ILPP4/443-635/11-5/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-635/11-5/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 15 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r.) oraz dowodem uiszczenia opłaty z dnia 18 listopada 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r.) o podpis drugiej osoby upoważnionej oraz o dowód uiszczenia opłaty z dnia 18 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania wpisane zostało do rejestru KRS w dniu 5 stycznia 2009 r. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie, realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju przy wsparciu środków europejskich funduszu rolnego oraz aktywizacja społeczności lokalnej do wzięcia czynnego współudziału w pracy nad osiągnięciem zróżnicowanego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie podpisało w dniu 22 czerwca 2009 r. umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która zakłada dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu PROW, z której będzie korzystać w latach 2007-2013.

Za pomocą dotacji będzie finansowany koszt utrzymania i funkcjonowania biura, w tym najem, media, lista płac, wyposażenie biur, materiały biurowe, nieodpłatna działalność szkoleniowa i konsultacyjna dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków Osi IV PROW 2007-2013 wśród ww. podmiotów.

Stowarzyszenie będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń w formie wizyt studyjnych czy szkoleń. Finansowane będą koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, płace i materiały biurowe. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie nieodpłatnie: szkoliło, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi beneficjentów, aby składali wnioski o dofinansowanie projektów. Dalej będzie przygotowywało postępowania konkursowe, wybierało projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowę o dofinansowaniu projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez instytucję wdrażającą Urząd Marszałkowski oraz instytucję płatniczą ARiMR.

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie osiągane bez żadnego obrotu. Natomiast usługi szkoleniowe będą mieściły się w zakresie edukacji, usługi związane z kulturą (ex 92) i stanowić będą trzon zakupów, z tego tytułu nie wystąpi podatek naliczony. Realizując zadania wynikające z projektów po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony na fakturach zakupu dotyczących: kosztów, opłaty za usługi zwolnione, bądź podlegające pod PTU. Brak opodatkowanej podstawy w rozumieniu art. 29 ustawy o PTU, uniemożliwia dokonywanie odliczeń podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług opodatkowanych. Uzyskanie obrotu podlegającego opodatkowaniu z innego tytułu w niewielkim zakresie nie wpłynie na utratę zwolnienia podmiotowego. Stowarzyszenie pozostanie nadal podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o PTU.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych z związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ po stronie obrotów nie wystąpi podatek należny - brak sprzedaży opodatkowanej. Według Zainteresowanego, brak podstawy opodatkowanej podatkiem od towarów i usług pozostawia go podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, którego celem jest działanie na rzecz obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rolnego oraz aktywizacja społeczności lokalnej do wzięcia czynnego udziału w pracy nad osiągnięciem zróżnicowanego rozwoju obszarów wiejskich. Zainteresowany podpisał umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu PROW. Z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania i funkcjonowania biura, tj.: najem, media, płace, wyposażenie biur, materiały biurowe, nieodpłatna działalność szkoleniowa i konsultacyjna dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków w Osi IV PROW 2007-2013 wśród ww. podmiotów. Wnioskodawca dalej będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, płace, materiały biurowe. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie nieodpłatnie szkoliło, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi beneficjentów aby składali wnioski o dofinansowanie projektów, będzie przygotowywało postępowania konkursowe i wybierało projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zainteresowany wskazał, iż przedmiotowa dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez niego usług. Stowarzyszenie z wnioskowanej dotacji będzie dokonywało zakupu m.in usług w zakresie edukacji i z zakresu kultury. Jak wskazała Wnioskodawca, jest on podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu będącego przedmiotem pytania.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto wskazać należy, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do możliwości odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją określonego projektu, a nie dokonano analizy, czy wykonywane przez Zainteresowanego czynności nie zobligują go do zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

W zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania otrzymanej dotacji została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 23 listopada 2011 r. nr ILPP4/443-635/11-4/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl