ILPP4/443-823/11-6/EWW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-823/11-6/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) oraz pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej przez Spółkę usługi administracji paletowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej przez Spółkę usługi administracji paletowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o kserokopie umowy zawartej z kontrahentem oraz pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o doprecyzowanie informacji dotyczących opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie spedycji, logistyki, jak również magazynowania, które muszą odpowiadać szczególnym parametrom technicznym, szczególnie w zakresie temperatury przechowywania (towary niskochłodzone). Usługi wykonywane są przy pomocy środków transportu oraz magazynów (centrów logistycznych), zapewniających odpowiednio niską temperaturę przewożonych/przechowywanych produktów.

Zainteresowany świadczy na rzecz kontrahenta z siedzibą w B. usługi na podstawie zawartej "umowy magazynowania i dystrybucji". Umowa ma charakter mieszany, albowiem zawiera w sobie elementy umowy o świadczenie usług (do której zgodnie z art. 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu), jak i umowy składu (art. 853 i n. k.c.) oraz umowy przewozu (art. 774 i n. k.c.). Tym niemniej nazwa umowy wskazuje, że magazynowanie stanowi najbardziej istotny element usługi, który dodatkowo jest odrębnie rozliczany (wykazywany w dokumentach rozliczeniowych wg przewidzianych stawek). Wobec braku legalnej definicji magazynowania należy odnieść się do wykładni językowej i w tym celu zasadne wydaje się odwołanie do definicji sformułowanych dla potrzeb logistycznych. W "Słowniku terminologii logistycznej" (aut. Marek Fertach, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2006 r.), magazynowanie zdefiniowano jako zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczeniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych. Z definicji tej wynika złożony charakter usługi, co potwierdza również publikacja GUS "Rynek wewnętrzny 2007 r.", z której wynika, że magazynowanie może obejmować szereg czynności, tj.: "dzielenie towarów na pakiety, w których będą przechowywane, czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem, czynności administracyjne związane z przyjęciem towaru do magazynu itp.".

Ponadto Spółka obciąża klienta wynagrodzeniem za "administrację magazynową".

Jednocześnie świadczy ona usługi w zakresie administracji palet. Usługa ta polega w szczególności na prowadzeniu sald paletowych z odbiorcami usługobiorcy. W ramach tej usługi sprawdza ona jakość palet, selekcjonuje palety uszkodzone i jednorazowe, które wyłącza z salda. Następnie dokonuje zwrotu palet do usługobiorcy, ponosząc odpowiedzialność za ewentualną ich utratę. Stąd też Wnioskodawca prowadzi windykację palet od odbiorców usługobiorcy, który winien mu udzielać pomocy.

Niezależnie od rejestracji w Niemczech, usługobiorca jest zarejestrowany także w Polsce dla potrzeb podatku VAT i możliwe byłoby w przyszłości rozdzielenie usług w taki sposób, by usługa magazynowania i administracji magazynowej były fakturowane z wykorzystaniem posiadanego polskiego numeru VAT (wskazywany byłby na fakturach), a jednocześnie usługa administracji palet byłaby odrębnie fakturowana z wykorzystaniem niemieckiej rejestracji podatkowej (tj. na fakturach byłby wskazywany niemiecki numer rejestracyjny dla celów podatku VAT).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, iż jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonywana w Polsce przez Spółkę usługa administracji paletowej świadczona na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa administracji paletowej świadczona na rzecz podatnika zarejestrowanego w innym kraju członkowskim UE, podlega opodatkowaniu wg miejsca siedziby usługobiorcy i tym samym nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT art. 28b ust. 1 ustawy VAT.

Niewątpliwie związek z nieruchomością jest znacznie ograniczony w odniesieniu do usługi administracji paletami. De facto usługa ta dotyczy obrotu paletowego obejmującego prowadzenie ewidencji, ustalanie sald, kontrolę jakości, selekcję, zwrot, jak również windykację palet. Usługa ta może być wykonywana i jest wykonywana (np. windykacja palet) w dowolnym miejscu, nie pozostając w związku z konkretnym magazynem. W tym przypadku należy przyjąć stosowanie ogólnych zasad określania miejsca świadczenia usługi (reverse charge), określonych w art. 28b ust. 1 ustawy VAT.

W opinii Spółki, wobec braku przepisów szczególnych należy stosować ogólne zasady.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł z podatnikiem mającym siedzibę w Niemczech umowę na świadczenie usługi w zakresie administracji palet. Usługa ta polega na prowadzeniu sald paletowych z odbiorcami usługobiorcy. W jej ramach sprawdza on jakość palet, selekcjonuje palety uszkodzone i jednorazowe, które wyłącza z salda. Następnie Spółka dokonuje zwrotu palet do usługobiorcy, ponosząc odpowiedzialność za ewentualną ich utratę. Dlatego też prowadzi ona windykację palet od odbiorców kontrahenta niemieckiego, który winien mu udzielać pomocy.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, kontrahent niemiecki spełnia definicję podatnika, określoną w art. 28a ustawy.

Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, czyli opodatkowanie usług zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna ich konsumpcja.

Po dokonaniu analizy przedstawionych informacji stwierdzić należy, iż do świadczonej przez Spółkę usługi administracji paletowej, zastrzeżenia wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy nie mają zastosowania. W szczególności, nie znajduje tu zastosowania art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Należy w tym miejscu zauważyć, że użyty w powyższym przepisie zwrot "usług związanych z nieruchomościami" stanowi katalog otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, iż usługa administracji paletami, obejmująca prowadzenie ewidencji, ustalanie sald, kontrolę jakości, selekcję, zwrot oraz windykację palet, może być i jest wykonywana w dowolnym miejscu, nie pozostając w związku z konkretnym magazynem (nieruchomością).

Reasumując, wykonywana w Polsce przez Zainteresowanego usługa administracji paletowej świadczona na rzecz podatnika z siedzibą na terytorium Niemiec, podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy, w Niemczech. W związku z powyższym, nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie opodatkowania dla świadczonej przez Spółkę usługi administracji paletowej. Natomiast stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe w pozostałych zakresach zostały rozstrzygnięte w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 2 kwietnia 2012 r. Nr ILPP4/443-823/11-5/EWW i Nr ILPP4/443-823/11-7/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl