Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-365/13-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 6 sierpnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29 października 2013 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego i pytania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)", finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 dla małych projektów. Ogólnopolski Festiwal (...) będzie promowany jako element dziedzictwa kulturowego (...) na 34 Międzynarodowym Festiwalu Historycznym uważanym za największe i najważniejsze wydarzenie kolekcjonerskie miłośników starej mechanizacji rolnictwa w Europie. Festiwal ten odbędzie się 27 i 28 sierpnia 2013 r. i jest największym zlotem miłośników starej motoryzacji rolnictwa w Europie. Bierze w nim udział kilkuset wystawców, którzy prezentują kilka tysięcy eksponatów. Wystawę co roku zwiedza kilkanaście tysięcy osób. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i poglądów kolekcjonerów z całej Europy. Festiwal ma jednak coś czego nie zobaczy się w P. Tą unikatową cechą jest to, że sprzęt rolniczy prezentowany jest w ruchu, odbywają się konkursy i pokazy prac polowych. Jest to wyjątkowy walor tej imprezy, która sprawia, że zwiedzający nie tylko podziwiają ciągniki i maszyny ale poznają pracę na wsi z pierwszej połowy XX wieku. Festiwal jest jedną z najbardziej charakterystycznych imprez edukacyjno-kulturalnych obszaru LGD. Przyczynia się on do zachowania dziedzictwa kulturowego tego regionu. Promocja w. festiwalu w P. przyczyni się do rozszerzenia wiedzy o festiwalu oraz zwiększenia zainteresowania członków Klubu i mieszkańców obszaru LGD. Wpłynie na wzrost samooceny oraz zaangażowania w dalszą działalności w odnawianie i kolekcjonowanie starych ciągników i maszyn rolniczych. Promocja Festiwalu zostanie przeprowadzona poprzez organizację stoiska i przeprowadzenie aktywnej akcji promocyjnej. Stoisko festiwalu będzie składało się z ekspozycji 4 starych ciągników i 2 silników stacjonarnych, namiotu klubowego w którym będzie się znajdował sprzęt multimedialny i punkty obsługi zwiedzających (stoliki z krzesłami, stojaki na ulotki). Ciągniki i silniki stacjonarne przez cały czas imprezy będą uruchomione. Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdą maszyną będzie się opiekował jeden kolekcjoner. W celu przewiezienia ciągników i maszyn rolniczych do P zostanie wynajęty transport ciężarowy. Stałym elementem działań promocyjnych będzie emitowany film reklamowy o festiwalu. Film będzie emitowany przy użyciu sprzętu multimedialnego, który zostanie przywieziony z Polski i będzie obsługiwany przez 2 członków Klubu. W namiocie będą się znajdować punkty obsługi zwiedzających, gdzie bezpośrednio u kolekcjonerów będzie można uzyskać informację i materiały promocyjne. Punkt ten będzie obsługiwało 2 członków Klubu. Kolejnych 2 członków Klubu będzie roznosiło ulotki na terenie całego festiwalu i 2 członków Klubu będzie chodziło po wystawie z plakatami o festiwalu w W. oraz dokumentowało działania promocyjne (dokumentacja zdjęciowa i filmowa). Obsługę stoiska będą tworzyły ww. osoby (14 osób), jest to ilość niezbędna do prawidłowej obsługi stoiska i zrealizowania wszystkich działań promocyjnych. Ilość ta jest także zdeterminowana tym, że przywiezione do P. ciągniki i silniki będą prezentowane w ruchu i każdy eksponat musi być obsługiwany przynajmniej przez 1 osobę. Wszystkie te osoby poza wymienionymi obowiązkami przeprowadzą także montaż i demontaż stoiska. Obsługa stoiska zostanie przewieziona do P. przez wynajęty bus. Zostanie także zlecona usługa organizacji noclegów i wyżywienia dla obsługi stoiska. W celach promocyjnych zostaną wydrukowane ulotki w liczbie 4000 szt. w języku angielskim, które będą rozdawane na stoisku oraz roznoszone przez członków Klubu na terenie festiwalu. Ważnymi elementami stoiska będą: baner promocyjny festiwalu w języku angielskim oraz plakaty wykonane także w języku angielskim i eksponowane przez członków Klubu na terenie festiwalu. Zostanie przygotowana skrócona wersja filmu o festiwalu. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi (...) w tym (...) stanowi VAT, który jest również kosztem kwalifikowanym projektu. Zadanie to nie zostało jeszcze ukończone. Do wniosku Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, to znaczy że Zainteresowany nie będzie miał możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, ani w trakcie, ani po zakończeniu zadania. Wnioskodawca ma obowiązek wraz z wnioskiem o płatność złożyć kopię indywidualnej interpretacji potwierdzającą kwalifikowalność podatku od towaru i usług. Zainteresowany nie był i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, co wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Statut Wnioskodawcy nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej, co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty w przepisie ustawy o podatku VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Realizacja projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)" nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, więc Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)" zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionym na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 21 października 2013 r.).

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Zainteresowany ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów pn. "Promocja Festiwalu (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma takiej możliwości. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Reasumując Zainteresowany nie był i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7. Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "Promocja Festiwalu (...)" finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl