ILPP4/443-253/12-3/BA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-253/12-3/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania poniesionych przez Spółkę nakładów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania poniesionych przez Spółkę nakładów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja cukru. Spółka posiada cukrownie na terenie W. i D. Do cukrowni dostarczane są towary masowe takie jak np. miał węglowy drogą kolejową i cukier na sprzedaż, np. na eksport wywożony jest w wagonach kolejowych. W związku z bardzo złym stanem mostu kolejowego nad ciekiem wodnym, tor kolejowy po nim prowadzący do cukrowni w X został wyłączony z ruchu. Do cukrowni nie można wysłać transportem kolejowym miału węglowego z kopalni oraz nie można wysłać cukru na sprzedaż wagonami.

W związku z powyższym, Spółka chce zawrzeć porozumienie z P. na mocy którego dokona prac zabezpieczających, a następnie inwestycyjno-remontowych zmierzających do przywrócenia ruchu kolejowego do cukrowni. Zakres prac zostanie określony w porozumieniu i będzie polegał na wykonaniu ekspertyzy mostu, prac zabezpieczających oraz remontowo-inwestycyjnych. Nakłady poniesione na infrastrukturę kolejową dotyczą infrastruktury nie należącej do Spółki i znajdującej się poza jej terenem. Poczynione nakłady wpłyną na przywrócenie komunikacji kolejowej na torze prowadzącym do cukrowni i pozwolą jej normalnie funkcjonować i obniżyć koszty transportu z samochodowego na kolejowy oraz umożliwią przygotowywanie wysyłek cukru i melasy do sprzedaży w kraju i na eksport drogą kolejową.

Za wyżej opisane prace zabezpieczające i remontowo-inwestycyjne Spółka zostanie obciążona kosztami na podstawie faktury VAT. Spółka zamierza przekazać nieodpłatnie ww. wydatki na rzecz P.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie poniesionych przez Spółkę nakładów mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego do cukrowni na rzecz P., będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie poniesionych przez niego nakładów mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego do cukrowni na rzecz P. nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W opisanym przez Spółkę przypadku nie dokonuje ona w ogóle jakiegokolwiek przeniesienia prawa do rozporządzania towarem (nakładami) jak właściciel. Wynika to z art. 47 kodeksu cywilnego, wg którego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z kolei do części składowych nieruchomości gruntowych - zgodnie z art. 48 kodeksu cywilnego - zalicza się w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Jak wskazano w opisie sprawy, Spółka ponosi nakłady na infrastrukturę na nieruchomości stanowiącej własność P. Oznacza to, że z chwilą poniesienia tych nakładów - nakłady te stają się własnością właściciela nieruchomości, czyli P. Z uwagi zaś na fakt, że Spółka nie jest właścicielem nieruchomości, na których są czynione nakłady na przedmiotową infrastrukturę - nie może przenieść prawa do rozporządzania jak właściciel towarem, skoro Spółce w żadnym momencie nie przysługują do infrastruktury prawa takie, jakie posiada właściciel. Innymi słowy, skoro od momentu rozpoczęcia nakładów na infrastrukturę na gruntach P. do momentu jej zakończenia nakłady stają się własnością P., to Spółka nie może przenieść na właściciela prawa do rozporządzania nakładami na infrastrukturę jak właściciel, skoro nigdy nie była właścicielem infrastruktury kolejowej.

Odnosząc opisaną przez Spółkę sytuację do obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż skoro nakłady na infrastrukturę kolejową będą wykonane na gruncie stanowiącym własność P., nie można uznać, iż przekazanie przez Spółkę na rzecz P. powyższej infrastruktury stanowić będzie dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż P. z racji posiadanego prawa własności do gruntu, będzie dysponowało również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do poczynionych nakładów na infrastrukturę kolejową trwale z tym gruntem związaną.

W związku z powyższym, koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności poniesienia nakładów na infrastrukturę przez Spółkę na rzecz P. jako nieodpłatnego świadczenia usług, które nie będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku do towarów i usług. Należy zauważyć, że przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy nie uzależnia faktu opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika od prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym świadczeniem. Poczynione nakłady wpłyną na przywrócenie komunikacji kolejowej na torze prowadzącym do cukrowni i pozwolą jej normalnie funkcjonować i obniżyć koszty transportu z samochodowego na kolejowy oraz umożliwią przygotowywanie wysyłki cukru i melasy do sprzedaży w kraju i na eksport drogą kolejową.

Z powyższego wynika, że Spółka dokonując wydatków na infrastrukturę kolejową dążyć będzie do zapewnienia sobie źródła przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - będzie bowiem osiągać przychody opodatkowane podatkiem VAT wynikające ze sprzedaży cukru, która to jest podstawową działalnością Spółki.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wydatkami na infrastrukturę kolejową przez Spółkę, będzie ona świadczyła usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazywane nieodpłatnie nakłady związane będą z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie na rzecz P. polegające na przekazaniu efektów prac związanych z infrastrukturą kolejową, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE stanowiska podatnika potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 października 2011 r. nr IPPP3/443-975/11-2/KT czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. nr IPPP3/443-1046/11-2/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę i odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi zostaje wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Wypłacający wynagrodzenie otrzymuje w zamian świadczenie przynoszące mu korzyść.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie nie będące dostawą towarów.

Artykuł 8 ust. 2 ustawy stanowi, iż za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

a.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

b.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisie w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja cukru. Spółka posiada cukrownie na terenie W. i D. Do cukrowni dostarczane są towary masowe takie jak np. miał węglowy drogą kolejową i cukier na sprzedaż, np. na eksport wywożony jest w wagonach kolejowych. W związku z bardzo złym stanem mostu kolejowego nad ciekiem wodnym, tor kolejowy po nim prowadzący do cukrowni w X został wyłączony z ruchu. Do cukrowni nie można wysłać transportem kolejowym miału węglowego z kopalni oraz nie można wysłać cukru na sprzedaż wagonami. W związku z powyższym, Spółka chce zawrzeć porozumienie z P. na mocy którego dokona prac zabezpieczających, a następnie inwestycyjno-remontowych zmierzających do przywrócenia ruchu kolejowego do cukrowni. Zakres prac zostanie określony w porozumieniu i będzie polegał na wykonaniu ekspertyzy mostu, prac zabezpieczających oraz remontowo-inwestycyjnych. Nakłady poniesione na infrastrukturę kolejową dotyczą infrastruktury nienależącej do Spółki i znajdującej się poza jej terenem. Poczynione nakłady wpłyną na przywrócenie komunikacji kolejowej na torze prowadzącym do cukrowni i pozwolą jej normalnie funkcjonować i obniżyć koszty transportu z samochodowego na kolejowy oraz umożliwią przygotowywanie wysyłek cukru i melasy do sprzedaży w kraju i na eksport drogą kolejową. Za wyżej opisane prace zabezpieczające i remontowo-inwestycyjne Spółka zostanie obciążona kosztami na podstawie faktury VAT. Spółka zamierza przekazać nieodpłatnie ww. wydatki na rzecz P.

W tym miejscu wskazać należy, iż w myśl art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przepis art. 48 ww. ustawy stanowi natomiast, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Analiza przedstawionego przez Spółkę opisu sprawy prowadzi do wniosku, iż przekazania nakładów na infrastrukturę kolejową P. nie będzie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów. P., jako właściciel gruntu, będzie posiadać również prawo własności do wszystkich jego części składowych, w tym do infrastruktury kolejowej powstałej na tym gruncie i trwale z nim związanej. Zatem przekazanie przez Spółkę nakładów nie można będzie uznać za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. Czynność ta stanowić będzie natomiast świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy. Z uwagi zaś na fakt, iż opisane przez Spółkę przekazanie nakładów na infrastrukturę kolejową nastąpi bez wynagrodzenia, kwestia uznania tej czynności za świadczenie usług powinna być rozważana na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy.

Z przepisu tego wynika, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiące część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy). Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli zaś jeden z tych warunków nie jest spełniony - takie nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu. Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, iż przepis ten, tj. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ, jak wykazano powyżej, nakłady na infrastrukturę kolejową poniesiono na gruncie będącym własnością P., a następnie przekazane P. - nie będzie towarem.

Analizując z kolei treść art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy zauważyć należy, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują. Podkreślić należy przy tym, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż poczynione nakłady wpłyną na przywrócenie komunikacji kolejowej na torze prowadzącym do cukrowni i pozwolą Spółce normalnie funkcjonować, obniżyć koszty transportu z samochodowego na kolejowy oraz umożliwią przygotowywanie wysyłki cukru i melasy do sprzedaży w kraju i na eksport drogą kolejową.

Tym samym należy zgodzić się ze Spółką, iż przekazywane nieodpłatnie nakłady związane będą z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Zatem przedmiotowe przekazanie nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, który to przepis nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

W konsekwencji nieodpłatne przekazanie przez Spółkę nakładów mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego poniesiono na gruncie należącym do P., nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, nieodpłatne przekazanie poniesionych przez Spółkę nakładów mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego do cukrowni na rzecz P., będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do interpretacji indywidualnych powołanych przez Zainteresowanego stwierdzić należy, iż stanowią one rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach i tylko do nich się zawężają.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej nieodpłatnego przekazania poniesionych przez Spółkę nakładów. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z przywróceniem ruchu kolejowego do cukrowni wydana została odrębna interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2012 r. nr ILPP4/443-253/12-2/BA.

Tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl