ILPP4/443-368/11-2/ISN - Udokumentowanie otrzymanego rabatu jedną zbiorczą, wewnętrzną fakturą korygującą.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-368/11-2/ISN Udokumentowanie otrzymanego rabatu jedną zbiorczą, wewnętrzną fakturą korygującą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011 r. (data wpływu 19 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie udokumentowania otrzymanego rabatu jedną zbiorczą wewnętrzną fakturą korygującą,

* nieprawidłowe - w zakresie kursu waluty stosowanego do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania otrzymanego rabatu jedną zbiorczą wewnętrzną fakturą korygującą oraz kursu waluty stosowanego do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej zegarków oraz biżuterii, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. Towary handlowe są nabywane między innymi od kontrahentów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE na terenie Polski.

W maju 2011 r. Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę korektę (credit note) w walucie EUR, dokumentującą premię/rabat z tytułu wysokiego obrotu (zakupu) w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. Z otrzymanego dokumentu nie wynika, których konkretnych nabyć dotyczy premia/rabat, jest on określony jedynie kwotowo. Kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT UE na terenie Austrii. W zamian za udzielenie premii/rabatu nie będą świadczone inne usługi, w tym o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób udokumentować powyższą transakcję dla celów VAT, z uwzględnieniem wewnętrznej faktury korygującej oraz kursu waluty zastosowanego do przeliczenia kwoty wyrażonej w EUR na PLN.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana faktura korygująca dokumentuje otrzymane przez niego rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, które pomniejszają podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Artykuł 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio (art. 31 ust. 3 ustawy).

Z treści art. 29 ust. 4 ustawy wynika, że warunkiem zmniejszenia obrotu o udzielone rabaty, prawnie dopuszczalne lub obowiązkowe, jest ich udokumentowanie.

Potwierdzeniem tej zasady jest przepis dotyczący wymogów, jakim powinna odpowiadać faktura korygująca wystawiona w związku z udzieleniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. Przepis ten odnosi się bowiem do sytuacji, gdy dokonane zostały korekty faktur, a więc do formy udokumentowania.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Faktury powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyraz "FAKTURA KORYGUJĄCA".

W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 22 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy.

Zatem w myśl obowiązujących przepisów, w przypadku otrzymania od kontrahenta zarejestrowanego na terenie kraju w Unii Europejskiej jako podatnik VAT UE rabatu, w związku z dokonanymi wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów, Spółka nie jest zobowiązana do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do każdego z nabyć, w związku z którymi został on udzielony. W treści faktury wewnętrznej wymieniona będzie w jednej pozycji kwota udzielonego rabatu oraz kwota zmniejszenia podatku należnego.

W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanego, właściwym kursem do przeliczenia wartości otrzymanego rabatu jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, gdyż nie jest możliwym ustalenie kursu dla poszczególnych nabyć, stosownie do art. 31a pkt 1. Spółka nie jest w stanie określić w prawidłowo wystawionej wewnętrznej fakturze korygującej, których konkretnych nabyć dotyczy otrzymany rabat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie udokumentowania otrzymanego rabatu jedną zbiorczą wewnętrzną fakturą korygującą,

* nieprawidłowe - w zakresie kursu waluty stosowanego do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów handlowych, m.in. od kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik VAT UE na terenie Austrii.

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze - art. 106 ust. 7 ustawy.

Zatem, Wnioskodawca dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązany z tego tytułu do wystawienia faktury wewnętrznej oraz wykazania tej transakcji zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Artykuł 29 ust. 1 ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z treści art. 31 ust. 1 ustawy wynika, iż podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

W myśl art. 31 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zainteresowany wskazał, iż w maju 2011 r. otrzymał od kontrahenta fakturę korektę (credit note) w walucie EUR, dokumentującą premię/rabat z tytułu wysokiego obrotu (zakupu) w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. Z otrzymanego dokumentu, jego zdaniem, nie wynika, których konkretnych nabyć dotyczy premia/rabat, jest on określony jedynie kwotowo. Ponadto Spółka podkreśliła, że w zamian za udzielenie premii/rabatu nie będą świadczone inne usługi, w tym o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym.

Wnioskodawca w stanowisku własnym wskazał, iż otrzymana faktura korygująca dokumentuje otrzymane przez niego rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, które pomniejszają podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Przedmiotem pytania Zainteresowanego jest udokumentowanie powyższej transakcji, z uwzględnieniem wewnętrznej faktury korygującej oraz kursu waluty stosowanego do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej (EUR).

Kwestie dotyczące faktur wewnętrznych oraz faktur korygujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży - na mocy § 5 ust. 1 rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl postanowień § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Mocą § 13 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z treści § 13 ust. 3 rozporządzenia wynika, że w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielny rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do § 13 ust. 4 rozporządzenia, przepis § 5 ust. 5-7 i § 7 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" - § 13 ust. 8 rozporządzenia.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 22 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:

1.

czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;

2.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku (§ 24 ust. 2 rozporządzenia).

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie, w przypadku gdy Spółka otrzymała rabat od kontrahenta austriackiego w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów handlowych dokonanych w danym okresie, czyli od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. - może wystawić jedną zbiorczą wewnętrzną fakturę korygującą, która powinna zawierać elementy wynikające z § 3 ust. 3 rozporządzenia, tj. co najmniej: numer i datę jej wystawienia; nazwy, adresy oraz numery NIP sprzedawcy i odbiorcy; okres, do którego rabat się odnosi; w jednej pozycji kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

W związku z powyższym, stanowisko Zainteresowanego w tej części uznano za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii kursu, jaki należy stosować w przypadku rozliczenia faktury korygującej wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów wskazać należy, iż w myśl art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Z kolei art. 20 ust. 6 ustawy stanowi, że w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (...).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie kwota na nocie kredytowej wykazana w walucie obcej powinna zostać przeliczona według tego samego kursu, co kwoty z faktur pierwotnych (korygowanych), tj. według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego dla każdego dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym właściwym kursem do przeliczenia wartości otrzymanego rabatu jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. Organ pragnie podkreślić, że czynny podatnik VAT w zakresie realizowanych przez siebie działań gospodarczych działa głównie w ramach systemu wytyczonego przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy. Z opisu sprawy wynika okres, w którym Spółka dokonywała zakupów objętych otrzymanym rabatem, zatem ma ona możliwość ustalenia, o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą, nawet jeżeli jest ich więcej niż jedna w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym, przyznany rabat może być przyporządkowany do konkretnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku z powyższym stwierdzenie Zainteresowanego, iż nie jest możliwym ustalenie kursu dla poszczególnych nabyć, stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy, bowiem nie jest on w stanie określić w prawidłowo wystawionej wewnętrznej fakturze korygującej, których konkretnych nabyć dotyczy otrzymany rabat, nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl