ILPP4/443-823/11-7/EWW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-823/11-7/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) oraz pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta niemieckiego wykazywanego na fakturach sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta niemieckiego wykazywanego na fakturach sprzedaży. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o kserokopie umowy zawartej z kontrahentem oraz pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o doprecyzowanie informacji dotyczących opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie spedycji, logistyki, jak również magazynowania, które muszą odpowiadać szczególnym parametrom technicznym, szczególnie w zakresie temperatury przechowywania (towary niskochłodzone). Usługi wykonywane są przy pomocy środków transportu oraz magazynów (centrów logistycznych), zapewniających odpowiednio niską temperaturę przewożonych/przechowywanych produktów.

Zainteresowany świadczy na rzecz kontrahenta z siedzibą w B. usługi na podstawie zawartej "umowy magazynowania i dystrybucji". Umowa ma charakter mieszany, albowiem zawiera w sobie elementy umowy o świadczenie usług (do której zgodnie z art. 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu), jak i umowy składu (art. 853 i n. k.c.) oraz umowy przewozu (art. 774 i n. k.c.). Tym niemniej nazwa umowy wskazuje, że magazynowanie stanowi najbardziej istotny element usługi, który dodatkowo jest odrębnie rozliczany (wykazywany w dokumentach rozliczeniowych wg przewidzianych stawek). Wobec braku legalnej definicji magazynowania należy odnieść się do wykładni językowej i w tym celu zasadne wydaje się odwołanie do definicji sformułowanych dla potrzeb logistycznych. W "Słowniku terminologii logistycznej" (aut. Marek Fertach, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2006 r.), magazynowanie zdefiniowano jako zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczeniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych. Z definicji tej wynika złożony charakter usługi, co potwierdza również publikacja GUS "Rynek wewnętrzny 2007 r.", z której wynika, że magazynowanie może obejmować szereg czynności, tj.: "dzielenie towarów na pakiety, w których będą przechowywane, czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem, czynności administracyjne związane z przyjęciem towaru do magazynu itp.".

Ponadto Spółka obciąża klienta wynagrodzeniem za "administrację magazynową".

Jednocześnie świadczy ona usługi w zakresie administracji palet. Usługa ta polega w szczególności na prowadzeniu sald paletowych z odbiorcami usługobiorcy. W ramach tej usługi sprawdza ona jakość palet, selekcjonuje palety uszkodzone i jednorazowe, które wyłącza z salda. Następnie dokonuje zwrotu palet do usługobiorcy, ponosząc odpowiedzialność za ewentualną ich utratę. Stąd też Wnioskodawca prowadzi windykację palet od odbiorców usługobiorcy, który winien mu udzielać pomocy.

Niezależnie od rejestracji w Niemczech, usługobiorca jest zarejestrowany także w Polsce dla potrzeb podatku VAT i możliwe byłoby w przyszłości rozdzielenie usług w taki sposób, by usługa magazynowania i administracji magazynowej były fakturowane z wykorzystaniem posiadanego polskiego numeru VAT (wskazywany byłby na fakturach), a jednocześnie usługa administracji palet byłaby odrębnie fakturowana z wykorzystaniem niemieckiej rejestracji podatkowej (tj. na fakturach byłby wskazywany niemiecki numer rejestracyjny dla celów podatku VAT).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, iż jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Natomiast kontrahent jest zarejestrowany zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Zgodnie z zawartą umową (§ 1), Spółka "zobowiązuje się do zapewnienia usług logistycznych obejmujących m.in. przyjmowanie towarów, kontrolę ilościową, wzgl. stwierdzanie czy przyjmowane towary i stany magazynowe są nienaruszone, ich magazynowanie i zarządzanie magazynem, komisjonowanie i rozładunek, odbiór gotowych towarów oraz towarów zwróconych jak również dostawy towarów do klientów R.".

Ponadto, zgodnie z § 3.4 umowy, do obowiązków Wnioskodawcy należy:

a.

zarządzanie przychodami i towarami, w szczególności rozładowywanie towarów ułożonych na paletach z ciężarówek;

b.

kontrola dokumentów, jakości (pod względem zewnętrznych uszkodzeń), uszkodzeń ilości produktów/towarów;

c.

zarządzanie magazynowaniem i zapasami zgodnie z instrukcjami R.;

d.

kompleksowanie zamówień;

e.

przygotowywanie transportu (owijanie, etykietowanie, dokumentacja);

f.

załadowywanie wychodzących ciężarówek;

g.

dostawa do klienta sieciowego w godzinach awizacji Zainteresowanego do klienta tradycyjnego w godzinach pracy magazynu odbiorcy;

(...)

i.

awiza dostawy jeśli wymagane są przez klienta;

j.

prowadzenie sald paletowych.

Spółka poinformowała, iż usługa realizowana jest zgodnie z umową.

Wnioskodawca wykonuje także czynności ewidencjonowania przepływu towarów klienta w systemie informatycznym jego dokumentów, a w szczególności drukowania dokumentów WZ, odpowiedzi na dyspozycje klienta w temacie zarządzania stockiem, np. dysponowania odpowiedniej daty produktów, oklejania towarów, awizowania dostaw do odbiorców, które to czynności wchodzą w skład usługi administracji magazynowej. Jak wskazał Zainteresowany, administracja magazynowa polega na ewidencjonowaniu przepływu towarów klienta w systemie informatycznym Wnioskodawcy dokumentów, a w szczególności na drukowaniu dokumentów WZ, odpowiedzi na dyspozycje klienta w temacie zarządzania stockiem np. dysponowanie odpowiedniej daty produktów, oklejenie towarów, awizowanie dostaw do odbiorców. Administracja magazynowa jest czynnością ściśle związaną z zarządzaniem Stockiem, czyli magazynowaniem.

Na gruncie przepisów ustawy VAT, usługa magazynowania oraz administracji magazynowej nie są zdefiniowane. Jednocześnie w art. 5a ustawy VAT znajduje się odesłanie, zgodnie z którym usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy VAT lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne. W odniesieniu do usług magazynowania brak takiego odwołania, lecz warto pamiętać, że magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych sklasyfikowane zostało pod nr 52.10.11 w Sekcji H pt. Transport i gospodarka magazynowa Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W sekcji tej znajdują się także usługi wspomagające transport, usługi przeładunku oraz spedycji.

W opinii Wnioskodawcy, w pozostałym zakresie jego usługi można zakwalifikować jako usługi mieszane obejmujące: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (symbol PKWiU 74.14.1) - jako element dominujący usługi; usługi związane z pakowaniem (82.92.1), pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.99.1); usługi związane z administracyjną obsługą biura (82.11.1); usługi wspomagające transport drogowy (52.21.2); usługi przeładunku towarów (52.24.1).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dopuszczalne jest, by rozdzielić w przyszłości świadczone przez Zainteresowanego na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech usługi w taki sposób, by usługa magazynowa i administracji magazynowej była fakturowana na usługobiorcę z siedzibą w Niemczech, lecz z wykorzystaniem jego rejestracji w Polsce dla celów podatku VAT (na fakturze polski numer VAT) i jednocześnie usługa administracji paletami była fakturowana na ten sam podmiot, ale przy wykorzystaniu niemieckiego numeru VAT (odrębna faktura z niemieckim numerem rejestracyjnym).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie dopuszczalne wystawianie na tego samego usługobiorcę z siedzibą w Niemczech, na podstawie tej samej umowy, dwóch odrębnych faktur: jedną na usługę magazynowania i administracji magazynowej ze wskazaniem polskiego numeru VAT (i opodatkowaną wg stawki 23%) i jednocześnie drugą, na usługę administracji paletowej ze wskazaniem niemieckiego numeru VAT usługobiorcy (bez podatku VAT w Polsce).

Pomimo zarejestrowania usługobiorcy w Polsce jako podatnika VAT (usługobiorca nie posiada w Polsce zakładu), Zainteresowany ma wątpliwości, czy usługa wykonywana na podstawie tej samej umowy o kompleksowym charakterze mogłaby być w przyszłości ewentualnie rozliczana w ten sposób, że wyodrębnione w tej umowie wynagrodzenie rozdzielane byłoby na dwie faktury: w części dotyczącej magazynów (usługa magazynowania i administracji magazynowej) - ze wskazaniem polskiego numeru podatkowego usługobiorcy i stawką podatku w wys. 23% oraz w części dotyczącej gospodarki paletowej - w drugiej fakturze, ze wskazaniem niemieckiego numeru podatkowego i tym samym bez podatku VAT (podatek do rozliczenia w Niemczech). W związku z istniejącymi wątpliwościami Spółka uważa, że wprowadzenie tego rozwiązanie w przyszłości jest niedopuszczalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie spedycji, logistyki oraz magazynowania. Usługi te wykonywane są przy pomocy środków transportu oraz magazynów (centrów logistycznych) zapewniających odpowiednio niską temperaturę przewożonych i przechowywanych produktów. W niniejszym przypadku Zainteresowany zawarł z podatnikiem mającym siedzibę w Niemczech "umowę magazynowania i dystrybucji". Poinformował on, iż umowa ta ma charakter mieszany, albowiem zawiera w sobie elementy umowy o świadczenie usług, umowy składu oraz umowy przewozu. Ponadto Spółka wskazała, że zawierając ww. umowę zobowiązała się do zapewnienia usług logistycznych obejmujących m.in.: przyjmowanie towarów, kontrolę ilościową, względne stwierdzanie czy przyjmowane towary i stany magazynowe są nienaruszone, magazynowania i zarządzania magazynem, komisjonowania i rozładunku, odbioru gotowych towarów oraz towarów zwróconych jak również dostawy towarów do klienta. Wnioskodawca poinformował, iż zgodnie z przedmiotową umową do jego obowiązków należy: zarządzanie przychodami i towarami, w szczególności rozładowywanie towarów ułożonych na paletach z ciężarówek; kontrola dokumentów, jakości (pod względem zewnętrznych uszkodzeń), uszkodzeń ilości produktów/towarów; zarządzanie magazynowaniem i zapasami zgodnie z instrukcjami; kompleksowanie zamówień; przygotowywanie transportu (owijanie, etykietowanie, dokumentacja); załadowywanie wychodzących ciężarówek; dostawa do klienta sieciowego w godzinach awizacji Zainteresowanego do klienta tradycyjnego w godzinach pracy magazynu odbiorcy; awiza dostawy jeśli wymagane są przez klienta oraz prowadzenie sald paletowych. Wnioskodawca wykonuje także czynności ewidencjonowania przepływu towarów klienta w systemie informatycznym jego dokumentów, a w szczególności drukowania dokumentów WZ, odpowiedzi na dyspozycje klienta w temacie zarządzania Stockiem, np. dysponowania odpowiedniej daty produktów, oklejania towarów, awizowania dostaw do odbiorców, które to czynności wchodzą w skład usługi administracji magazynowej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. Nr ILPP4/443-823/11-5/EWW, tut. Organ stwierdził, iż ww. czynności składają się na jedną usługę dystrybucji towarów, świadczoną na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z kontrahentem mającym swoją siedzibę na terytorium Niemiec. W związku z tym ustalono w niej, iż miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania ww. usługi znajduje się na terytorium Niemiec, zgodnie z treścią art. 28b ust. 1 ustawy.

Ponadto z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany zawarł z tym podatnikiem umowę na świadczenie usługi w zakresie administracji palet. Usługa ta polega na prowadzeniu sald paletowych z odbiorcami usługobiorcy. W jej ramach sprawdza on jakość palet, selekcjonuje palety uszkodzone i jednorazowe, które wyłącza z salda. Następnie Spółka dokonuje zwrotu palet do usługobiorcy, ponosząc odpowiedzialność za ewentualną ich utratę. Dlatego też prowadzi ona windykację palet od odbiorców kontrahenta niemieckiego, który winien mu udzielić pomocy.

Kwestia ustalenia miejsca świadczenia ww. usługi administracji palet świadczonej na rzecz kontrahenta mającego swoją siedzibę na terytorium Niemiec, rozstrzygnięta została w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. Nr ILPP4/443-823/11-6/EWW. W interpretacji tej wskazano, że również w tym przypadku, miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania ww. usługi znajduje się na terytorium Niemiec, zgodnie z treścią art. 28b ust. 1 ustawy.

W niniejszej sprawie natomiast wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości stosowania w przyszłości następującego sposobu fakturowania usług wykonywanych przez niego na rzecz kontrahenta, który posiada swoją siedzibę na terenie Niemiec, a mianowicie:

* usługa dystrybucji towarów fakturowana na ww. usługobiorcę z siedzibą w Niemczech, lecz z wykorzystaniem jego rejestracji w Polsce dla celów podatku VAT (na fakturze polski numer VAT),

* usługa administracji paletami fakturowana na ten sam podmiot z siedzibą w Niemczech, ale przy wykorzystaniu niemieckiego numeru VAT (odrębna faktura z niemieckim numerem rejestracyjnym).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 powołanego wyżej artykułu stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem.

Na mocy § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

2.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

3.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

4.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

5.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

6.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8.

stawki podatku;

9.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

10.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Z kolei § 26 ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż przepisy § 5, 7-22 i 25 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W ust. 2 ww. przepisu wskazano, iż faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Stosownie do § 26 ust. 3 rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Natomiast w § 26 ust. 4 rozporządzenia wskazano, iż w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz:

1.

adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub

2.

wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub

3.

oznaczenie "odwrotne obciążenie".

W myśl art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej - zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

Z opisu sprawy wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech usługi na podstawie zawartej "umowy magazynowania i dystrybucji". W wyniku tej umowy Zainteresowany świadczy usługę dystrybucji towarów, która składa się z szeregu czynności, np.: przyjmowania towarów, kontroli ilościowej, stwierdzania czy przyjmowane towary i stany magazynowe są nienaruszone, magazynowania i zarządzania magazynem, komis jonowania i rozładunku, administracji magazynowej, dostarczenia towarów do ich odbiorców w określonym czasie i miejscu, zgodnie z zapisami umowy. Jednocześnie świadczy on usługi w zakresie administracji palet. Usługa ta polega w szczególności na prowadzeniu sald paletowych z odbiorcami usługobiorcy. W ramach tej usługi sprawdza on jakość palet, selekcjonuje palety uszkodzone i jednorazowe, które wyłącza z salda. Następnie dokonuje zwrotu palet do usługobiorcy, ponosząc odpowiedzialność za ewentualną ich utratę. Wnioskodawca poinformował, że kontrahent niemiecki jest zarejestrowany zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Z powyższego wynika, iż wykonanie przedmiotowych usług powinno zostać udokumentowane fakturami VAT, zgodnie z powołanymi przepisami.

Odnosząc się zatem do numeru identyfikacji podatkowej (numeru rejestracji) podatnika niemieckiego jaki Zainteresowany winien w przyszłości wykazać na fakturach dokumentujących świadczenie ww. usług stwierdzić należy, że w obu przypadkach powinien być to numer, pod którym nabywca tych usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a zatem niemiecki numer nabywcy.

W związku z powyższym stanowisko Spółki, zgodnie z którym nie będzie dopuszczalne wystawianie na tego samego usługobiorcę z siedzibą w Niemczech, na podstawie tej samej umowy, dwóch odrębnych faktur: jednej na usługę magazynowania i administracji magazynowej (jak wykazano powyżej usługi dystrybucji) ze wskazaniem polskiego numeru VAT i jednocześnie drugiej, na usługę administracji paletowej ze wskazaniem niemieckiego numeru VAT usługobiorcy, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności ustalenia stawki opodatkowania dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Ponadto w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta niemieckiego wykazywanego na fakturach sprzedaży. Natomiast stan faktyczny w pozostałych zakresach został rozstrzygnięty w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 2 kwietnia 2012 r. Nr ILPP4/443-823/11 5/EWW i Nr ILPP4/443-823/11-6/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl