Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-518/13-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2013 r. (data wpływu 8 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i pytanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca został zarejestrowany w KRS. Zainteresowany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i swojego statutu.

Celem Wnioskodawcy jest:

1. Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

2. Aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego.

3. Działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi.

4. Odbudowa lub remont obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych.

5. Reprezentowanie zbiorowych interesów rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami.

6. Dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku pracy.

7. Propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia.

8. Dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu.

9. Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia.

10. Pozyskiwanie innych środków finansowania oraz opracowanie i realizacja programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.), organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw."Małe projekty", o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych "Małych projektów" zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej - (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów (EFRROW) (Dz.Urz.UE.L 277 z dnia 21 października 2005 r. str. 1, z późn. zm.). Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach "Małych projektów" będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Zainteresowany złożył wniosek, o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji: "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne", która odbyła się w dniu 29 września 2013 r. W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostały przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo-finansowy operacji przewidywał zakup następujących towarów i usług:

* wykonanie tradycyjnych potraw staropolskich do publicznej degustacji;

* druk zaproszeń dla rolników, gości i zespołów folklorystycznych;

* obsługa techniczna - przeciwpożarowa OSP;

* zakup produktu lokalnego (pieczone prosię po (...));

* zakup nagród w konkursie tradycyjnych wieńców dożynkowych;

* zakup naczyń jednorazowych niezbędnych do degustacji i poczęstunku.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji "Małe projekty" pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne", w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi w związku z realizacją operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku).

Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT zapłacony w związku z realizacją operacji pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne". Kosztem kwalifikowalnym dla Zainteresowanego są wartości brutto zakupionych towarów i usług w związku z realizacją działalności statutowej organizacji w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W przedstawionej sprawie brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Zainteresowany nie jest uznawany za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadania objętego rozporządzeniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" na tzw. "Małe projekty", których zakres kwalifikowalności i tryb przyznawania określa rozporządzenie MRiRW (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w tamach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek, o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji: "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne", która odbyła się w dniu 29 września 2013 r. W ramach realizacji operacji wszystkie faktury i rachunki zostały przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Nabyte towary i usługi w związku z realizacją operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z tytułu poniesionych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. "Od ziarenka do bochenka - dożynki parafialne", ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Należy poinformować, że granice szczególnego postępowania podatkowego którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Tut. Organ zaznacza, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. zmianie uległo brzmienie:

* art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy wskazującego, że: "Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług";

* art. 88 ust. 4 ustawy, na mocy którego: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7".

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), które w rozdziale 4 określa zasady uzyskania zwrotu podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl