ILPP4/443-349/12-4/EWW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-349/12-4/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2012 r. (data wpływu 8 sierpnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży testów diagnostycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży testów diagnostycznych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Obecnie na rynku są dostępne testy diagnostyczne do badania żywności, pasz i wody. Chodzi tu m.in. o testy do detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) alergenów pokarmowych, mikotoksyn, pozostałości antybiotyków, testy do wykrywania zafałszowań żywności, np. gdy deklaracja na etykiecie jest niezgodna z zawartością (gdy zamiast cielęciny produkt zawiera mięso drobiowe lub gdy ser deklarowany jako owczy, wyprodukowany jest z mleka krowiego) oraz testy dla szybkiej oceny mikrobiologicznej. Reasumując, testy umożliwiają ocenę jakości agroproduktów i wody.

Testy takie oparte są m.in. na technikach PCR, ELISA, immunosorpcji i innych, przy czym składają się one z wielu dopasowanych do siebie i sprawdzonych w działaniu (zwalidowanych) odczynników diagnostycznych. Ze względu na duże znaczenie uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych, testy te są najczęściej opiniowane przez krajowe lub międzynarodowe laboratoria opiniotwórcze. Producentami tych testów są firmy lub organizacje najczęściej z Unii Europejskiej i USA.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował, że w PKWiU 2008 ww. testy zostały zakwalifikowane pod symbolem 20.59.52.0 "Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Ponadto producenci wydają zaświadczenia o kwalifikacji testów do następujących numerów CN: 38220000, 38210000, 38220000, 90275000.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, iż wydaje się, że nie należy jednoznacznie wnioskować, iż termin "złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne", zawarte pod symbolem PKWiU w poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oznacza, że odczynniki te muszą mieć wyłącznie charakter medyczny i posiadać zastosowanie w medycynie ludzkiej lub weterynaryjnej, gdyż zmierzałoby to do nadinterpretacji aktu prawnego.

Wnioskodawca zauważył, iż przecinek zastosowany pomiędzy słowem "diagnostyczne" a słowem "medyczne" można traktować jako wyliczenie i ma znaczenie identyczne ze spójnikiem "lub" i jest językowym środkiem wyrazu odpowiadającemu funktorowi alternatywy nierozłącznej. Traktowanie użytego tutaj przecinka jako funktor koniunkcji wydaje się być mało prawdopodobne, jako że w dalszej części poz. 86 załącznika nr 3, stosuje się zapis "- wyłącznie dla farmacji" i podobne sformułowanie, czyli "- wyłącznie dla medycyny" byłoby odpowiednio zastosowane we fragmencie poz. 86, mówiącym o złożonych odczynnikach diagnostycznych i laboratoryjnych, gdyby prawodawca miał intencje do takiego ograniczenia.

W związku z powyższym, można wyjść z założenia, iż w poz. 86 załącznika nr 3, prawodawca chciał najwyraźniej zaznaczyć, iż pośród złożonych odczynników diagnostycznych tylko takie obłożone są stawką preferencyjną VAT, które stanowią testy i odczynniki diagnostyczne lub testy i odczynniki medyczne.

Przyjmując jednocześnie decyzję Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o zakwalifikowaniu n/w testów pod symbolem 20.59.52.0, można wyjść z założenia, iż właściwą dla nich stawką VAT, będzie stawka preferencyjna w wysokości 8%.

Zainteresowany wskazał, iż:

* Testy do oceny gatunkowości mięsa - stosuje się do laboratoryjnej weryfikacji prawdziwości deklaracji stosowanych przez producenta na etykietach wyrobów mięsnych;

* Testy do detekcji alergenów spożywczych - stosowane są do badania żywości i leków w celu uniknięcia czynnika alergizującego w pokarmach lub lekach dla osób cierpiących na alergie pokarmowe i nietolerancje. Metoda unikania alergenów przyjęła się jako najważniejsza i najskuteczniejsza metoda terapii;

* Testy do detekcji modyfikacji genetycznej w żywności i płodach rolnych - stosowane do detekcji modyfikacji genetycznej w płodach rolnych pochodzenia roślinnego i rzadziej zwierzęcego. Celem badań jest odróżnienie gatunków GMO dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej, od tych które takiego dopuszczenia nie posiadają, ponieważ ich wpływ na zdrowie i życie konsumentów nie jest jednoznaczny;

* Testy do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie - antybiotyki stosowane przez weterynarzy do zwalczania chorób zwierzęcych nie mogą być w całości metabolizowane przez organizmy zwierząt. Dlatego ich pozostałości można stwierdzić często w mleku i wyrobach mlecznych za pomocą przytoczonych testów. Badanie to ma m.in. na celu ochronę konsumentów przed odpornością na antybiotyki;

* Testy do badania stężenia mikotoksyn - stosowane są do oznaczania mikotoksyn w płodach rolnych pochodzenia roślinnego. Mikotoksyny są silnym czynnikiem kancerogennym, a ich limity są prawnie określone;

* Testy do badania toksyn z sinic w wodach lądowych - stosowane do oznaczania toksyn w wodach lądowych zagrażających zdrowiu i życiu osób korzystających z tych wód;

* Testy do badania obecności melaniny w wyrobach mleczarskich - od czasu pojawiających się prób podrabiania mleka w proszku w Azji i licznych zgonów noworodków, zawartość melaniny oznacza się głównie w tym właśnie surowcu;

* Testy do detekcji zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku - stosuje się do laboratoryjnej weryfikacji prawdziwości deklaracji stosowanych przez producenta na etykietach wyrobów;

* Gotowe do użycia testy do detekcji mikroorganizmów poprzez hodowlę - stosuje się do określenia obecności mikroorganizmów patogennych, tzn. mikroorganizmów chorobotwórczych w żywności i wyrobach farmaceutycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana sprzedaż:

1.

testów do oceny gatunkowości mięsa,

2.

testów do detekcji alergenów spożywczych,

3.

testów do detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) pochodzenia roślinnego,

4.

testów do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie,

5.

testów do badania stężenia mikotoksyn,

6.

testów do badania toksyn z sinic w wodach lądowych,

7.

testów do badania obecności melaniny w mleku,

8.

testów do oceny zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku,

9.

testów do szybkiej oceny mikrobiologicznej i detekcji patogenów

zakwalifikowanych w PKWiU 2008 pod symbolem 20.59.52.0 ogólnie jako "złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zakwalifikowane zgodnie z PKWiU 2008 pod symbolem ex 20.59.52.0 "Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji", są opodatkowane stawką 8%.

Zasadą jest, iż w sytuacji gdy ustawodawca (w ustawie) lub Minister Finansów (w rozporządzeniu) w odniesieniu do danego towaru lub usługi posługują się symbolami klasyfikacji statystycznej, wówczas towary te i usługi są identyfikowane przy pomocy tych klasyfikacji. Ponadto jeżeli przy symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług prawodawca stosuje oznaczenie "ex", oznacza to, iż zakres wyrobów lub usług objętych daną stawką lub zwolnieniem jest węższy niż określony w danym grupowaniu.

W związku z powyższym ustawodawca wskazuje, iż wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji - są opodatkowane stawką 8%.

A zatem, wymienione w pytaniu testy do:

1.

oceny gatunkowości mięsa,

2.

detekcji alergenów spożywczych,

3.

detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) pochodzenia roślinnego,

4.

badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie,

5.

badania stężenia mikotoksyn,

6.

badania toksyn z sinic w wodach lądowych,

7.

badania obecności melaniny w mleku,

8.

oceny zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku,

9.

szybkiej oceny mikrobiologicznej i detekcji patogenów

- zakwalifikowane w PKWiU 2008 pod symbolem 20.59.52.0 ogólnie jako "złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane", powinny być opodatkowane stawką VAT 8%, ponieważ mieszczą się pod pojęciem "testy i odczynniki diagnostyczne", wymienionym przez ustawodawcę wśród towarów objętych opodatkowaniem tą stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży: testów do oceny gatunkowości mięsa, testów do detekcji alergenów spożywczych, testów do detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) pochodzenia roślinnego, testów do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie, testów do badania stężenia mikrotoksyn, testów do badania toksyn z sinic w wodach lądowych, testów do badania obecności melaniny w mleku, testów do oceny zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku, testów do szybkiej oceny mikrobiologicznej i detekcji patogenów - zakwalifikowanych w PKWiU 2008 pod symbolem 20.59.52.0.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych towarów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają zatem m.in. towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. I tak, w poz. 86 tego załącznika wymieniono towary, tj. "Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji" - PKWiU ex 20.59.52.0.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

W tym miejscu wskazać należy, że obowiązująca obecnie klasyfikacja PKWiU z 2008 r. zawiera klucze powiązań pomiędzy kodami PKWiU z 2008 r. oraz kodami poprzedniej klasyfikacji PKWiU z 2004 r. Ponadto na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego został umieszczony klucz powiązań pomiędzy PKWiU z 1997 r., a PKWiU z 2004 r. Wprowadzenie kluczy powiązań pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami PKWiU miało na celu ułatwienie podmiotom dokonania prawidłowej klasyfikacji wyrobów i usług.

Jak wskazał Zainteresowany, będące przedmiotem pytania testy diagnostyczne, wg PKWiU 2008 zostały zaklasyfikowane do grupowania 20.59.52.0 - pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zgodnie z kluczami przejścia, do ww. grupowania zostały zakwalifikowane zarówno testy i odczynniki o zastosowaniu medycznym (24.66.42-10.60 w PKWiU z 1997 r.), jak również testy i odczynniki niemedyczne (24.66.42-10.90 w PKWiU z 1997 r.).

Zatem mając na uwadze zastosowanie kluczy powiązań wg PKWiU z 2008 r., grupowanie 20.59.52.0 obejmuje zarówno testy i odczynniki o zastosowaniu medycznym, jak również testy i odczynniki o zastosowaniu pozamedycznym.

W poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy, stawka podatku w wysokości 8% znajduje zastosowanie dla towarów o symbolu PKWiU z 2008 r. ex 20.59.52.0. Użycie "ex" przed numerem grupowania PKWiU oznacza, iż obniżona stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do ściśle określonych towarów z danego grupowania PKWiU.

Z powyższego wynika, iż możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dotyczy jedynie testów i odczynników diagnostycznych medycznych, nie zaś testów i odczynników diagnostycznych niemedycznych.

Tak więc warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 8% jest medyczny charakter przedmiotowych testów i odczynników diagnostycznych. Opodatkowaniu obniżoną stawką podatku podlegają bowiem wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne medyczne.

Ustawa o podatku od towarów usług nie definiuje pojęcia "medyczne", wobec tego pojęcie to należy określać przy zastosowaniu wykładni językowej i posiłkować się ogólnie przyjętą definicją wskazaną w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją Współczesnego Słownika Języka Polskiego (wyd. Langendscheidt), "medyczny" oznacza mający związek z medycyną. "Medycyna" zaś oznacza naukę poświęconą ochronie zdrowia ludzkiego, badającą przyczyny powstawania chorób, zajmującą się ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką.

Uwzględniając powyższe definicje stwierdzić należy, iż użyte przez ustawodawcę określenie "medyczne" w odniesieniu do testów i odczynników diagnostycznych (poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy) oznacza, iż opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku podlegają wyłącznie ww. towary związane z ochroną zdrowia ludzkiego.

Jak poinformował Wnioskodawca testy, które zamierza on sprzedawać, umożliwiają ocenę jakości agroproduktów i wody. Jak bowiem wskazał Zainteresowany, dostarczane przez niego:

* Testy do oceny gatunkowości mięsa - stosuje się do laboratoryjnej weryfikacji prawdziwości deklaracji stosowanych przez producenta na etykietach wyrobów mięsnych;

* Testy do detekcji alergenów spożywczych - stosowane są do badania żywości i leków w celu uniknięcia czynnika alergizującego w pokarmach lub lekach dla osób cierpiących na alergie pokarmowe i nietolerancje. Metoda unikania alergenów przyjęła się jako najważniejsza i najskuteczniejsza metoda terapii;

* Testy do detekcji modyfikacji genetycznej w żywności i płodach rolnych - stosowane do detekcji modyfikacji genetycznej w płodach rolnych pochodzenia roślinnego i rzadziej zwierzęcego. Celem badań jest odróżnienie gatunków GMO dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej, od tych które takiego dopuszczenia nie posiadają, ponieważ ich wpływ na zdrowie i życie konsumentów nie jest jednoznaczny;

* Testy do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie - antybiotyki stosowane przez weterynarzy do zwalczania chorób zwierzęcych nie mogą być w całości metabolizowane przez organizmy zwierząt. Dlatego ich pozostałości można stwierdzić często w mleku i wyrobach mlecznych za pomocą przytoczonych testów. Badanie to ma m.in. na celu ochronę konsumentów przed odpornością na antybiotyki;

* Testy do badania stężenia mikotoksyn - stosowane są do oznaczania mikotoksyn w płodach rolnych pochodzenia roślinnego. Mikotoksyny są silnym czynnikiem kancerogennym, a ich limity są prawnie określone;

* Testy do badania toksyn z sinic w wodach lądowych - stosowane do oznaczania toksyn w wodach lądowych zagrażających zdrowiu życiu osób korzystających z tych wód;

* Testy do badania obecności melaniny w wyrobach mleczarskich - od czasu pojawiających się prób podrabiania mleka w proszku w Azji i licznych zgonów noworodków, zawartość melaniny oznacza się głównie w tym właśnie surowcu;

* Testy do detekcji zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku - stosuje się do laboratoryjnej weryfikacji prawdziwości deklaracji stosowanych przez producenta na etykietach wyrobów;

* Gotowe do użycia testy do detekcji mikroorganizmów poprzez hodowlę - stosuje się do określenia obecności mikroorganizmów patogennych, tzn. mikroorganizmów chorobotwórczych w żywności i wyrobach farmaceutycznych.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że ww. testy mieszczą się pod pojęciem "testy i odczynniki diagnostyczne". Zatem, jak wynika z opisu przedstawionych powyżej testów diagnostycznych, nie mają one zastosowania medycznego. Mając natomiast na uwadze zakres poz. 86 załącznika 3 do ustawy, testy diagnostyczne o zastosowaniu niemedycznym, są wyłączone z tej pozycji załącznika.

W opinii Zainteresowanego, dostawę testów do oceny gatunkowości mięsa, testów do detekcji alergenów spożywczych, testów do detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) pochodzenia roślinnego, testów do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie, testów do badania stężenia mikotoksyn, testów do badania toksyn z sinic w wodach lądowych, testów do badania obecności melaniny w mleku, testów do oceny zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku, testów do szybkiej oceny mikrobiologicznej i detekcji patogenów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.59.52.0, ogólnie jako "złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane", należy opodatkować stawką VAT 8%, ponieważ mieszczą się pod pojęciem "testy i odczynniki diagnostyczne", wymienionym przez ustawodawcę wśród towarów objętych opodatkowaniem tą stawką VAT.

Mając na uwadze treść poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy, powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Wskazać należy bowiem, że zgodnie z ww. pozycją załącznika, możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT 8% dotyczy jedynie testów i odczynników diagnostycznych medycznych, nie zaś testów i odczynników diagnostycznych niemedycznych.

Natomiast analiza zastosowania testów będących przedmiotem pytania Wnioskodawcy wskazuje jednoznacznie, iż nie mają one charakteru medycznego. Z przestawionego opisu wynika, że mają one zastosowanie do badania żywności, pasz i wody. Jak wskazał Zainteresowany, umożliwiają ocenę jakości agroproduktów i wody.

Zatem stwierdzić należy, że testy diagnostyczne, które zamierza sprzedawać Wnioskodawca mają zastosowanie niemedyczne, a tym samym wyłączone zostały z poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy, jako opodatkowane 8% stawką podatku VAT.

Zwrócić należy uwagę, iż zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do niej, nie została przewidziana możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku czy zwolnienia od podatku dla dostawy testów diagnostycznych o zastosowaniu niemedycznym.

Reasumując, sprzedaż: testów do oceny gatunkowości mięsa, testów do detekcji alergenów spożywczych, testów do detekcji modyfikacji genetycznej (GMO) pochodzenia roślinnego, testów do badania pozostałości antybiotyków w mleku, serach i mięsie, testów do badania stężenia mikotoksyn, testów do badania toksyn z sinic w wodach lądowych, testów do badania obecności melaniny w mleku, testów do oceny zafałszowań mleka mlekiem innego gatunku, testów do szybkiej oceny mikrobiologicznej i detekcji patogenów #8209; zakwalifikowanych w PKWiU 2008 pod symbolem 20.59.52.0, niebędących testami diagnostycznymi medycznymi, opodatkowana będzie podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl