Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-741/11-2/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Urzędu Celnego zgłoszenie celne dopuszczające zakupiony przez nią w Chinach towar do obrotu w kraju. Należności celno-podatkowe (należne cło A00 i podatek VAT B00) zostały zapłacone w terminie zgodnie z notą debetową wystawioną przez "B" Sp. z o.o. Również należności wobec dostawcy zostały uregulowane w całości. Na podstawie posiadanego dokumentu SAD i faktury eksportera z dnia 26 czerwca 2010 r. zakupiony towar po przeliczeniu na PLN i powiększony o należne cło, został ujęty w "podatkowej księdze przychodów i rozchodów" w rubryce 10 - zakup towaru w miesiącu sierpniu 2010 r. Podatek VAT w wysokości określonej na dokumencie SAD jako podatek naliczony ujęto w ewidencji nabycia VAT i odliczono od podatku należnego w deklaracji VAT-7 za m-c 08/2010. Pomyłkowo jednak przeoczono i nie ujęto w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - kosztów transportu, które ujęte były w dodatkowej pozycji na tej samej fakturze co zakupiony towar. Po pewnym czasie Zainteresowana zorientowała się, że w zgłoszeniu celnym wpisano warunki "C" (pole 20), zamiast "D" - nie uwzględniając tym samym, kosztów frachtu morskiego w wysokości 10.550 $ - co wynikało z przedłożonej faktury z dnia 24 czerwca 2010 r. otrzymanej od eksportera. Wnioskodawczyni zwróciła się do Urzędu Celnego z prośbą o dokonanie korekty ww. zgłoszenia celnego. Uznając Zainteresowanej wniosek za zasadny, Naczelnik Urzędu Celnego dnia 29 lipca 2011 r. wydał decyzję zwiększającą wartość celną towaru (transportu) oraz należności celno-podatkowe i podwyższył podstawę opodatkowania podatkiem VAT, co za tym idzie również kwotę podatku należnego. Wszystkie należności (cło i podatek VAT) wynikające z decyzji Naczelnika, Wnioskodawczyni zapłaciła w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowana powinna, na podstawie decyzji wydanej w 2011 r. przez Naczelnika Celnego i posiadanej faktury dostawcy z dnia 24 czerwca 2010 r. zmniejszyć podatek należny odliczając w deklaracji VAT-7 za 08/2011 (data otrzymania przez nią decyzji) podatek naliczony, w ww. decyzji.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT, ma ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała dokument celny, tj. w miesiącach VIII-X/2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło (...) - art. 29 ust. 13 ustawy.

W myśl art. 29 ust. 15 ustawy, podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Stosownie do treści art. 33 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Na mocy art. 33 ust. 2 ustawy, jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych.

Według art. 33 ust. 3 ustawy, po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy, podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem:

1.

pobranym przez ten organ,

2.

należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:

a.

zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub

b.

deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b

nbspnbsp - w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.

Artykuł 86 ust. 10 pkt 1 ustawy stanowi, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Na mocy art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, że w dniu 25 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Urzędu Celnego, zgłoszenie celne dopuszczające zakupiony przez nią w Chinach towar do obrotu w kraju. Należności celno podatkowe (należne cło A00 i podatek VAT B00) zostały zapłacone w terminie zgodnie z notą debetową wystawioną przez "B" Sp. z o.o. Również należności wobec dostawcy zostały uregulowane w całości. Na podstawie posiadanego dokumentu SAD i faktury eksportera z dnia 26 czerwca 2010 r., zakupiony towar po przeliczeniu na PLN i powiększony o należne cło, został ujęty w "podatkowej księdze przychodów i rozchodów" w rubryce 10 - zakup towaru w miesiącu sierpniu 2010 r. Podatek VAT w wysokości określonej na dokumencie SAD jako podatek naliczony ujęto w ewidencji nabycia VAT i odliczono od podatku należnego w deklaracji VAT-7 za m-c 08/2010. Pomyłkowo jednak przeoczono i nie ujęto w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - kosztów transportu, które ujęte były w dodatkowej pozycji na tej samej fakturze co zakupiony towar. Po pewnym czasie Zainteresowana zorientowała się, że w zgłoszeniu celnym wpisano warunki "C" (pole 20), zamiast "D" - nie uwzględniając tym samym, kosztów frachtu morskiego w wysokości 10.550 $ - co wynikało z przedłożonej faktury z dnia 24 czerwca 2010 r. otrzymanej od eksportera. Wnioskodawczyni zwróciła się do Urzędu Celnego z prośbą o dokonanie korekty ww. zgłoszenia celnego. Uznając jej wniosek za zasadny, Naczelnik Urzędu Celnego dnia 29 lipca 2011 r. wydał decyzję-zwiększającą wartość celną towaru (transportu) oraz należności celno-podatkowe i podwyższył podstawę opodatkowania podatkiem VAT, co za tym idzie również kwotę podatku należnego. Wszystkie należności (cło i podatek VAT) wynikające z decyzji Naczelnika, Zainteresowana zapłaciła w wyznaczonym terminie.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i powstaje za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. W przypadku otrzymania decyzji naczelnika urzędu celnego, określającej w prawidłowej wysokości podatek z tytułu importu towarów, prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, pod warunkiem zapłaty tego podatku.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przedmiotowej sprawie wystąpiło, w myśl art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy, w miesiącu, w którym Wnioskodawczyni otrzymała decyzję naczelnika urzędu celnego, czyli w miesiącu sierpniu 2011 r. Zatem może ona dokonać stosownej korekty deklaracji jedynie za ten miesiąc, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe, czyli za wrzesień lub październik 2011 r.

Reasumując, Zainteresowana powinna, stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, na podstawie decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego zmniejszyć podatek należny odliczając w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2011 r. (data otrzymania przez nią decyzji) podatek naliczony w ww. decyzji i przez Wnioskodawczynię zapłacony.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanej, zgodnie z którym na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy ma ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącach sierpień-październik 2011 r., uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego. Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, została rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl