Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-91/11-3/JKa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu prywatnego wnoszonego w formie pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu prywatnego wnoszonego w formie pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie edukacji, opodatkowaną od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%. Jest ona czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7.

Od 2010 r. Zainteresowana realizuje projekt pn. "Podnoszenie kwalifikacji - szansą rozwoju firmy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych i Doradztwo dla Przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową, Wnioskodawczyni zostało przyznane dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu w łącznej kwocie 705.945,26 zł. Dotacja rozwojowa na realizację projektu wpłacana jest w formie zaliczki. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez beneficjenta co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji i wykazanie poniesionych wydatków we wniosku o płatność. Okres realizacji projektu trwa od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 29 lutego 2012 r.

W ramach projektu Zainteresowana zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu.

Celem ogólnym projektu jest zdobycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy lubuskich przedsiębiorców oraz ich pracowników z zakresu spraw pracowniczych i płac, ubezpieczeń społecznych, bhp, zamówień publicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń stacjonarnych podstawowych oraz seminariów wyjazdowych. Poza ww. działalnością szkoleniową w projekcie będą również realizowane działania związane z realizacją, obsługą, zarządzaniem projektu, promocją i rekreacją. W ramach projektu są realizowane również koszty pośrednie w części przypadające na realizowany projekt.

Wnioskodawczyni realizując projekt nie uzyskuje dochodów (projekt "Non Profit") bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem i nie prowadzi do powstania po jej stronie zysku. Beneficjenci ostateczni (uczestnicy projektu) są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej i w formie wynagrodzeń. Finansowanie projektu oparte jest o zasadę zwrotu poniesionych kosztów, a nie dopłaty do ceny. Kwota zebranego wkładu własnego od beneficjentów ostatecznych służy sfinansowaniu wydatków projektu w części nie pokrytej dotacją. Zróżnicowanie wkładu jaki wnoszą uczestnicy w ramach projektu wynika z rodzaju szkoleń, oraz od rodzaju przedsiębiorstwa w jakim jest zatrudniony (mikro, małe lub średnie).

Uczestnicy szkoleń - pracownicy, którzy zostaną oddelegowani przez swoich pracodawców do uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych wnoszą wkład w postaci wynagrodzeń. Wkład w postaci wynagrodzeń stanowi koszt wynagrodzenia, jaki musi ponieść przedsiębiorca oddelegowujący pracownika na szkolenie i nie świadczy w tym czasie pracy na rzecz pracodawcy. Wkład w wynagrodzeniach jest udokumentowany poprzez oświadczenie przedsiębiorcy, w którym wylicza on koszt wynagrodzenia swojego pracownika za czas uczestnictwa w szkoleniu.

W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jedyną dopuszczalną formą wkładu prywatnego jest wkład pieniężny (gotówkowy). Potwierdzeniem wpłaty wkładu pieniężnego jest wystawiana przez Zainteresowaną faktura VAT ze stawką podatku 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dofinansowanie - wkład pieniężny związany z realizacją szkoleń dla przedsiębiorców należy traktować jako obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wkłady własne uczestników szkoleń są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z tym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako "transakcji odpłatnej" w rozumieniu art. 5 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Przez sprzedaż, stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowana, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność w zakresie edukacji opodatkowaną od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%.

Realizuje ona projekt pn. "Podnoszenie kwalifikacji - szansą rozwoju firmy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych i Doradztwo dla Przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową, Wnioskodawczyni zostało przyznane dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu, która to dotacja wpłacana jest w formie zaliczki.

Celem ogólnym projektu jest zdobycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy lubuskich przedsiębiorców oraz ich pracowników z zakresu spraw pracowniczych i płac, ubezpieczeń społecznych, bhp, zamówień publicznych.

Realizując projekt Zainteresowana nie uzyskuje dochodów (projekt "Non Profit") bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem i nie prowadzi do powstania po jej stronie zysku.

Beneficjenci ostateczni (uczestnicy projektu) są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej i w formie wynagrodzeń. Finansowanie projektu oparte jest o zasadę zwrotu poniesionych kosztów, a nie dopłaty do ceny. Kwota zebranego wkładu własnego od beneficjentów ostatecznych służy sfinansowaniu wydatków projektu w części nie pokrytej dotacją. W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jedyną dopuszczalną formą wkładu prywatnego jest wkład pieniężny (gotówkowy). Potwierdzeniem wpłaty wkładu pieniężnego jest wystawiana przez Zainteresowaną faktura VAT ze stawką podatku 23%.

Podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi, za które pobierana jest opłata od przedsiębiorców w postaci wkładu pieniężnego.

Jak wskazano powyżej decydującym kryterium dla określenia, czy świadczenie jest odpłatne czy nie, jest pobranie zapłaty za świadczenie, nie ma natomiast znaczenia wysokość tej zapłaty.

Dla opodatkowania danej czynności nie jest istotnym czy wykonanie tej czynności prowadzi do powstania po stronie świadczącego zysku czy też straty. Opodatkowaniu bowiem podatkiem VAT podlega każde świadczenie, za które zostało wypłacone wynagrodzenie.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w ramach realizowanego projektu Zainteresowana przeprowadza szkolenia, które stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wkłady własne uczestników szkoleń prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Zatem, wkłady pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenia tych usług.

W związku z powyższym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, otrzymany wkład pieniężny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Bowiem z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy wynika, iż na obrót składają się: kwota należna obejmująca całość świadczenie należnego od nabywcy (pomniejszona o kwotę podatku należnego). Tak więc otrzymany wkład pieniężny od przedsiębiorców stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wkład pieniężny związany z realizacją szkoleń dla przedsiębiorców należy traktować jako obrót w rozumieniu art. 29 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż w zakresie opodatkowania dofinansowania nie mającego wpływu na cenę sprzedawanych towarów i świadczonych usług oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, zostały wydane odrębne interpretacje indywidualne z dnia 28 kwietnia 2011 r. nr ILPP4/443-91/11-2/JKa oraz nr ILPP4/443-91/11-4/JKa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl