ILPP4/443-284/13-2/ISN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP4/443-284/13-2/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-284/13-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 24 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie transakcji łańcuchowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie transakcji łańcuchowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

"A" S.A. (dalej: Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym również dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów (miedzi i innych metali) produkowanych przez Spółkę, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek innych niż zwolniona. Ww. sprzedaż realizowana jest m.in. na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Nabywca).

Ww. sprzedaż realizowana jest w oparciu o zawarte umowy, które:

* określają bazę dostawy wg INCOTERMS. Indywidualne umowy (Spółka - Nabywca) przewidują następujące bazy: EXW lub FCA, co w konsekwencji oznacza, że transport towarów z zakładów Spółki (Polska) jest w gestii Nabywcy (Spółka nie dokonuje transportu towarów do miejsca wskazanego przez Nabywcę);

* określają, że w przypadku dostaw na bazie EXW lub FCA, Nabywca zobowiązuje się zakupione od Spółki towary przetransportować poza terytorium Polski, jak również Nabywca zobowiązuje się zorganizować powyższy transport we własnym zakresie i dokonać zapłaty za ten transport bezpośrednio przewoźnikowi lub podmiotowi organizującemu ten transport na rzecz Nabywcy;

* zawierają zapisy, wg których Nabywca oświadcza, że nie dokona/nie przeniesie własności ani prawa do rozporządzania jak właściciel towarem nabytym od Spółki na podmiot trzeci zanim towar nie opuści terytorium Polski.

Nabywcy nie posiadają na terenie Polski siedziby ani miejsca działalności, przy czym:

* podmioty te zarejestrowane są dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego kraju UE niż Polska i dla nabyć towarów realizowanych od Spółki posługują się właściwym i ważnym numerem VAT nadanym dla tego Nabywcy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (poprzedzony dwuliterowym kodem). W przypadku dostaw dla tej grupy Nabywców - towarów, które transportowane są poza terytorium Polski - Spółka każdorazowo otrzymuje potwierdzenie od Nabywcy (tzw. dokument COR), że towar wydany Nabywcy - którego sprzedaż została przez Spółkę udokumentowana fakturą nr X - został przetransportowany na terytorium innego kraju UE niż Polska lub otrzymuje komunikat IE 599, poświadczający wywóz towarów nabytych od Spółki poza terytorium UE.

Zakup tych towarów przez Nabywców nie jest dokonywany do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych;

* podmioty te prowadzą działalność poza terytorium UE i nie są dla celów VAT zarejestrowane na terenie UE.

W sytuacji dostaw dla tej grupy Nabywców - towarów, które transportowane są poza terytorium UE - Spółka otrzymuje ww. komunikat IE-599.

Ww. dokumenty potwierdzające wywóz towarów z Polski odpowiednio do innego kraju UE niż Polska (COR) lub poza terytorium UE (IE-599) wpływają do Spółki przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy, tj. miesiąc w którym nastąpiła dostawa. Jednocześnie na dzień złożenia deklaracji wykazujących ww. dostawy, Spółka zawsze występuje jako zarejestrowany w Polsce podatnik VAT UE.

Towary sprzedawane przez Spółkę dla Nabywcy mogą być również przedmiotem sprzedaży przez Nabywcę dokonywanej na zasadzie art. 22 ust. 2 ustawy VAT - zdanie pierwsze. Jednakże (z uwagi na tajemnicę handlową) Nabywcy nie ujawniają Spółce powyższych informacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., Spółka jest uprawniona zastosować stawkę 0% VAT dla wskazanych dostaw towarów w sytuacji, gdy Nabywca dokonuje również dostawy tego towaru, w ten sposób, że towar jest bezpośrednio transportowany z zakładu Spółki do odbiorcy Nabywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wskazanych dostaw, Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej ustawa VAT - stawka podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz w eksporcie towarów (pośrednim) wynosi 0% pod warunkiem spełnienia warunków, które są określone odpowiednio w art. 42 (WDT) oraz art. 41 ust. 11 ustawy VAT (eksport).

Jednocześnie ustawodawca - z 1 kwietnia 2013 r. - uznał poprzez nowelizację art. 22 ust. 2 ustawy VAT, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Zatem w kontekście ww. przepisów - w przypadku gdy dla kilku dostaw towarów jest realizowana jedna wysyłka/transport tych towarów - istotne jest przyporządkowanie transportu do danej dostawy, gdyż transport towaru może być przyporządkowany tylko do jednej dostawy dokonywanej w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W konsekwencji tylko dostawa ruchoma, tj. dostawa do której przyporządkowany jest transport (w opisie przedstawionego zdarzenia) stanowić będzie dostawę, która w kraju kwalifikowana będzie jako WDT lub eksport (pośredni) z pełnymi konsekwencjami z tego tytułu.

Jak wskazuje uzasadnienie do ww. nowelizacji (druk sejmowy 805), "Zmiana w art. 22 ust. 2 ustawy polega na rezygnacji z obowiązku udowodnienia przez nabywcę, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie. Dla przyporządkowania wysyłki lub transportu towarów dla tego nabywcy, który dokonuje również jego dostawy wystarczy, że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie".

Biorąc powyższe pod uwagę - w ocenie Spółki - treść umów zawartych pomiędzy Spółką i Nabywcą jednoznacznie potwierdza, że transport towarów dokonywany jest przez Nabywcę, co wynika z zastosowanych baz dostawy EXW lub FCA jak również dodatkowych zapisów umów. Jednocześnie z warunków umowy (Spółka - Nabywca), która określa zasady realizacji dostaw do Nabywcy, nie wynika by transport miał być przyporządkowany dla dostawy dokonywanej przez Nabywcę. Zatem uznać należy, że transport jest przyporządkowany dostawie Spółka - Nabywca, co wynika wprost z zapisów art. 22 ust. 2 ustawy.

W konsekwencji dostawa towarów realizowana przez Spółkę uznana będzie za dokonaną w miejscu rozpoczęcia transportu, tj. zakładu Spółki w Polsce (art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy VAT), zaś ewentualna dostawa realizowana przez Nabywcę uznana będzie za dokonaną w miejscu zakończenia transportu (art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy VAT).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę to, że:

i. dostawa realizowana przez Spółkę na rzecz Nabywcy jest dostawą ruchomą oraz

ii. dostawy realizowane przez Spółkę na rzecz Nabywcy spełnią kryteria uznania ich za odpowiednio WDT lub eksport towarów - zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 8 lit. b oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy VAT oraz

iii. Spółka na dzień złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy posiada - zgodnie z wymogami art. 42 oraz art. 41 ust. 11 ustawy VAT - dokumentację potwierdzającą wywóz sprzedawanych towarów na terytorium innego kraju UE lub poza terytorium UE

Spółka jest uprawniona do stosowania stawki 0% dla wskazanych dostaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl