Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-259/11-2/PG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 24 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w roku 2005 podpisał z nierezydentem umowę agencyjną dotyczącą obsługi szkód umów ubezpieczenia. Zainteresowany wykonuje działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 2 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Prezes Spółki (na chwilę obecną jedyny członek zarządu) posiada uprawnienia agenta ubezpieczeniowego. Stroną umowy (ubezpieczycielem) jest zakład ubezpieczeń zarejestrowany w Republice Irlandii. Ubezpieczyciel posiada zezwolenie na prowadzenie działalności Ubezpieczeniowej w Polsce. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi irlandzkiego Urzędu Regulacji Finansowych.

Zakres zawartej umowy dotyczy obsługi roszczeń zgłaszanych w związku z zaistniałymi ryzykami ubezpieczeniowymi, dotyczącymi realizacji Umowy Ubezpieczenia Grupowego dla kredytobiorców indywidualnych klienta Ubezpieczyciela (oraz jednocześnie głównego udziałowca Wnioskodawcy). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy następujących ryzyk: śmierci, całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy i groźnej choroby. Usługi świadczone przez Zainteresowanego na rzecz Ubezpieczyciela stanowią działalność agencyjną zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z zawartą, umową pośrednik (tj. Wnioskodawca) reprezentuje interesy Ubezpieczyciela w związku z realizacją procedur dotyczących ustalenia podstawy i źródła oraz zasadności zgłaszanych roszczeń, jak również ustalania należnych kwot świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zainteresowany odpowiedzialny jest w szczególności za: przetwarzanie danych w systemie elektronicznym w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umów Ubezpieczenia Grupowego w związku z obsługą roszczeń zgłaszanych na podstawie zawartych Umów Ubezpieczenia, przygotowanie dla Ubezpieczyciela rekomendacji dotyczących zgłaszanych roszczeń, prowadzenie rozliczeń związanych z uznanymi przez Ubezpieczyciela roszczeniami wynikającymi z odpowiedniej Umowy Ubezpieczenia Grupowego, zgodną z procedurą Ubezpieczyciela obsługą szkód, przekazywanie informacji do Ubezpieczyciela w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczących roszczeń, pośredniczenie w przekazywaniu klientom (Ubezpieczyciela) informacji pochodzących od Ubezpieczycieli, świadczenie innych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczących Umów Ubezpieczenia Grupowego w zakresie powierzonym przez Ubezpieczycieli. W każdym przypadku obsługiwanego roszczenia, ostateczna ocena roszczenia, jak też decyzja w sprawie wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego należy do Ubezpieczyciela. Zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel udzielił Zainteresowanemu pełnomocnictwo wymagane do wykonania czynności agencyjnych w odniesieniu do Umowy Ubezpieczenia Grupowego w zakresie przewidzianym Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawca nie bierze udziału w samym procesie zawierania umów z klientami. Nie ma także wpływu na ilość zawieranych umów. Kredytobiorcy są jednak w każdym przypadku poinformowani, że samą obsługą roszczenia ubezpieczeniowego zajmuje się Zainteresowany.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy działalność Zainteresowanego może korzystać ze zwolnienia z tytułu podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT, zwolnione z podatku VAT są usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Celem poprawnego zrozumienia wprowadzonego do Ustawy artykułu, należy zdaniem Zainteresowanego określić, co ma rozumieć pod pojęciem usług ubezpieczeniowych, oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Powołując się na art. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), do działalności ubezpieczeniowej oprócz samego procesu zawierania umów ubezpieczeniowych należy między innymi: ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia; prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających; lub ubezpieczonych; zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów. Ustawodawca w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej zaznaczył także, że zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie wyżej wymienionych czynności innym podmiotom. Jeżeli czynności te są wykonane przez inne podmioty na zlecenie zakładu ubezpieczeń, oraz w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, wtedy czynności te traktowane są jako czynności ubezpieczeniowe (art. 3 pkt 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Analizując dalej art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT należy zauważyć, że ustawodawca nie określił jednoznacznie co należy rozumieć pod pojęciem "usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych". Z ustawy wynika, że wprowadzone zwolnienie dotyczące usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych ma charakter przedmiotowy, a zatem niezależny od podmiotu świadczącego usługę.

Jednak przepis ten stanowi implementację art. 135 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE, będącego podstawą zwolnienia z podatku VAT dla usług ubezpieczeniowych w krajach członkowskich. Zgodnie z przedstawionym artykułem, zwolnieniu podlegają usługi pokrewne do usług ubezpieczeniowych świadczone przez agentów ubezpieczeniowych. Wskazanie w Dyrektywie na usługi świadczone przez agentów ubezpieczeniowych stanowi z kolei wskazówkę do szukania wyjaśnienia sformułowania "usługi pośrednictwa w świadczeniu usług" w krajowej Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z przywołaną Ustawą, pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 2 pkt 1 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Do zadań pośrednika ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o pośrednictwie, należy oprócz pozyskiwania klientów i zawierania umów, także uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w sprawach o odszkodowanie. Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na wyżej przywołanych przepisach spełnia on wszystkie kryteria, aby można było zakwalifikować usługi przez niego świadczone do zwolnionych od podatku /AT. Usługa wykonana jest na rzecz i w imieniu Zakładu Ubezpieczeń. Spółka posiada uprawnienie do prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego jako agent. Zakres czynności wykonywanych przez Zainteresowanego zawiera się w katalogu usług wykonywanych przez pośredników ubezpieczeniowych, a także stanowi część usługi ubezpieczeniowej. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę są spójne całościowo, są także niezbędne do realizacji usługi całościowej przez Ubezpieczyciela.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT, zwolnienie stosuje się do usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej. Zdaniem Zainteresowanego sam natomiast fakt, że nie bierze on bezpośrednio udziału w samym procesie zawierania umów nie może decydować o prawie do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Działalność zakładów ubezpieczeń, jak i działalność pośredników ubezpieczeniowych nie dotyczy bowiem tylko samego zawierania umów, lecz obejmuje także obsługę roszczeń. Wynika to wprost z ustaw ubezpieczeniowych. W ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawodawca definiując zakres pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego określił, że pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności związanych z zawieraniem umów lub wykonywaniem umów. Z tego wynika, że sam proces wykonywania umów jest na tyle odrębny, że nie musi wchodzić on w skład całościowej usługi zawierania, podpisywania oraz wykonywania umów ubezpieczyciela, aby był traktowany jako usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego. W momencie gdyby ustawodawca nie chciał, aby sama usługa wykonywania umów ubezpieczenia traktowana była jako usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego użyłby w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym sformułowania "... i wykonywanie umów ubezpieczenia", zamiast "... lub wykonywanie umów ubezpieczenia". Ponieważ sama usługa wykonania umów traktowana jest jako usługa pośrednictwa w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, nie można wykluczyć jej przy analizowaniu art. 46 ust. 1 pkt 37 Ustawy VAT. Reasumując, opierając się na przywołanych przepisach zdaniem Zainteresowanego spełnia on wszelkie kryteria, aby świadczone przez niego usługi można było zakwalifikować do usług zwolnionych z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) (art. 7 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w jej treści, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zastosowania zwolnienia od podatku VAT, dotyczące zarówno dostawy towarów jak i świadczenia usług, zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Stosownie do art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 - art. 43 ust. 14 ustawy.

Natomiast art. 43 ust. 15 ustawy stwierdza, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

1.

czynności ściągania długów, w tym factoringu;

2.

usług doradztwa;

3.

usług w zakresie leasingu.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Zatem, w pierwszej kolejności należy określić jakie czynności miał na myśli prawodawca formułując w art. 43 ust. 1 pkt 37 zwolnienie dla świadczonych usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia usługi ubezpieczeniowe. W tym celu należy odwołać się do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151; tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Stosownie do art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są:

1)

zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), a także wykonywanie tych umów;

1a) zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a także wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna);

2)

składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 1a;

3)

ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa w pkt 1 i 1a;

4)

ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa w pkt 1 i 1a.

W myśl art. 3 ust. 4 powołanej ustawy, czynnościami ubezpieczeniowymi są również:

1.

ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych;

2.

wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a;

3.

przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej;

4.

prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową;

5.

prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z wykonywaniem:

a.

umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,

b.

umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych;

6.

lokowanie środków zakładu ubezpieczeń;

7.

wykonywanie innych czynności określonych w przepisach innych ustaw.

Artykuł 3 ust. 5 cyt. ustawy stwierdza, że czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane przez zakład ubezpieczeń:

1.

ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych;

2.

ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;

3.

ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia;

4.

czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.

Zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5, innym podmiotom. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5, wykonywane przez te podmioty są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - art. 3 ust. 6 ww. ustawy.

Z kolei, zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych sformułowane zostały przez ustawodawcę w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3 (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Według art. 4 ww. ustawy, pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje:

1.

czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej "czynnościami agencyjnymi", polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna) albo

2.

czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej "czynnościami brokerskimi", polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska).

Stosownie do art. 6 ust. 2 cyt. ustawy, za pośrednictwo ubezpieczeniowe nie uznaje się działalności polegającej na dostarczaniu osobom zainteresowanym ochroną ubezpieczeniową ogólnych informacji o możliwości zawierania umów ubezpieczenia oraz o warunkach i skutkach takich umów, w szczególności o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli informacje są dostarczane przez podmiot wykonujący działalność inną niż pośrednictwo ubezpieczeniowe, pozostają w związku z tą działalnością i nie mają na celu doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Czynności agencyjne - w myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy - mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a.

przeciwko życiu i zdrowiu,

b.

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c.

przeciwko ochronie informacji,

d.

przeciwko wiarygodności dokumentów,

e.

przeciwko mieniu,

f.

przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g.

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h.

skarbowe;

3.

daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;

4.

posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5.

odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ww. ustawy, warunki, o których mowa w ust. 1, powinni spełniać również:

1.

agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi;

2.

w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:

a.

wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b.

w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu;

3.

w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi - co najmniej połowa ich członków zarządu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2005 r. podpisał z nierezydentem umowę agencyjną dotyczącą obsługi szkód umów ubezpieczenia. Zakres zawartej umowy dotyczy obsługi roszczeń zgłaszanych w związku z zaistniałymi ryzykami ubezpieczeniowymi dotyczącymi realizacji Umowy Ubezpieczenia Grupowego dla kredytobiorców indywidualnych klienta ubezpieczyciela (oraz jednocześnie głównego udziałowca Zainteresowanego). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy następujących ryzyk: śmierci, całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy i groźnej choroby. Zgodnie z zawartą umową, pośrednik (tj. Wnioskodawca) reprezentuje interesy Ubezpieczyciela w związku z realizacją procedur dotyczących ustalenia podstawy i źródła oraz zasadności zgłaszanych roszczeń, jak również ustalania należnych kwot świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zainteresowany odpowiedzialny jest w szczególności za: przetwarzanie danych w systemie elektronicznym w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umów Ubezpieczenia Grupowego w związku z obsługą roszczeń zgłaszanych na podstawie zawartych Umów Ubezpieczenia, przygotowanie dla Ubezpieczyciela rekomendacji dotyczących zgłaszanych roszczeń, prowadzenie rozliczeń związanych z uznanymi przez Ubezpieczyciela roszczeniami wynikającymi z odpowiedniej Umowy Ubezpieczenia Grupowego, zgodną z procedurą Ubezpieczyciela obsługą szkód, przekazywanie informacji do Ubezpieczyciela w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczących roszczeń, pośredniczenie w przekazywaniu klientom (ubezpieczyciela) informacji pochodzących od Ubezpieczycieli, świadczenie innych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczących Umów Ubezpieczenia Grupowego w zakresie powierzonym przez Ubezpieczycieli. W każdym przypadku obsługiwanego roszczenia, ostateczna ocena roszczenia, jak też decyzja w sprawie wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego należy do Ubezpieczyciela. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel udzielił Wnioskodawcy pełnomocnictwo wymagane do wykonania czynności agencyjnych w odniesieniu do Umowy Ubezpieczenia Grupowego w zakresie przewidzianym Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zainteresowany nie bierze udziału w samym procesie zawierania umów z klientami. Nie ma także wpływu na ilość zawieranych umów. Kredytobiorcy są jednak w każdym przypadku poinformowani, że samą obsługą roszczenia ubezpieczeniowego zajmuje się Wnioskodawca.

Biorąc pod uwagę opis sprawy stwierdzić należy, iż Zainteresowany nie wykonuje "czynności ubezpieczeniowych" w rozumieniu art. 3 ust. 3-5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Czynność ubezpieczeniowa, w ogólnie przyjętym rozumieniu, charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy.

Tak rozumiana "czynność ubezpieczeniowa", w każdym wypadku związana jest z istnieniem stosunku umownego między usługodawcą, który domaga się zwolnienia od podatku a osobą, której ryzyko jest objęte ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. Natomiast z opisu sprawy wynika, iż między Wnioskodawcą oraz ubezpieczonymi nie istnieje żaden stosunek prawny ubezpieczenia.

Z treści art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy wynika, iż prawodawca zwolnił od podatku również usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Jak wskazał Zainteresowany, zawarł on umowę agencyjną dotyczącą obsługi szkód umów ubezpieczenia. Zakres zawartej umowy dotyczy obsługi roszczeń zgłaszanych w związku z zaistniałymi ryzykami ubezpieczeniowymi dotyczącymi realizacji umowy Ubezpieczenia Grupowego dla kredytobiorców indywidualnych klienta ubezpieczyciela. Czynności wykonywane przez pośrednika ubezpieczeniowego określone zostały w art. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i dotyczą one: czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agencyjne) oraz czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (brokerskie).

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca spełnia definicję agenta ubezpieczeniowego, tj. podpisał on umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń oraz posiada uprawnienia do prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego jako agent. Zatem spełnia warunki podmiotowe wynikające z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a czynności przez niego wykonywane są uznawane w myśl tej ustawy za pośrednictwo ubezpieczeniowe (czynności związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia).

Reasumując, usługi wykonywane przez Zainteresowanego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o założenie, iż miejscem świadczenia (opodatkowania) wykonywanych przez Zainteresowanego usług jest terytorium kraju.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl