ILPP4/443-311/13-3/TK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP4/443-311/13-3/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-311/13-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa, przedstawione we wniosku datowanym 19 marca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2013 r. (data wpływu 4 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację operacji pt. "Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację operacji pt. "Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 października 2013 r. (data wpływu 4 października 2013 r.) w zakresie stanowiska w sprawie oraz opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Szczegółowy rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest wymieniony w rozdziale II statutu, który został załączony do złożonego wniosku. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany jako beneficjent przyznania pomocy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" został obowiązany do przedłożenia interpretacji indywidualnej wydanej przez organ upoważniony w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ramach przyznanej pomocy Wnioskodawca realizuje operację pt. "Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka" udostępniając zakupiony sprzęt do wielozmysłowej stymulacji. Celem operacji jest rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Z planu rzeczowo-finansowego, który jest integralną częścią tej operacji wynika, że na realizację wyżej wymienionego projektu zgodnie z przyznaną pomocą Zainteresowany dokonał zakupu sprzętu do wielozmysłowej stymulacji na podstawie faktur VAT. Sprzęt do wielozmysłowej stymulacji to: wyspa światłowodowa, łóżko wodne, dywan świetlny led, lampa wodna do aromaterapii, kolumna wodna, topek, beczka, deskorolka, zestaw świetlno-dźwiękowy, domek lustrzany, ugul z drabinką do ćwiczeń, okrągła platforma podwieszana, konik, piłka gimnastyczna, kostka manipulacyjna. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony od poniesionych wydatków na zakup sprzętu do wielozmysłowej stymulacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych wydatków związanych z realizacją operacji pt. "Sala Zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka" dotyczącej zakupu sprzętu do wielozmysłowej stymulacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy określa, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje operację pt. "Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka" udostępniając zakupiony sprzęt do wielozmysłowej stymulacji. W ramach tej operacji Zainteresowany dokonał zakupu sprzętu do wielozmysłowej stymulacji na podstawie faktur VAT. Sprzęt do wielozmysłowej stymulacji to: wyspa światłowodowa, łóżko wodne, dywan świetlny led, lampa wodna do aromaterapii, kolumna wodna, topek, beczka, deskorolka, zestaw świetlno-dźwiękowy, domek lustrzany, ugul z drabinką do ćwiczeń, okrągła platforma podwieszana, konik, piłka gimnastyczna, kostka manipulacyjna. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem brak jest podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją operacji, będącej przedmiotem pytania.

Reasumując, Zainteresowany nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji pt. "Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka", ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załącznika dołączonego do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Zainteresowanego, jest natomiast związany opisem sprawy przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wprost wynika z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl