Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-527/14-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją operacji pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją operacji pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca został założony głównie w celu wspierania działań na rzecz rozwoju wsi, w szczególności na poprawę infrastruktury społecznej i zapewnienie warunków do aktywnej rekreacji. Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy na operację pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)" z zakresu "Małych projektów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, Zainteresowany zakupi: huśtawkę, karuzelę, zjazd linowy z montażem, piasek, tablicę informacyjną, rośliny do nasadzeń, mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu. Dofinansowanie przekazane będzie w formie refundacji, po złożeniu wniosku o płatność. Celem projektu jest poprawa estetyki wsi a przede wszystkim wzrost atrakcyjności kulturalnej i rekreacyjnej oraz aktywizacja mieszkańców wsi. Zakupione w ramach operacji elementy placu zabaw nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będą udostępniane odpłatnie. Zakupione towary będą stanowiły własność Wnioskodawcy wzbogacając majątek trwały. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej - zatem zakupione w związku z realizacją operacji towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zainteresowany nie spełnia definicji płatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822) do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy, określony w § 6, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005. Interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT wydana przez organ upoważniony jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o płatność, w przypadku gdy Wnioskodawca chce zaliczyć podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. Realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów usług Zainteresowany w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca powinien do kosztów kwalifikowalnych operacji pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)" zaliczyć także podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) #8722; zwanej dalej ustawą #8722; podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy na operację pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)" z zakresu "Małych projektów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, zakupi: huśtawkę, karuzelę, zjazd linowy z montażem, piasek, tablicę informacyjną, rośliny do nasadzeń, mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu. Dofinansowanie przekazane będzie w formie refundacji, po złożeniu wniosku o płatność. Zakupione w ramach operacji elementy placu zabaw nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będą udostępniane odpłatnie. Zakupione towary będą stanowiły własność Zainteresowanego wzbogacając majątek trwały. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary nabyte w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany - na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pn. " (...) - budowa placu zabaw (...)". Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. operacji towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl