Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-372/11-4/EWW
Określenie stawki podatku VAT właściwej dla usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 20 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

"P" jest francuską spółką wyspecjalizowaną w genetyce trzody chlewnej. Propaguje ona przyszłościowe rozwiązania genetyczne, inwestując głównie w badania i rozwój oraz prowadząc selekcję opartą na licznym pogłowiu trzody chlewnej. Jest to jedna z pierwszych spółek, która począwszy od 1972 r. rozwinęła linię syntetyczną knurów P76. Jednocześnie, jako pierwsza na świecie stworzyła i z powodzeniem wprowadziła na rynek loszkę "a", zwaną 'N". Spółka proponuje również szeroką gamę knurów rodzicielskich, przystosowanych do różnych potrzeb hodowców.

Firma Wnioskodawcy powstała 10 lat temu, jako filia francuskiej firmy, zajmującej się genetyką trzody chlewnej. Wiodącym aspektem jego działalności jest zaopatrywanie producentów trzody chlewnej w wyselekcjonowany, udoskonalony genetycznie materiał hodowlany. Posiadając wiedzę i doświadczenie w zakresie programu hodowlanego "N', podpisuje z hodowcami trzody chlewnej umowy, których przedmiotem jest program hodowlany 'N", polegający na wprowadzeniu do stada podstawowego u hodowcy loch Gxy i Gy w celu bieżącego remontu stada. Przedmiotowe umowy są zawierane na czas określony, na 5 lat.

Z treści umowy wynika, iż Spółka wobec hodowcy ma obowiązki:

* na podstawie odrębnej umowy sprzedać na rzecz hodowcy loszki Gxy "b", nasienie knurów Gxy "b" oraz Gy "c" niezbędnych do stworzenia, odnowienia i prowadzenia stada niezbędnego do remontu hodowli trzody chlewnej;

* przekazać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie programu hodowlanego "N";

* zapewnić niezbędną pomoc techniczną i sanitarną, która świadczona będzie wyłącznie na prośbę hodowcy;

* zapewnić hodowcy doradztwo techniczne w zakresie kryteriów produkcyjnych i genetycznych selekcji loch Gxy do krycia;

* do dokonania oceny i klasyfikacji loszek Gxy "b" znajdujących się w hodowli, zgodnie z ich potencjałem genetycznym.

Natomiast hodowca ma obowiązek:

* przesłania do Zainteresowanego zamówienia na loszki Gxy "b", nasienia knurów Gxy "b" i Gy "c" w zależności od potrzeb;

* prowadzenia nadzoru administracyjnego dostarczonych zwierząt i wskazania mu miejsca, w którym znajdują się loszki Gxy "b", z określeniem czy jest to miejsce docelowej produkcji, czy też miejsce kwarantanny;

* umożliwienia Spółce przeprowadzenia kontroli obiektów, w których odbywa się produkcja;

* nie dopuszczenia do sprzedaży lub nieodpłatnej dostawy loszek Gxy i Gy "b", knurów pochodzących z miotów czystorasowych i krzyżówkowych oraz nasienia innym podmiotom, jak również produkcji i sprzedaży typu genetycznego nie przewidzianego w umowie (niewłaściwe wykorzystanie);

* nie dopuszczenia do sprzedaży lub nieodpłatnej dostawy loszek Gxy i Gy "b", knurów pochodzących z miotów czystorasowych i krzyżówkowych oraz nasienia konkurującemu hodowcy lub konkurującej organizacji zajmującej się selekcją (przywłaszczenie materiału genetycznego);

* wykorzystania wyprodukowanej przez siebie lochy Gxy i Gy "b" wyłącznie do remontu własnego stada;

* utrzymania w swojej hodowli wyłącznie linii genetycznej uzyskanej od Wnioskodawcy;

* przekazania mu drogą elektroniczną wyników wartości użytkowej loszek Gxy "b" ze swojej hodowli, w szczególności danych dotyczących numeru lochy i knura, daty krycia, daty wyproszenia, liczby prosiąt urodzonych żywo, urodzonych martwych, liczby prosiąt odsadzonych, daty odsadzenia.

Hodowca za uczestnictwo w programie remontu hodowli trzody chlewnej, czyli skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, ma obowiązek zapłaty jej wynagrodzenia - opłaty ryczałtowej za każdy rok trwania umowy. Wyliczając opłatę ryczałtową, Zainteresowany bierze pod uwagę wielkość stada i wielkość remontów rocznych realizowanych na fermie.

Przykładowy sposób kalkulacji opłaty ryczałtowej (wynagrodzenie za wykonanie usługi):

1.

Remont stada podstawowego na fermie 2000 loch:

50% stada Gxy (jądro selekcyjne),

40% stada Gy (multiplikacja),

35% stada rodzicielskiego (towarowego);

2.

Ilość zwierząt na poszczególnych poziomach hodowlanych:

20 loch Gxy (1% stada podstawowego),

160 loch Gy (8% stada podstawowego),

1820 loch F1 "N";

3.

Opłata ryczałtowa/lochę/poziom hodowlany:

750 zł/lochę stada Gy i Gxy;

150 zł/lochę F1 "N".

Kalkulacja:

160 loch Gy x 40% x 750 zł = 48.000 zł

20 loch Gxy x 50% x 750 zł = 7.500 zł

1820 loch "N" x 35% x 150 zł = 95.550 zł

Razem: 151.050 zł

Zgodnie z treścią umowy, ww. opłata ryczałtowa będzie płacona w czterech równych ratach płatnych co kwartał na podstawie wystawionych faktur.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, iż usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.62.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. wynagrodzenie w formie opłaty ryczałtowej, które pobierane jest przez Spółkę za każdy rok trwania umowy, podlega opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki VAT, tj. w wysokości 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata ryczałtowa (wynagrodzenie za wykonane usługi), jaka pobierana jest przez niego od każdego hodowcy w związku z udziałem w programie remontu hodowli trzody chlewnej, będzie opodatkowana preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% załącznik nr 3 do ustawy o VAT poz. 135. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - 8%.

W opinii Zainteresowanego, ww. usługa powinna być uznana za usługę związaną z chowem i hodowlą trzody chlewnej, dlatego też przysługuje mu prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Artykuł 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przepisem art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 135 jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8% wymieniono sklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 01.6 "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)".

Należy przy tym zaznaczyć, iż z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa wyrobu. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie, bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania - konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, na uwagę zasługuje objaśnienie pod załącznikiem nr 3, które stanowi, że "Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik".

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wiodącym aspektem działalności Wnioskodawcy jest zaopatrywanie producentów trzody chlewnej w wyselekcjonowany, udoskonalony genetycznie materiał hodowlany. Posiadając wiedzę i doświadczenie w zakresie programu hodowlanego "N", podpisuje on z hodowcami trzody chlewnej umowy, których przedmiotem jest program hodowlany "N", polegający na wprowadzeniu do stada podstawowego u hodowcy loch Gxy i Gy w celu bieżącego remontu stada. Przedmiotowe umowy są zawierane na czas określony, na 5 lat. Podpisywane umowy zawierają zarówno prawa jak i obowiązki Spółki i hodowców. Obowiązkiem Zainteresowanego jest: na podstawie odrębnej umowy sprzedaż na rzecz hodowcy loszki Gxy "b", nasienia knurów Gxy "b" oraz Gy "c" niezbędnych do stworzenia, odnowienia i prowadzenia stada niezbędnego do remontu hodowli trzody chlewnej; przekazanie swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie programu hodowlanego "N"; zapewnienie niezbędnej pomocy technicznej i sanitarnej, która świadczona będzie wyłącznie na prośbę hodowcy; zapewnienie hodowcy doradztwa technicznego w zakresie kryteriów produkcyjnych i genetycznych selekcji loch Gxy do krycia; dokonanie oceny i klasyfikacji loszek Gxy "b" znajdujących się w hodowli, zgodnie z ich potencjałem genetycznym.

Hodowca za uczestnictwo w programie remontu hodowli trzody chlewnej, czyli skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, ma m.in. obowiązek zapłaty jej wynagrodzenia - opłaty ryczałtowej za każdy rok trwania umowy. Wyliczając opłatę ryczałtową, Zainteresowany bierze pod uwagę wielkość stada i wielkość remontów rocznych realizowanych na fermie.

Mając na uwadze powyższe informacje, wezwano Wnioskodawcę do wskazania klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r., dla celów podatku od towarów i usług, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Zainteresowany poinformował, iż usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.62.

Zatem, z udzielonych informacji wynika, że czynności będące przedmiotem wniosku stanowią usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.62. Tym samym, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. przedmiotowe usługi, za które Spółka otrzymuje od hodowców wynagrodzenie (opłaty ryczałtowe) podlegają opodatkowaniu preferencyjną, tj. 8% stawką podatku VAT na podstawie powołanych przepisów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl