ILPP4/443-490/11-2/EWW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-490/11-2/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupionych oraz leasingowanych samochodów oraz zakupu paliwa do tych pojazdów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupionych oraz leasingowanych samochodów oraz zakupu paliwa do tych pojazdów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka) prowadzi działalność produkcyjną w zakresie produkcji mebli oraz działalność handlową, gdzie jednym z przedmiotów działalności jest wynajem samochodów własnych oraz będących przedmiotem leasingu na podstawie zapisu w KRS 77.12.Z i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

Spółka posiada wśród własnych i leasingowanych pojazdów następujące ich rodzaje:

1.

Samochody osobowe;

2.

Samochody ciężarowe typu VAN z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT o masie mniejszej niż 3,5 t - samochody tego typu posiadają dodatkowe badanie techniczne, które potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów w postaci zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz dowody rejestracyjne pojazdu, z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań;

3.

Samochody ciężarowe z 2 rzędami siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. samochody z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - samochody te nie posiadają dodatkowo badania technicznego, które potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, w postaci zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, z właściwą adnotacją, o spełnieniu tych wymagań. Spółka posiada świadectwo homologacji ciężarowej oraz właściwy wpis w dowodzie rejestracyjnym.

W ramach działalności samochody przeznaczone są:

* na użytkowanie przez pracowników Spółki wyłączenie do celów służbowych na rzecz Spółki;

* na wynajem lub podnajem dla podmiotów stale współpracujący ze Spółką.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Powyższe samochody zakupione i będące przedmiotem leasingu są i będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Rodzaj samochodu leasingowanego jest określony w umowie leasingu. Wszystkie umowy leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym. Samochody Ieasingowane zostały wydane Spółce do końca roku 2010 oraz zostały opłacone przynajmniej 1 raty leasingu, na podstawie wystawionych faktur VAT.

W zależności od przeznaczenia i rodzaju pojazdu Spółka dokonuje od dnia 1 stycznia 2011 r.:

1.

Odliczenia VAT do samochodów zakupionych lub leasingowanych na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r.:

a.

samochody użytkowane przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - przy zarejestrowanych umowach leasingu do dnia 31 stycznia 2011 r. we właściwym urzędzie skarbowym - odliczeniu podlega 100% VAT;

b.

samochody przeznaczone pod wynajem, dzierżawę oraz podnajem:

* samochody osobowe - odliczenie 100% VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t, przy zarejestrowanych umowach leasingu do dnia 31 stycznia 2011 r. we właściwym urzędzie skarbowym - odliczeniu podlega 100% VAT.

2.

Odliczenia VAT do samochodów zakupionych lub leasingowanych na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2011 r.:

a.

samochody użytkowane przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na jej rzecz:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł - samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową, o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami i oddzieloną przestrzenią bagażową tzw. z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - odliczenie VAT do 60% i nie niż 6 tys. zł.

b.

samochody przeznaczone pod wynajem, dzierżawę oraz podnajem:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczeniu podlega 100% VAT odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł.

3.

Odliczenia VAT od zakupu paliwa dla aut zakupionych lub leasingowanych zawartych umową przed dniem 1 stycznia 2011 r.:

a.

auta użytkowane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT;

b.

samochody oddawane w najem, dzierżawę lub podnajem firmom współpracującym:

* samochody osobowe - odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy w US do dnia 31 stycznia 2011 r.;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy w US do dnia 31 stycznia 2011 r.

4.

Odliczenia VAT od zakupu paliwa dla aut zakupionych lub leasingowany zawartych umową po dniu 1 stycznia 2011 r.:

a.

auta użytkowane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń oddzieloną przestrzenią bagażową tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT;

b.

samochody oddawane w najem, dzierżawę lub podnajem firmom współpracującym:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka ma prawo odliczyć 100% VAT przy zakupie pojazdu - dla samochodów zakupionych lub będących przedmiotem leasingu podpisanej przed dniem 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. aut z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - pod warunkiem rejestracji umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. - oddanych w najem, podnajem lub dzierżawę i wyłącznie do tego celu przeznaczonych na co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką.

2.

Czy Spółka ma prawo odliczyć 100% VAT przy zakupie paliwa do aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingu podpisanej przed dniem 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz ciężarowych z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. aut z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t, pod warunkiem rejestracji umów leasingowych we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. - oddanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczonych na okres co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zależności od przeznaczenia i rodzaju pojazdu może on dokonywać:

1.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. - odliczenia VAT do samochodów zakupionych lub leasingowanych na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r.:

a.

samochody użytkowane przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - przy zarejestrowanych umowach leasingu do dnia 31 stycznia 2011 r. we właściwym urzędzie skarbowym - odliczeniu podlega 100% VAT;

b.

samochody przeznaczone pod wynajem, dzierżawę oraz podnajem:

* samochody osobowe - odliczenie 100% VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - przy zarejestrowanych umowach leasingu do dnia 31 stycznia 2011 r. we właściwym urzędzie skarbowym - odliczeniu podlega 100% VAT;

2.

Odliczenia VAT do samochodów zakupionych lub leasingowanych na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2011 r.:

a.

samochody użytkowane przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

b.

samochody przeznaczone pod wynajem, dzierżawę oraz podnajem:

* samochody osobowe - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie nie przekraczającej 3,5 t - spełniające wymagania ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym odliczeniu podlega 100% VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - odliczenie VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys. zł.

Spółka uważa, że:

1.

Odliczenie VAT od zakupu paliwa dla aut zakupionych lub leasingowanych zawartych umową przed dniem 1 stycznia 2011 r.:

a.

auta użytkowane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT;

b.

samochody oddawane w najem, dzierżawę lub podnajem firmom współpracującym:

* samochody osobowe - odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy w US do dnia 31 stycznia 2011 r.;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem zarejestrowania umowy w US do dnia 31 stycznia 2011 r.;

2.

Odliczenie VAT od zakupu paliwa dla aut zakupionych lub leasingowanych zawartych umową po dniu 1 stycznia 2011 r.:

a.

auta użytkowane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT;

b.

samochody oddawane w najem, dzierżawę lub podnajem firmom współpracującym:

* samochody osobowe - brak odliczenia podatku VAT;

* samochody ciężarowe typu VAN z jednym rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową o masie do 3,5 t - spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - odliczenie 100% podatku VAT;

* samochody ciężarowe z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie do 3,5 t - brak odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), zwanej dalej ustawą nowelizującą, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. zasady odliczania podatku od nabycia samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu regulowały przepisy art. 86 ust. 3-7a oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Od nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), stosownie do brzmienia przepisu art. 86 ust. 3 ustawy, obowiązującego od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl art. 86 ust. 4 ustawy, przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Na mocy ustawy nowelizującej, z dniem 1 stycznia 2011 r., ww. przepisy art. 86 zostały uchylone. Natomiast dodano m.in. przepis art. 86a ust. 1-10, w którym określono zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Dodano także art. 88a, dotyczący zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do tych samochodów.

Stosownie do art. 9 pkt 2 ustawy nowelizującej, dodane przepisy art. 86a ust. 1-10 oraz art. 88a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., kwestie dotyczące odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabyciem samochodów oraz paliw, regulują odpowiednio przepisy art. 3 oraz art. 4 ustawy nowelizującej.

I tak, w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej postanowiono, iż w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy o podatku od towarów i usług), stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z kolei ust. 2 powyższego artykułu stanowi, iż przepis ust. 1 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Ponadto w myśl art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 4 ustawy nowelizującej, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje m.in.: wynajmu, podnajmu i dzierżawy samochodów własnych i będących przedmiotem leasingu oraz dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

Spółka posiada wśród własnych i leasingowanych pojazdów następujące ich rodzaje:

1.

Samochody osobowe;

2.

Samochody ciężarowe typu VAN z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT o masie mniejszej niż 3,5 t - samochody tego typu posiadają dodatkowe badanie techniczne, które potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów w postaci zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz dowody rejestracyjne pojazdu, z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań;

3.

Samochody ciężarowe z 2 rzędami siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. samochody z kratką o masie mniejszej niż 3,5 t - samochody te nie posiadają dodatkowo badania technicznego, które potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, w postaci zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, z właściwą adnotacją, o spełnieniu tych wymagań. Spółka posiada świadectwo homologacji ciężarowej oraz właściwy wpis w dowodzie rejestracyjnym.

W ramach działalności samochody przeznaczone są:

* na użytkowanie przez pracowników Zainteresowanego wyłączenie do celów służbowych na jego rzecz;

* na wynajem lub podnajem dla podmiotów stale współpracujący z Wnioskodawcą.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Powyższe samochody zakupione oraz będące przedmiotem leasingu są i będą wykorzystywane przez nią do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Rodzaj samochodu leasingowanego jest określony w umowie leasingu. Wszystkie umowy leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym. Samochody Ieasingowane zostały wydane Zainteresowanemu do końca roku 2010 oraz zostały opłacone przynajmniej 1 raty leasingu na podstawie wystawionych faktur VAT.

Zaznaczyć należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które w ogóle nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz zadane przez Wnioskodawcę pytania wskazać należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem oraz leasingiem samochodów oddanych w najem, podnajem lub dzierżawę, przeznaczonych wyłącznie do tego celu na co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów z nim współpracujących oraz paliwa do tych samochodów.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących nabycie samochodu oraz raty leasingowe pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy oraz art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej, tj.:

* gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oraz

* gdy samochody te (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przy ustalaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz ich nabycia na podstawie umowy leasingowej, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy oraz art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Jak bowiem wskazano w opisie sprawy, przedmiotem działalności Spółki jest wynajem, podnajem i dzierżawa samochodów będących przedmiotem pytania i w takim celu są przez nią wykorzystywane, przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Spełnione są zatem przesłanki, o których mowa w tym przepisie.

Jak wynika z powyższego przepisu, do samochodów wynajmowanych przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 ustawy oraz art. 3 ust. 1 i ust. 6 ustawy nowelizującej.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Zainteresowany ma prawo odliczyć 100% podatku naliczonego związanego z zakupem lub nabyciem na podstawie umów leasingu samochodów, które w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oddawane są w najem, podnajem i dzierżawę podmiotom z nim współpracującym, na okres co najmniej sześciu miesięcy.

W tym miejscu wskazać należy, że regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, nie mają zastosowania w przypadku pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy oraz art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, w stosunku do których podatnik ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.

W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, iż w sytuacji, gdy przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest oddanie w odpłatne używanie samochodów na podstawie umowy najmu, podnajmu i dzierżawy, a samochody te są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania do tego celu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, przysługuje mu (o ile nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy) prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do tych samochodów.

Reasumując, Spółka ma prawo odliczyć 100% podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów zakupionych lub nabytych na podstawie umów leasingu, które w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oddawane są w najem, podnajem i dzierżawę podmiotom z nią współpracującym, na okres co najmniej sześciu miesięcy.

W tym miejscu wskazać należy na art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym przepisu art. 3 ust. 6 oraz art. 5 nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy zmieniającej art. 1.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepis ust. 1 ma zastosowanie:

1.

w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy, oraz

2.

pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.

Mając na uwadze dokonane ustalenia, stanowisko Zainteresowanego tut. Organ uznał za nieprawidłowe także w części, w jakiej uważa on, że ma prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia bądź leasingu samochodów będących przedmiotem pytań, bowiem powołane przepisy art. 6 ustawy nowelizującej nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl