Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-380/11-4/BA
Stawka podatku VAT dla dostawy różnorodnych materiałów służących nauce języków obcych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 sierpnia 2011 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń oraz nauki języków obcych. W ramach działalności z zakresu nauki języków obcych, Zainteresowany buduje także ogólnopolską sieć szkół pod marką "A". W tym zakresie Wnioskodawca, jako generalny licencjobiorca Spółki "B", udziela dalszych licencji na wykorzystanie metody "A" swoim licencjobiorcom z terytorium całej Polski, a także oferuje im usługi bieżącego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, oraz świadczy na ich rzecz szereg usług dodatkowych. Jedną z tych usług, począwszy od czerwca 2011 r., będzie cykliczne dostarczanie im materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne będą również dostarczane bezpośrednio uczestnikom kursów własnych, organizowanych przez Zainteresowanego pod marką "A". Sprzedaż materiałów będzie się odbywała w pakietach, obejmujących co następuje:

* Pakiet A - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi płyty CD, DVD, karty do nauki słówek oraz dostęp do materiału online;

* Pakiet B - dodatkowe pomoce dydaktyczne w oryginalnym opakowaniu kartonowym, obejmującym między innymi płyty DVD, figurki, maty, puzzle, kredki, kolorowanki;

* Pakiet C - dodatkowe pomoce dydaktyczne w oryginalnej torbie, obejmujące między innymi płyty DVD, figurki, maty, puzzle, kredki, kolorowanki;

* Pakiet D - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi dostęp do materiałów online;

* Pakiet E - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi karty do nauki słówek oraz dostęp do materiałów online;

* Pakiet F - płyty CD, DVD wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi dostęp do materiałów online.

Produkty będą dostarczane przez Spółkę "B" i będą stanowić w pakietach jednolity przedmiot dostawy. Podręczniki w pakietach A, B, D i E będą dostarczane przez Spółkę "B" i sprzedawane przez Zainteresowanego wyłącznie pakietowo, tj. nabywca nie będzie mógł ich kupić od Wnioskodawcy odrębnie.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że pakiety będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT nie są jako takie identyfikowane za pomocą kodów klasyfikacji według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast identyfikowane są elementy wchodzące w skład tychże pakietów. Podstawowym elementem pakietów A, D i E, dla których stosowana jest obniżona stawka podatku VAT (5%) są książki drukowane, którym według klasyfikacji PKWiU przypisuje się kod (58.11.1 - książki drukowane).

Natomiast, podstawowymi elementami pozostałych pakietów B, C i F, dla których stosowana jest podstawowa stawka podatku VAT (23%) są wyroby o następujących kodach PKWiU:

* płyty CD i DVD - PKWiU 59.20.33 Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką lub PKWiU 59.20.34 Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach;

* puzzle - PKWiU 36.40.32.0 Układanki;

* kredki - PKWiU 32.99.15.0 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie;

* figurki - PKWiU 32.40.39.0 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wszystkie towary będące przedmiotem pytań wchodzące w skład poszczególnych pakietów posiadają przypisany numer ISBN.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jakie stawki VAT powinno się zastosować w odniesieniu do pakietów opisanych powyżej.

2.

Czy przy wskazanym zaklasyfikowaniu wyrobów, stawka podatku VAT przewidziana dla towaru wiodącego (wchodzącego w skład pakietu) może być stosowana do całego pakietu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej "u.p.t.u."), podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Wybrane towary są objęte stawkami preferencyjnymi. Do takich należą m.in. książki, które zgodnie z art. 41 ust. 2a u.p.t.u. i załącznikiem nr 10 do ustawy (poz. 32) są objęte obniżoną stawką podatku VAT, wynoszącą 5%. Określenie właściwej stawki VAT dla danego towaru jest problematyczne w przypadku sprzedaży pakietowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy poszczególne produkty znajdujące się w pakiecie, co do zasady, przy sprzedaży pozapakietowej są objęte różnymi stawkami VAT. Ustawa nie daje jednoznacznej odpowiedzi, jakie stawki powinny być stosowane w takiej sytuacji. Zdaniem Zainteresowanego, w przypadku sprzedaży pakietowej dotyczącej towarów funkcjonalnie ze sobą powiązanych należy stosować jednolitą stawkę dla całego pakietu towarów, tak jakby był on jednym towarem. Stawką tą jest przy tym stawka przewidziana dla produktów wiodących w pakiecie. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 1998 r., sygn. akt l SA/Wr 836-839/98 (wydanym co prawda w poprzednim stanie prawnym, ale zachowującym swoją aktualność również obecnie), który uznał, że płyta kompaktowa dołączona do czasopisma stanowi jego integralną część i powinna być objęta tą samą stawką, co czasopismo. Sąd wskazał, że przy klasyfikowaniu określonych towarów do kategorii jednego produktu, powinno się skupić na funkcjonalności sprzedawanego produktu, a nie jego czysto fizycznych cechach, w szczególności takich, czy produkt składa się z kilku elementów, czy też nie. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę to, co w poszczególnych pakietach jest towarem wiodącym, zdaniem Zainteresowanego, należy stosować w odniesieniu do nich następujące stawki podatku VAT:

* Pakiet A - 5% (podstawowym elementem pakietu są podręczniki);

* Pakiet B - 23%;

* Pakiet C - 23%;

* Pakiet D - 5% (podstawowym elementem pakietu są podręczniki);

* Pakiet E - 5% (podstawowym elementem pakietu są podręczniki);

* Pakiet F - 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku pakietów objętych 5% stawką VAT wymienionych wyżej, nie powinno budzić wątpliwości, że elementy pakietów są ze sobą funkcjonalnie powiązane, a znajdujące się w pakietach książki stanowią produkty wiodące. Dołączone do podręczników materiały dydaktyczne, płyty itp., stanowią wyłącznie materiał uzupełniający dla podręczników i bez nich tracą swoją użyteczność. Między podręcznikami i dodatkami do nich istnieje nierozerwalny związek, gdyż osobne użycie każdego z nich nie zapewnia możliwości pełnego wykorzystania zawartego w nich materiału, czyli uzyskania maksymalnej korzyści stanowiącej dla nabywcy wartość, o jaką zabiegał. W ramach jednej dostawy ma więc miejsce sprzedaż jednego towaru, o tym samym przeznaczeniu. Dodanie do podręcznika materiałów dydaktycznych ma jedynie podnieść walory nauczania języka obcego. Zatem, z założenia oferuje się podręcznik, a dodanie do niego płyty lub innych materiałów ma jedynie podnieść walory nauczania języka. Zarówno książka jak i płyta posiadają takie same zakresy funkcjonalności - służą nauce języka obcego. Płyta lub inny dodatek do książki jest jej integralną częścią.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 5a ustawy stanowi, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienia od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany świadczy usługi w zakresie tłumaczeń oraz nauki języków obcych. W ramach działalności z zakresu nauki języków obcych, Wnioskodawca buduje także ogólnopolską sieć szkół pod marką "A". W tym zakresie Zainteresowany, jako generalny licencjobiorca Spółki "B" udziela dalszych licencji na wykorzystanie metody "A" swoim licencjobiorcom z terytorium całej Polski, a także oferuje im usługi bieżącego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, oraz świadczy na ich rzecz szereg usług dodatkowych. Począwszy od czerwca 2011 r. będzie takie cykliczne dostarczanie im materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne będą również dostarczane bezpośrednio uczestnikom kursów własnych organizowanych przez Wnioskodawcę pod marką "A". Sprzedaż materiałów będzie się odbywała w pakietach, obejmujących:

* Pakiet A - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi płyty CD, DVD, karty do nauki słówek oraz dostęp do materiału online;

* Pakiet B - dodatkowe pomoce dydaktyczne w oryginalnym opakowaniu kartonowym, obejmującym między innymi płyty DVD, figurki, maty, puzzle, kredki, kolorowanki;

* Pakiet C - dodatkowe pomoce dydaktyczne w oryginalnej torbie, obejmujące między innymi płyty DVD, figurki, maty, puzzle, kredki, kolorowanki;

* Pakiet D - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi dostęp do materiałów online;

* Pakiet E - podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi karty do nauki słówek oraz dostęp do materiałów online;

* Pakiet F - płyty CD, DVD wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi dostęp do materiałów online.

Produkty będą dostarczane przez Spółkę "B" i będą stanowić w pakietach jednolity przedmiot dostawy. Podręczniki w pakietach A, D i E będą dostarczane przez Spółkę "B" i sprzedawane przez Zainteresowanego wyłącznie pakietowo, tj. nabywca nie będzie mógł ich kupić od Wnioskodawcy odrębnie. Podstawowym elementem pakietów A, D i E, dla których stosowana jest obniżona stawka podatku VAT (5%) są książki drukowane, którym według klasyfikacji PKWiU przypisuje się kod (58.11.1 - książki drukowane). Natomiast, podstawowymi elementami pozostałych pakietów B, C i F, dla których stosowana jest podstawowa stawka podatku VAT (23%) są wyroby o następujących kodach PKWiU:

* płyty CD i DVD - PKWiU 59.20.33 Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką lub PKWiU 59.20.34 Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach;

* puzzle - PKWiU 36.40.32.0 Układanki;

* kredki - PKWiU 32.99.15.0 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie;

* figurki - PKWiU 32.40.39.0 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wszystkie towary wchodzące w skład poszczególnych pakietów posiadają przypisany numer ISBN.

Podkreślić należy, że podręczniki do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi płyty CD, DVD, karty do nauki słówek oraz dostęp do materiału online stanowią nierozłączną funkcjonalnie całość, której części nie mogą funkcjonować oddzielnie. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, iż w przypadku dostawy produktów, które są ze sobą nierozerwalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, dochodzić będzie w istocie do sprzedaży jednego produktu. Sprzedaż podręczników do nauki języków obcych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, obejmującymi płyty CD, DVD, karty do nauki słówek oraz dostęp do materiału online, trzeba będzie traktować jako jedną transakcję sprzedaży towaru.

Zatem książki (sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 58.11.1) wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, stanowić będą jednolity przedmiot dostawy, opodatkowany jedną stawką podatku od towarów i usług.

Reasumując, w oparciu o przywołane uregulowania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży pakietów A, D i E, posiadających nadany numer ISBN, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 58.11.1, Zainteresowany powinien stosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Natomiast sprzedaż pakietów B, C i F podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanej klasyfikacji statystycznej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl