Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-294/11-2/PG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji o nazwie "Parafialny... " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji o nazwie "Parafialny... ".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Parafia) ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich operacji o nazwie "Parafialny... " z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na tata 2007-2013.

Parafia złożyła wniosek o przyznanie pomocy, co stanowi początek terminu realizacji operacji. Operacja zakończyła się z końcem marca 2011 r. (termin zakończenia operacji zawarty we wniosku). Parafia podpisała umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa, na refundację odpowiedniej części kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioskowana interpretacja indywidualna stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność.

Parafia realizując powyższe przedsięwzięcie w ramach prowadzonej działalności związanej z kultem religijnym w dniu 3 maja 2010 r. przeprowadziła operację o nazwie "Parafialny... ". W ramach dokonanego przedsięwzięcia dokonała zakupów udokumentowanych fakturami VAT i oświadczyła, że nie jest możliwy zwrot podatku naliczonego z tytułu dokonanych przedmiotowych zakupów. Zostało to uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Parafia jest podatnikiem VAT, czy od dokonanych zakupów w czasie realizacji operacji przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT i czy w związku z tym ma prawo zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych operacji o nazwie "Parafialny... " z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Parafia jest jednostką organizacyjną związku wyznaniowego, którego nadrzędnym celem jest realizacja kultu religijnego. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Parafia nie dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu skarbowego o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zakupy, których dokonano nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a tylko w odniesieniu do takich czynności zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z wytycznymi PROW, podatek VAT jest kwalifikowany dla związków wyznaniowych.

Reasumując, zdaniem Parafii, nie jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług a od dokonanych zakupów nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i dlatego ma ona prawo zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych ww. operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, jest on jednostką organizacyjną związku wyznaniowego, którego nadrzędnym celem jest realizacja kultu religijnego. Nie prowadzi on i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Zainteresowany nie wykonuje działalności gospodarczej w świetle art. 15 ustawy, a zatem nie jest on podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich operacji o nazwie "Parafialny... " z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na tata 2007-2013. Złożył on wniosek o przyznanie pomocy, co stanowi początek terminu realizacji operacji. Operacja zakończyła się z końcem marca 2011 r. (termin zakończenia operacji zawarty we wniosku). W ramach dokonanego przedsięwzięcia, dokonane zostały zakupy udokumentowane fakturami VAT.

Jak wskazał Zainteresowany, nie dokonał on zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy, a zakupy, których dokonano nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie służą czynnościom opodatkowanym.

Reasumując, Zainteresowanemu od dokonanych zakupów w czasie realizacji operacji o nazwie "Parafialny... " z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl