Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-526/14-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży części do motocykli i skuterów przez internet za pomocą systemów aukcyjnych ("a", "b"). Odbiorcami są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania zarówno w kraju jak i na terenie Unii Europejskiej. Sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. W przypadku sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Jednym z krajów do których wysyłane są towary jest Wielka Brytania. W związku z wartością sprzedaży osiągniętą w 2014 r. do Wielkiej Brytanii, Spółka jest zobowiązana zarejestrować się dla potrzeb podatku od towarów i usług w tymże państwie. Stosowne zawiadomienie (VAT-21) zostało złożone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla siedziby Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rejestracją Zainteresowanego dla potrzeb podatku VAT w Wielkiej Brytanii - sprzedaż na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii - istnieje konieczność rejestracji tej sprzedaży (na rzecz odbiorców indywidualnych mających miejsce zamieszkania w kraju przeznaczenia) na kasie rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż na rzecz odbiorców indywidualnych mających miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w momencie rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Wielkiej Brytanii nie wymaga rejestracji obrotu na kasie rejestrującej. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, sprzedaż taka powinna zostać udokumentowana fakturą. Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nakłada obowiązek rejestracji obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepis ten nie wskazuje konieczności rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz odbiorców indywidualnych przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w momencie, gdy podatnik jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT w kraju przeznaczenia. Art. 2 pkt 22 i 23 ustawy o VAT wyraźnie rozróżnia sprzedaż oraz sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz odbiorców indywidualnych w Wielkiej Brytanii nie podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6 ustawy.

Przez sprzedaż - art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 2 pkt 23 ustawy - przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a.

podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b.

innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zachodzi wówczas, gdy polski podatnik od towarów i usług dokonuje dostawy towarów, które są przez niego lub na jego rachunek wysyłane (transportowane) z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego - będącego miejscem przeznaczenia, dostawa zaś dokonywana jest na rzecz:

a.

podatnika podatku od wartości dodanej (czyli podatnika VAT obowiązującego w danym państwie członkowskim), który jednak nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

b.

innego podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy - przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez państwa członkowskie - w myśl art. 2 pkt 2 ustawy - rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 23 ust. 4 ustawy - w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę.

Artykuł 23 ust. 5 ustawy stanowi, że podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy.

Z powyższego wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje za pomocą systemów aukcyjnych ("a", "b") sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, m.in. do Wielkiej Brytanii. W związku z wartością sprzedaży osiągniętą w 2014 r. do Wielkiej Brytanii, Spółka jest zobowiązana zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT w tymże państwie.

Zainteresowany ma wątpliwości, czy w związku z rejestracją dla potrzeb podatku VAT w Wielkiej Brytanii - sprzedaż na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii - istnieje konieczność rejestracji tej sprzedaży (na rzecz odbiorców indywidualnych mających miejsce zamieszkania w kraju przeznaczenia) na kasie rejestrującej.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podkreślić w tym miejscu jeszcze raz należy, że przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.

Spółka z tytułu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez nią na terytorium Wielkiej Brytanii, będzie zobowiązana do opodatkowywania tej sprzedaży na terytorium Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, w przypadku gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla danego państwa przekracza określony w przepisach tego państwa limit, miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, w niniejszej sprawie Wielka Brytania. Zatem dostawy towarów dokonywane przez Spółkę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Tym samym, Spółka dokonując dostaw towarów opodatkowanych na terytorium Wielkiej Brytanii, nie będzie zobowiązana do ewidencjonowania tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ nie będzie ona dokonywać odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, a w konsekwencji nie będzie ona dokonywała sprzedaży, o której mowa w cyt. powyżej art. 2 pkt 22 ustawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że w związku z rejestracją (obowiązkiem opodatkowywania) dostaw towarów dokonywanych przez Zainteresowanego na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii (na rzecz odbiorców indywidualnych mających miejsce zamieszkania w kraju przeznaczenia), nie będzie istnieć konieczność prowadzenia ewidencji tych dostaw za pomocą kasy rejestrującej na terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl