Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-566/11-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów (dalej: "Klienci") szereg usług finansowych, w tym produkty kredytowe (kredyty, karty kredytowe) oraz depozytowe (lokaty, dalej łącznie jako "usługi finansowe"). Bank koncentruje swoją działalność na obszarze detalicznym, posiadając jednak w swojej ofercie również usługi skierowane do przedsiębiorców.

W procesie zawierania z Klientami umów dotyczących transakcji w ramach usług finansowych, ważną rolę odgrywa ocena pozycji finansowej Klienta oraz zarządzanie ryzykiem po stronie Zainteresowanego. Na zarządzanie to składają się m.in.:

1.

analiza i raportowanie ekspozycji:

a.

ryzyka rynkowego,

b.

ryzyka kredytowego,

c.

ryzyka operacyjnego,

d.

ryzyka stron transakcji;

2.

metodologia szacowania/oceny ryzyka, w tym opracowanie i aktualizacja modeli ratingowych (modele oceny sytuacji ekonomicznej (w tym finansowej) Klienta, na podstawie których podejmowane są decyzje kredytowe) i scoringowych (metoda oceny wiarygodności kredytowej Klienta w oparciu o punkty przyznawane na podstawie danych osobowych (np.: wiek, stan cywilny) i majątkowych (np.: przychody, posiadane aktywa, zobowiązania));

3.

systemy wspomagające zarządzanie ryzykiem;

4.

monitorowanie i raportowanie portfela kredytowego;

5.

inne elementy zarządzania ryzykiem.

Elementy te są kluczowe z punktu widzenia oferowania przez Wnioskodawcę wspomnianych usług finansowych.

Każda transakcja (usługa finansowa) angażująca kapitał Banku (np. udzielenie kredytu konsumpcyjnego, przyznanie karty kredytowej), przed jej zawarciem, podlega ocenie pod kątem ryzyka, w szczególności kredytowego. Zainteresowany jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: "Grupa Banku"), która świadczy usługi finansowe Klientom w wielu krajach świata. Ponieważ zarządzanie ryzykiem jest elementem wspólnym dla prowadzenia działalności bankowej niezależnie od miejsca tej działalności, istnieje tendencja unifikacji podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem w ramach Grupy Banku.

Usługodawca, spółka z siedzibą w Austrii (dalej: "Usługodawca") jest wiodącym podmiotem udzielającym podmiotom finansowym wsparcia w procesach zarządzania ryzykiem. Usługodawca posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz wyspecjalizowane kadry posiadające odpowiednią wiedzę z obszaru modelowania procesów finansowych na potrzeby świadczenia usług finansowych. W konsekwencji, Usługodawca opracował metodologię dotyczącą procedur i procesu zarządzania ryzykiem.

Mając na względzie powyższe, oraz dążąc do efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług finansowych, Wnioskodawca korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez Usługodawcę, poprzez nabywaną usługę wsparcia merytorycznego (w formie analiz, konsultacji oraz rekomendacji) w procesie zarządzania ryzykiem przez Bank, w szczególności ryzykiem kredytowym (dalej: "Usługa"). W ramach świadczenia omawianej Usługi, Usługodawca wspiera działalność Zainteresowanego poprzez podejmowanie i wykonywanie określonych czynności, w szczególności takich jak:

* opracowanie modeli oceny ryzyka kredytowego (modeli scoringowych);

* walidację (cykliczną) opracowanych modeli oceny ryzyka kredytowego;

* aktualizację modeli oceny ryzyka kredytowego.

W związku z powyższymi czynnościami, Usługodawca może również dodatkowo udzielić Wnioskodawcy wsparcia konsultacyjnego z zakresu oceny ryzyka kredytowego w części dotyczącej modeli scoringowych.

Konkludując, Usługodawca zapewnia Bankowi wsparcie merytoryczne w procesie świadczenia usług finansowych, w części dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem kredytowym Zainteresowanego. Dla Wnioskodawcy współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych przy jednoczesnym alokowaniu kapitału w transakcje o akceptowalnym (z jego perspektywy) poziomie ryzyka kredytowego.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi, Bank wypłaca Usługodawcy wynagrodzenie.

Zainteresowany, będąc nabywcą usługi świadczonej przez podatnika nieposiadającego w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, traktowany jest jako podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

Wnioskodawca w odniesieniu do powyżej opisanej Usługi, uzyskał opinię klasyfikacyjną wydaną w dniu 5 lipca 2011 r. przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (dalej: "OKN"), zgodnie z którą przedstawiona powyżej Usługa jest usługą z kategorii pośrednictwa finansowego, mieszczącą się w grupowaniach PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) - "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe" oraz 66.19.99.0 (zgodnie z PKWiU z 2008 r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - "Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiona powyżej Usługa, nabywana przez Bank, objęta jest zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywana przez niego Usługa, podlega zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Brzmienie przepisów ustawy o VAT i klasyfikacja przedmiotowej Usługi na gruncie PKWIU.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług wymienionych w przywołanym załączniku, pod pozycją 3, wskazano usługi pośrednictwa finansowego zawarte w sekcji J, działach 65-67 PKWiU z 1997 r. (zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), PKWiU z 1997 r. stosowana była do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r.).

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej zasadniczo były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

W związku z powyższym, w ocenie Zainteresowanego, aby odpowiedzieć na pytanie, czy nabywana Usługa podlega zwolnieniu z VAT należy ustalić, czy znajduje się ona w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, a konkretnie:

* czy stanowi ona jedną z kategorii usług zawartych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU; oraz

* czy nie należy ona do jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia.

W opinii Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa na gruncie PKWiU stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU w grupowaniu 67.13.10-00.90, tj. "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione" oraz nie stanowi żadnej kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek:

1.

Charakter pomocniczy Usługi

O prawidłowości klasyfikacji nabywanej przez Bank usługi, jako usługi pomocniczej związanej z pośrednictwem finansowym, jego zdaniem, przesądza przede wszystkim jej charakter i ścisły związek z usługami pośrednictwa finansowego świadczonymi przez niego.

Nabywana Usługa polega bowiem na wsparciu działalności Wnioskodawcy w przedmiocie świadczenia na rzecz Klientów usług finansowych angażujących jego kapitał, poprzez usługę w zakresie wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym przez Bank. Podkreślić należy, że nabywana Usługa stanowi kluczowy element procesu świadczenia usług przez Zainteresowanego, co więcej, bez czynności podejmowanych przez Usługodawcę nie byłoby możliwe wykonywanie w sposób skuteczny, efektywny oraz bezpieczny działalności pośrednictwa finansowego przez Bank.

O pomocniczym charakterze przedmiotowej Usługi w stosunku do usług finansowych świadczy ponadto fakt, że wszystkie podejmowane w jej ramach działania oraz czynności realizowane są w ścisłym związku z działalnością wykonywaną przez Wnioskodawcę (tj. usługami pośrednictwa finansowego). Wspomniane działania oraz czynności mają na celu wsparcie działalności Banku w obszarze zarządzania ryzykiem, a także bezpośrednio wpływają na efektywność jego działalności oraz ograniczenie ponoszonego przez niego ryzyka.

Zdaniem Zainteresowanego, usługami pomocniczymi w stosunku do usług pośrednictwa finansowego są usługi, w ramach których wykonywane są czynności faktyczne lub prawne związane ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, co niewątpliwie ma miejsce w odniesieniu do Usługi będącej przedmiotem pytania.

W ocenie Wnioskodawcy, nabywana Usługa, sprowadzająca się do wsparcia go w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego (poprzez wykonywanie szeregu czynności składających się na proces oferowania i świadczenia usług pośrednictwa finansowego), stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Banku, Usługa opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym na gruncie PKWiU powinna zostać sklasyfikowana w sekcji J w grupowaniu 67.13.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. jako usługa pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie została potwierdzona w opinii klasyfikacyjnej dokonanej przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

W powyższej opinii OKN stwierdził, że Usługa świadczona na rzecz Banku, mieści się w grupowaniach PKWiU 67.13.10-00 (według PKWiU z 1997 r.) - "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe" oraz 66.19.99.0 (według PKWiU z 2008 r.) - "Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych". OKN nie doprecyzował jednocześnie grupowania PKWiU (według PKWiU z 1997 r.) do pełnego 10 cyfrowego poziomu, pozostawiając je na poziomie 8 cyfrowym.

Na grupowanie PKWiU: 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.:

* 67.13.10-00.10 - Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;

* 67.13.10-00.20 - Usługi doradztwa finansowego i maklerów;

* 67.13.10-00.30 - Usługi kantorów wymiany walut; oraz

* 67.13.10-00.90 - Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione.

OKN pozostawił jednak wskazówkę, która z powyższych 4 możliwości jest prawidłowa, dokonując klasyfikacji na gruncie PKWiU z 2008 r. na pełnym 7-cyfrowym poziomie. OKN mając do wyboru, na gruncie PKWiU z 2008 r., m.in. grupowanie właściwe dla doradztwa finansowego - 66.19.91.0 "Usługi związane z doradztwem finansowym", sklasyfikował jednak usługę nabywaną przez Wnioskodawcę do grupowania 66.19.99.0 - "Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych". Tym samym, OKN uznał, iż właściwym grupowaniem dla przedmiotowych usług, na gruncie PKWiU z 1997 r. jest grupowanie inne niż 67.13.10-00.20. Zdaniem Zainteresowanego, potwierdzonym przez OKN w przytoczonej opinii, prawidłowym grupowaniem PKWiU z 1997 r. dla nabywanych przez Bank usług jest grupowanie 67.13.10-00.90.

Jednocześnie, nie ma wątpliwości iż charakter Usługi, jej cel oraz kontekst gospodarczy najlepiej odzwierciedla grupowanie 67.13.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione". Usługa świadczona przez Usługodawcę, sprowadza się bowiem do wsparcia Wnioskodawcy w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego (poprzez wykonywanie szeregu czynności wsparcia w procesie oferowania i świadczenia usług pośrednictwa finansowego) i jako taka stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

Warto również zauważyć, iż orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza prawidłowość powyższej klasyfikacji. Zgodnie bowiem z wyrokiem z dnia 22 grudnia 2008 r. "cel (czyli istota) albo funkcja prawna powinna posiadać decydujący wpływ na kwalifikację danej czynności i związane z tym konsekwencje prawne". W przedmiotowej sytuacji, celem Usługi i jej funkcją prawną jest zapewnienie Zainteresowanemu wsparcia w jego działalności w przedmiocie świadczenia na rzecz Klientów usług finansowych angażujących jego kapitał, poprzez usługę w zakresie wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym przez Bank. Jedynie w przypadku grupowania 67.13.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione" można uznać, iż zasada określona przez Sąd została zachowana.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca uważa, iż charakter Usługi oraz treść Rozporządzenia PKWiU nie pozwala na zaklasyfikowanie Usługi do innego grupowania PKWiU niż 67.13.10-00.90.

2.

Usługa jako niestanowiąca jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia

Ponadto, Bank zaznaczył, że jakkolwiek treść załącznika nr 4 do ustawy o VAT wyłącza ze zwolnienia szereg usług pośrednictwa finansowego, w tym usługi klasyfikowane do grupowania PKWiU z 1997 r. 67.13.10-00.20, Usługa nabywana przez niego nie należy do katalogu wyłączonych ze zwolnienia z VAT.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o VAT, zakres zwolnienia z VAT nie obejmuje bowiem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter nabywanej Usługi nie pozwala na przyporządkowanie jej do którejkolwiek z kategorii usług pośrednictwa finansowego enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT, w stosunku do których zwolnienie z VAT nie ma zastosowania.

W szczególności, zauważył on, iż Usługa nie może zostać uznana za:

1.

działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki - Usługa nie posiada elementów wspólnych z udzielaniem pożyczek pod zastaw,

2.

usługę polegającą na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej - w ramach czynności składających się na Usługę nie występuje oddanie w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usługę doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20) - Usługa nie posiada elementów zbieżnych z usługami doradztwa finansowego,

4.

usługę doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - w ramach czynności składających się na Usługę brak jest elementów związanych z ubezpieczeniami, w tym usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych,

5.

usługę ściągania długów oraz faktoringu - Usługa nie posiada elementów wspólnych z czynnościami odzyskiwania należności lub finansowania obrotu gospodarczego w postaci usług faktoringu,

6.

usługę zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),

7.

usługę przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),

8.

transakcję dotyczącą dokumentów ustanawiających tytuł własności - Usługa nie posiada elementów dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcję dotyczącą praw w odniesieniu do nieruchomości - Usługa nie posiada elementów dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

W konsekwencji powyższego, opisana w stanie faktycznym Usługa zawiera się w jednej z kategorii usług zawartych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU, oraz nie należy do żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. W związku z powyższym, w ocenie Banku nabywana Usługa podlegała do końca 2010 r. zwolnieniu z VAT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Usługa nabywana przez niego, sprowadzająca się do wsparcia Banku w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego (poprzez wykonywanie czynności składających się na proces oferowania i świadczenia usług pośrednictwa finansowego), stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

Z uwagi na fakt, iż Usługa nabywana przez Zainteresowanego:

* została ujęta w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT;

* a jednocześnie nie stanowi ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, w stosunku do których zwolnienie nie przysługuje

Usługa ta, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., korzystała ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ informuje, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz swoich klientów szereg usług finansowych. W procesie zawierania z klientami umów dotyczących usług finansowych, ważną rolę odgrywa ocena pozycji finansowej klienta oraz zarządzanie ryzykiem po stronie Banku. Każda transakcja (usługa finansowa) angażująca kapitał Zainteresowanego (np.: udzielenie kredytu konsumpcyjnego, przyznanie karty kredytowej), przed jej zawarciem, podlega ocenie pod kątem ryzyka, w szczególności kredytowego. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, która świadczy usługi finansowe klientom w wielu krajach świata. Ponieważ zarządzanie ryzykiem jest elementem wspólnym dla prowadzenia działalności bankowej niezależnie od miejsca tej działalności, istnieje tendencja unifikacji podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem w ramach Grupy Banku.

Mając na względzie powyższe, oraz dążąc do efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług finansowych, Zainteresowany korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez Usługodawcę, poprzez nabywaną usługę wsparcia merytorycznego (w formie analiz, konsultacji oraz rekomendacji) w procesie zarządzania ryzykiem przez Bank, w szczególności ryzykiem kredytowym. W ramach świadczenia omawianej usługi, Usługodawca wspiera działalność Spółki poprzez podejmowanie i wykonywanie określonych czynności, w szczególności takich jak:

* opracowanie modeli oceny ryzyka kredytowego (modeli scoringowych);

* walidację (cykliczną) opracowanych modeli oceny ryzyka kredytowego;

* aktualizację modeli oceny ryzyka kredytowego.

Usługodawca, spółka z siedzibą w Austrii jest wiodącym podmiotem udzielającym podmiotom finansowym wsparcia w procesach zarządzania ryzykiem. Posiada on wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz wyspecjalizowane kadry posiadające odpowiednią wiedzę z obszaru modelowania procesów finansowych na potrzeby świadczenia usług finansowych. W konsekwencji, opracował on metodologię dotyczącą procedur i procesu zarządzania ryzykiem. W związku z powyższymi czynnościami, Usługodawca może również dodatkowo udzielić Wnioskodawcy wsparcia konsultacyjnego z zakresu oceny ryzyka kredytowego w części dotyczącej modeli scoringowych.

Konkludując, Usługodawca zapewnia Bankowi wsparcie merytoryczne w procesie świadczenia usług finansowych, w części dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem kredytowym Zainteresowanego. Dla Wnioskodawcy współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych przy jednoczesnym alokowaniu kapitału w transakcje o akceptowalnym (z jego perspektywy) poziomie ryzyka kredytowego.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej usługi, Bank wypłaca Usługodawcy wynagrodzenie.

Zainteresowany, będąc nabywcą usługi świadczonej przez podatnika nieposiadającego w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, traktowany jest jako podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

W związku z dokonanym importem usług, u Wnioskodawcy zrodziły się wątpliwości dotyczące zastosowania zwolnienia od podatku dla nabywanej przez niego usługi.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Wnioskodawca zakupioną usługę zaklasyfikował wg PKWiU z 1997 r. do grupowania 67.13.10 00.90 - Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadza zwolnienie od podatku usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 3 wskazanego wyżej załącznika, wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, iż "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Zdaniem Banku, charakter nabywanej usługi nie pozwala na przyporządkowanie jej do którejkolwiek z kategorii usług pośrednictwa finansowego enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy, w stosunku do których zwolnienie od podatku nie ma zastosowania.

W szczególności, usługa ta nie może zostać uznana za:

1.

działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki - bowiem nie posiada ona elementów wspólnych z udzielaniem pożyczek pod zastaw,

2.

usługę polegającą na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej - w ramach czynności składających się na nią nie występuje oddanie w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usługę doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20) - nie posiada ona elementów zbieżnych z usługami doradztwa finansowego,

4.

usługę doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - w ramach czynności składających się na usługę brak jest elementów związanych z ubezpieczeniami, w tym usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych,

5.

usługę ściągania długów oraz faktoringu - bowiem nie posiada ona elementów wspólnych z czynnościami odzyskiwania należności lub finansowania obrotu gospodarczego w postaci usług faktoringu,

6.

usługę zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy - usługa nie dotyczy papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),

7.

usługę przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy - nie dotyczy ona papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),

8.

transakcję dotyczącą dokumentów ustanawiających tytuł własności - usługa nie posiada elementów dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcję dotyczącą praw w odniesieniu do nieruchomości - bowiem nie posiada ona elementów dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

W świetle powyższego, w zamkniętym katalogu usług wyłączonych ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w poz. 3 ww. załącznika, nie znajduje się nabyta przez Zainteresowanego usługa.

Tym samym stwierdzić należy, iż usługa nabywana przez Bank zaklasyfikowana przez niego do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90, korzystała ze zwolnienia od podatku do dnia 31 grudnia 2010 r., na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, w kompetencji Ministra Finansów nie mieści się analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, wobec czego niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę. W przypadku zatem zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl