ILPP4/443-348/14-2/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-348/14-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej", współfinansowanego ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej", współfinansowanego ze środków unijnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest organizacją zarejestrowaną przez starostwo powiatowe, wpisaną do rejestru w 2007 r. W kwietniu 2014 r. Organizacja rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi Leader. Projekt zakończył się w czerwcu 2014 r. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej. Organizacja nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Realizując projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Wnioskodawca ponosi różnego rodzaju koszty, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza podatek naliczony VAT do kosztów kwalifikowalnych, czyli refundowanych. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównym celem projektu pn. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej..." jest udostępnienie mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej. Projekt generuje koszty związane z: budową boiska do siatkówki plażowej, budową boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w badmintona, budową rozbiegu do skoku w dal, wykonaniem ogrodzenia i nasadzeniem roślin. Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego na ogólnodostępnym terenie (...) wpływać będzie na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Korzystanie z boisk będzie bezpłatne. Wnioskodawca w związku z realizacją ww. projektu nie będzie pobierał żadnych opłat. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej ani też działalności gospodarczej, w związku z tym końcowy rezultat projektu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Zatem nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu pt. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej..." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W stosunku do Zainteresowanego nie toczy się żadne postępowanie przed Urzędem Skarbowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując jakikolwiek projekt finansowany ze środków unijnych ponosi on różnego rodzaju koszty kwalifikowalne. Nie będąc podatnikiem VAT nie może odliczyć naliczonego podatku VAT, a w związku z tym kwota podatku VAT stanowi koszt kwalifikowalny. Zainteresowany nie uzyskuje innych dochodów niż statutowe. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest podatnikiem VAT. Jednocześnie realizuje ono wyłącznie czynności określone w statucie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie wskazać także należy, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy - do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 5 ustawy - jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), czy też w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Status podatnika VAT nie jest związany z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu wymienionych przepisów. W szczególności nie ma znaczenia fakt dokonania rejestracji działalności gospodarczej, czy też rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wskazać również należy, że dla uzyskania statusu podatnika VAT nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Podatnikiem będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na to, czy przynosi ona zyski. Podatnikami VAT są również podmioty, których cel działalności nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków, lub też przeznaczające uzyskane zyski na cele społecznie użyteczne (charytatywne, kulturalne, naukowe itd.).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją zarejestrowaną przez starostwo powiatowe, wpisaną do rejestru w 2007 r. W kwietniu 2014 r. Organizacja rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi Leader. Projekt zakończył się w czerwcu 2014 r. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej. Organizacja nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównym celem projektu pn. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej..." jest udostępnienie mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej. Projekt generuje koszty związane z: budową boiska do siatkówki plażowej, budową boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w badmintona, budową rozbiegu do skoku w dal, wykonaniem ogrodzenia i nasadzeniem roślin. Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego na ogólnodostępnym terenie wpływać będzie na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Korzystanie z boisk będzie bezpłatne. Zainteresowany w związku z realizacją ww. projektu nie będzie pobierał żadnych opłat. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej ani też działalności gospodarczej, w związku z tym końcowy rezultat projektu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu pt. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej..." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem Stowarzyszenie nie będzie mogło odliczyć podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej...", współfinansowanego ze środków unijnych. Powyższe wynika z tego, że nie jest ono zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT a nabywane w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl