Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 listopada 2013 r.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie przygotowania przewodnika turystycznego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-404/13-2/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Przewodnik turystyczny rejonu wypoczynkowego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Przewodnik turystyczny rejonu wypoczynkowego".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany jest organizacją, która działa w obszarze celów edukacyjnych i wychowawczych głównie w stosunku do dzieci i młodzieży na terenie Gminy. W październiku 2012 r. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy z programu Leader na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu "Przewodnik turystyczny rejonu wypoczynkowego", którego główne cele związane są z promocją rejonu turystycznego jeziora. W wyniku realizacji planowanych działań Wnioskodawca - jako zdarzenie przyszłe - poniesie wydatki związane z wynagradzaniem osób wykonujących działania w zakresie tworzenia materiałów informacji turystycznej oraz z wykonaniem przez podmioty zewnętrzne usług w zakresie wydania bezpłatnych materiałów i publikacji promocyjnych w formie papierowej oraz w formie strony internetowej. Efekty realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towaru i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami usług.

2. Czy Zainteresowany realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT.

3. Jaki jest powód dla którego Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszej sprawy związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym powyżej działaniem. Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu nie będzie mu przysługiwało.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją która działa w obszarze celów edukacyjnych i wychowawczych głównie w stosunku do dzieci i młodzieży na terenie Gminy. W październiku 2012 r. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy z programu Leader na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu "Przewodnik turystyczny rejonu wypoczynkowego", którego główne cele związane są z promocją rejonu turystycznego jeziora. W wyniku realizacji planowanych działań Wnioskodawca poniesie wydatki związane z wynagradzaniem osób wykonujących działania w zakresie tworzenia materiałów informacji turystycznej oraz z wykonaniem przez podmioty zewnętrzne usług w zakresie wydania bezpłatnych materiałów i publikacji promocyjnych w formie papierowej oraz w formie strony internetowej. Efekty realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towaru i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych działań Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany na podstawie powołanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego ani odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Przewodnik turystyczny rejonu wypoczynkowego", ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl