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Ochrona dziedzictwa kulturowego".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie osiąga przychodów z działalności statutowej.

Fundacja nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jest fundacją działającą zgodnie ze statutem w sferze pożytku publicznego, obecnie jedynym źródłem przychodów są darowizny i uzyskane dotacje z Funduszy Unijnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach realizowanego projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)", na który Fundacja stara się o dofinansowanie z RPO WO działanie 5.3.2, będzie remontowała zabytkowy budynek pensjonatowy. Remont budynku (który obecnie jest zdegradowany i wyłączony z użytkowania) będzie polegał na przystosowaniu go do pełnienia funkcji domu pracy twórczej artystów. W ramach projektu, oprócz kosztów związanych z remontem, wykonane zostaną: droga dojazdowa i ścieżki, instalacje przyłączeniowe elektryczne i wodno-kanalizacyjne, odwierty pod gruntowe pompy ciepła, zakupione zostaną również środki trwałe i wyposażenie. Po zakończeniu realizacji inwestycji, część budynku będzie udostępniana nieodpłatnie turystom i artystom w celu propagowania dziedzictwa kulturowego i kultury, a pokoje noclegowe będą udostępniane odpłatnie w ramach działalności statutowej. W związku z realizacją tego projektu po zakończeniu inwestycji Fundacja będzie uzyskiwała przychód roczny nie większy niż 150.000,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)" z RPO WO działanie 5.3.2 Zainteresowany wniósł o wydanie interpretacji: czy Fundacja może odzyskać podatek naliczony przy zakupach związanych z inwestycją realizowaną w ramach ww. projektu, skoro nie jest czynnym podatnikiem VAT i w przyszłości nie będzie występowała jako czynny podatnik VAT gdyż skorzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 pkt 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie może odliczyć naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu, tj. od zakupów usług inwestycyjnych remontu budynku, zakupu środków trwałych oraz wyposażenia, usług związanych z propagowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem prawa obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zgodnie z art. 86 ustawy jest to, aby podatnik posiadał status podatnika VAT. Fundacja nie spełnia ww. warunku, nie ma więc prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Po zakończeniu inwestycji w związku ze sprzedażą usług noclegowych Fundacja nie uzyska przychodów rocznych większych niż 150.000,00 zł więc będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 113 pkt 1 i nie będzie występowała jako czynny podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) #8722; zwanej dalej ustawą #8722; podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do treści art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przepis art. 113 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na mocy art. 113. ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Natomiast z treści art. 113 ust. 10 ustawy wynika, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, że - co do zasady - podmiot prowadzący działalność gospodarczą do momentu osiągnięcia określonego w przepisach limitu obrotu ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy.

Katalog czynności, których wykonywanie przez podatnika skutkuje automatycznym wyłączeniem z korzystania ze zwolnienia od podatku VAT - w oparciu o art. 113 ustawy - bez względu na osiągniętą wartość sprzedaży, określony został w ust. 13 tego przepisu.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie osiąga przychodów z działalności statutowej. Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT oraz nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jest fundacją działającą zgodnie ze statutem w sferze pożytku publicznego, obecnie jedynym źródłem przychodów są darowizny i uzyskane dotacje z Funduszy Unijnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach realizowanego projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)", na który Fundacja stara się o dofinansowanie z RPO WO działanie 5.3.2, będzie remontowany zabytkowy budynek pensjonatowy. Remont budynku (który obecnie jest zdegradowany i wyłączony z użytkowania) będzie polegał na przystosowaniu go do pełnienia funkcji domu pracy twórczej artystów. W ramach projektu, oprócz kosztów związanych z remontem, wykonane zostaną: droga dojazdowa i ścieżki, instalacje przyłączeniowe elektryczne i wodno-kanalizacyjne, odwierty pod gruntowe pompy ciepła, zakupione zostaną również środki trwałe i wyposażenie. Po zakończeniu realizacji inwestycji, część budynku będzie udostępniana nieodpłatnie turystom i artystom w celu propagowania dziedzictwa kulturowego i kultury, a pokoje noclegowe będą udostępniane odpłatnie w ramach działalności statutowej. W związku z realizacją tego projektu po zakończeniu inwestycji Fundacja będzie uzyskiwała przychód roczny nie większy niż 150.000,00 zł.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy może odzyskać podatek naliczony przy zakupach związanych z realizacją inwestycji, skoro nie jest i nie będzie w przyszłości występował jako czynny podatnik VAT, gdyż skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest i nie będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy. Zatem nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z realizacją projektu, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Fundacja nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.: "Ochrona dziedzictwa kulturowego (...)", ponieważ wydatki poniesione na wykonanie tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w myśl art. 86 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl