ILPP4/443-348/12-3/BA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-348/12-3/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2012 r. (data wpływu 7 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce i posiada polski numer VAT-UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zainteresowany w ramach swojej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży opon bieżnikowanych oraz zleca firmom obcym usługi bieżnikowania na materiale (oponach) powierzonych przez klienta.

Jednym z kontrahentów, którym zleca on wykonanie usługi bieżnikowania jest niemiecka spółka "L", która jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Niemczech, posiada także niemiecki numer VAT-UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Przedmiotowa sprawa dotyczy zakupu opon bieżnikowanych jako wyrobów gotowych od spółki "L", do którego Spółka niemiecka wykorzystuje opony kupione z różnych źródeł Europy. Spółka niemiecka na oponach tych zgodnie z procesem technologicznym nakłada pas gumy i jako towar własny (na fakturze widnieje numer i rozmiar opony w rozgraniczeniu na wartość wykonanej usługi i karkasu) dokonuje Wnioskodawcy sprzedaży na podstawie faktury oraz na swój koszt przesyła listem przewozowym na terytorium Polski - do Zainteresowanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakup wyrobu gotowego od spółki "L" jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obrocie wewnątrzwspólnotowym transakcja zakupu opon bieżnikowanych jako wyrobu gotowego jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym, bowiem spełnione są warunki ustawy VAT uregulowane w art. 9 w zw. z art. 5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce i posiada polski numer VAT-UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zainteresowany w ramach swojej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży opon bieżnikowanych oraz zleca firmom obcym usługi bieżnikowania na materiale (oponach) powierzonych przez klienta. Jednym z kontrahentów, z którym współpracuje jest niemiecka spółka "L", która jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Niemczech, posiada także niemiecki numer VAT-UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonuje zakupu opon bieżnikowanych jako wyrobów gotowych od spółki "L", do którego spółka niemiecka wykorzystuje opony kupione z różnych źródeł Europy. Spółka niemiecka na oponach tych zgodnie z procesem technologicznym nakłada pas gumy i jako towar własny (na fakturze widnieje numer i rozmiar opony w rozgraniczeniu na wartość wykonanej usługi i karkasu) dokonuje Zainteresowanemu sprzedaży na podstawie faktury oraz na swój koszt przesyła listem przewozowym na terytorium Polski - do Wnioskodawcy.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy zakup wyrobu gotowego od spółki "L" jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

Stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

- z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

* po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

* po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

A zatem transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa powyżej, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. W sytuacji, gdy spełnione zostaną powyższe warunki - transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionych informacji wynika, że w niniejszej sprawie spełnione są warunki, niezbędne do uznania niniejszej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, zarówno w zakresie podmiotów będących stronami transakcji, nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz jego przemieszczenia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zakup wyrobu gotowego od spółki "L" jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stanu faktycznego dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Natomiast w pozostałych zakresach wydane zostały w dniu 7 listopada 2012 r. odrębne interpretacje indywidualne nr ILPP4/443-348/12-2/BA, nr ILPP4/443-348/12-4/BA i nr ILPP4/443-348/12-5/BA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl