Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-571/14-4/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) i z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła". Wniosek uzupełniono pismami z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) i z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) w zakresie dokumentu, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją kościelną działającą w Polsce od 1907 r. Celem Zainteresowanego jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie, aby jak najszybciej nastała jedna owczarnia i jeden pasterz (J 10, 16). Wnioskodawca jest wspólnotą życia apostolskiego na prawie papieskim, cieszącą się prawem egzempcji. Członkowie Zainteresowanego naśladują, na drodze rad ewangelicznych, Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego i pracują w różnych częściach Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 8 lipca 2008 r., z późn. zm., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868), Wnioskodawca może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.). Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła". Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża ilość mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach realizowanej operacji będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stosując się do instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętej PROW 2007-2013, Wnioskodawca powinien wystąpić do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi, związane z ww. zadaniem inwestycyjnym, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku).

Czy w zakresie działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi", objętej PROW 2007-2013, Wnioskodawca ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła".

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" jest związana z czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług, przy realizacji operacji pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła w Łęgowie" finansowanej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) #8722; zwanej dalej ustawą #8722; podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją kościelną działającą w Polsce od 1907 r. Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła". Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża ilość mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach realizowanej operacji będą miały charakter nieodpłatny. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi, związane z ww. zadaniem inwestycyjnym, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany - na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej poprzez wyposażenie wieży widokowej oraz remont dachu zabytkowego kościoła w Łęgowie". Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl