Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-593/11-2/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 26 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu uzyskanego z elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń celnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu uzyskanego z elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń celnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

A (dalej: Spółka) jest producentem kabli, przewodów oraz systemów okablowania na potrzeby m.in.: przemysłu samochodowego, telekomunikacyjnego, elektronicznego i informatycznego. Jest ona czynnym podatnikiem VAT.

Spółka dokonuje importu towarów na terytorium Polski. Odprawa celna jest dokonywana w imieniu i na rzecz Spółki przez upoważnionego agenta celnego (dalej: Agent). Agent jest przedstawicielem bezpośrednim Spółki, w rozumieniu przepisów celnych, w sprawach obsługi zgłoszeń celnych.

Agent dokonuje zgłoszenia celnego w formie elektronicznej. Po dokonaniu odprawy celnej Agent otrzymuje od urzędu celnego wiadomość e-mail zawierającą link (adres) do strony internetowej, na której udostępniony do pobrania jest komunikat "Poświadczone Zgłoszenie Celne" (dalej: PZC) w formacie xml. Agent, niezwłocznie po pobraniu PZC ze strony internetowej organu celnego, przesyła go Spółce drogą elektroniczną w takim samym formacie, w jakim pobrał go ze strony internetowej, tj. w formacie xml. PZC jest przesyłane do Spółki na adres e-mailowy, który został utworzony specjalnie i wyłącznie do tego celu, a wszystkie wiadomości przesłane na ten adres są archiwizowane.

PZC zawiera m.in. dane dotyczące: towarów będących przedmiotem importu (opis, kod CN), miejsca i daty dokonania zgłoszenia celnego, daty zwolnienia towarów, kwoty VAT importowego podlegającego zapłacie w związku z importem towarów na terytorium Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w świetle art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, na podstawie PZC, otrzymanego od Agenta w formacie xml.

2.

Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Agent pobrał PZC ze strony internetowej organu celnego lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest on uprawny do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, na podstawie komunikatu PZC, otrzymanego od Agenta w formacie xml.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Agent pobrał PZC ze strony internetowej organu celnego lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki

1.

PZC jako dokument uprawniający do odliczenia VAT naliczonego

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT",kwotę podatku naliczonego stanowi: w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji celnej importowej, z zastrzeżeniem pkt 5".

Ponadto w świetle art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumieć należy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Spółka pragnie wskazać, iż przepisy ustawy o VAT nie precyzują formy, w jakiej powinien być sporządzony dokument potwierdzający przywóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej. Dokument ten jednak, aby mógł być podstawą do odliczenia podatku naliczonego powinien:

* być dokumentem celnym, tj. sporządzonym przez odpowiednią władzę celną w rozumieniu przepisów prawa celnego,

* potwierdzać, że nastąpił przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski,

* wskazywać przedmiot importu (nazwa i opis towarów), jego miejsce oraz datę,

* określać kwotę VAT.

Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z art. 222-224 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L z dnia 11 października 1993 r.), możliwe jest dokonywanie zgłoszeń celnych przy wykorzystaniu techniki przetwarzania danych (w formie elektronicznej) i z takiej właśnie formy zgłoszeń korzysta agencja celna - przedstawiciel bezpośredni Spółki w sprawach celnych.

W związku z brakiem określenia w przepisach z zakresu VAT, formy w jakiej w tym przypadku powinien być sporządzony dokument celny potwierdzający przywóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej, Spółka w uzasadnieniu swojego stanowiska pragnie powołać się na "Instrukcję Obsługi i Stosowania Elektronicznych Zgłoszeń Celnych w Procedurach Przywozowych - dla podmiotów" w wersji 1.2, opublikowaną dnia 10 stycznia 2011 r. na stronie internetowej Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (dalej: Instrukcja). Zgodnie z informacjami ogólnymi Instrukcji, ma ona na celu dostarczenie zainteresowanym podmiotom, a także funkcjonariuszom celnym informacji o zasadach dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych. Jak wynika z treści Instrukcji, PZC jest to elektroniczne zgłoszenie celne dostarczone przez zgłaszającego, z uwzględnieniem ewentualnie dokonanych sprostowań i korekt, poświadczone przez system teleinformatyczny w rozumieniu art. 199 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Na poświadczenie to składają się adnotacje urzędu o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia oraz o dacie i czasie zwolnienia towaru oraz podpis elektroniczny generowany przez system teleinformatyczny. PZC jest dokumentem tworzonym w ramach operacji zwolnienia towaru do procedury.

Ponadto, celem wprowadzenia PZC jest odejście od papierowej formy dokumentowania transakcji celnych na rzecz formy elektronicznej. W świetle Instrukcji, PZC "jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego dotychczas na formularzu SAD". Instrukcja w sposób jednoznaczny wskazuje, że "z punktu widzenia prawa celnego, zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej, które zostało poświadczone przez organy celne, jest i powinno być, co do zasady, formą akceptowaną przez organy administracyjne, sądy itp.". Konsekwentnie, Instrukcja stanowi wytyczne dla organów administracyjnych i sądów, do tego, aby PZC pobrane z systemu teleinformatycznego organu celnego w wersji xml było akceptowaną formą zgłoszenia celnego.

Ponadto, Spółka pragnie wskazać, iż PZC zawiera informacje potwierdzające, że nastąpił przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski, oraz dane określające przedmiot importu (opis towarów), jego miejsce i datę oraz kwotę VAT.

Zatem, zdaniem Spółki w przedstawionym opisie sprawy, pobrany przez Agenta komunikat PZC w formacie xml, przesłany jej w formacie xml, należy uznać za dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, uprawniający Spółkę do odliczenia wskazanego w jego treści kwoty VAT naliczonego. W związku z tym, jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie komunikatu PZC pobranego przez Agenta i przesłanego Spółce w formacie xml. Spółka pragnie ponadto wskazać, iż nie będzie ona posiadać dokumentu SAD w tradycyjnej, papierowej formie. Zatem PZC w formacie xml będzie jedynym dokumentem celnym potwierdzającym dokonanie importu towarów jaki będzie posiadać Spółka.

2.

Terminy odliczenia podatku naliczonego

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT",prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny".

Treść art. 86 ust. 11 ustawy o VAT wskazuje ponadto, że podatnik, jeśli nie dokona odliczenia w powyższym terminie, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

W świetle powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje w rozliczeniu za okres kiedy otrzymano dokument celny, a także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Spółka pragnie wskazać, iż z treści wymienionych powyżej regulacji nie wynika co należy rozumieć przez moment otrzymania dokumentu celnego, o którym mowa w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku elektronicznych przywozowych odpraw celnych. W opinii Spółki jednak, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jej w rozliczeniu za okres, kiedy Agent dokonał pobrania PCZ ze strony internetowej organu celnego w formacie xml. Jak Spółka wskazała bowiem w opisie sprawy, Agent dokonując zgłoszeń celnych działa w imieniu i na rzecz Spółki jako jej przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych. Zatem moment pobrania PZC przez Agenta ze strony internetowej organu celnego, powinien być tożsamy z otrzymaniem (pobraniem) tego dokumentu przez Spółkę.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Agent pobrał PZC ze strony organu celnego lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

3.

Stanowisko organów podatkowych

Spółka pragnie wskazać, że jej stanowisko znajduje odzwierciedlenie w pismach organów podatkowych. Stanowisko Spółki zostało potwierdzone m.in. przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia l czerwca 2011 r., sygn. IPTPP2/443-18/11-4/BM, który uznał, że "Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego (PZC), w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymała agencja celna występująca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku nieobniżenia podatku należnego w terminie wskazanym wyżej, Spółka może dokonać tego obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych";

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. IBPP3/443-649/10/DG, który wskazał, że "pobrany przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w formacie xml "Poświadczenie Zgłoszenia Celnego" należy uznać za dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, uprawniający go do obniżenia kwoty podatku należnego (wynikającą z tego dokumentu celnego) o kwotę podatku naliczonego. (...) Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje - zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Podatek może być odliczony także w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ww. ustawy)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu uzyskanego z elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń celnych została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 22 listopada 2011 r. nr ILPP4/443-593/11-3/BA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl