Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-251/11-2/JKa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu 21 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług szkoleniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca znajduje się w trakcie realizacji projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki z Europejskich Funduszy Społecznych ("EFS"). Zainteresowany nie jest firmą szkoleniową, lecz Spółką, która w ramach projektu nabywa głównie usługi szkoleniowe zmierzające do rozwoju wiedzy i umiejętności swoich pracowników. W ramach projektu organizowane są przez dostawców na zlecenie Wnioskodawcy następujące szkolenia:

* obsługa programu X,

* komunikacja w zespole,

* zarządzanie czasem,

* negocjacje i sprzedaż usług,

* regulacje prawne w zakresie bankowości: prawo dewizowe, prawo bankowe,

* korespondencja z klientem.

Program szkoleń ma następującą strukturę finansowania:

* około 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie (środki europejskie oraz budżet krajowy),

* około 40% wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny Spółki.

Wkład własny wnoszony jest w formie tzw. wkładu mieszanego, tj. w wynagrodzeniach uczestników szkoleń za czas uczestnictwa w szkoleniach oraz gotówki Spółki. Ponieważ projekt ma charakter zamknięty, dokładny udział obu tych składników w całości wniesionego wkładu własnego będzie możliwy do ustalenia po zakończeniu realizacji szkoleń, na etapie rozliczania projektu.

Spółka posiada wydzielony rachunek bankowy, na którym utrzymywane są środki stanowiące dofinansowanie. Zapłata za faktury dotyczące projektu szkoleniowego jest realizowana ze środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym.

Wnioskodawca realizuje sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Zakupy usług szkoleniowych w ramach projektu służą zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej, w związku z czym Zainteresowany odliczać będzie podatek naliczony dotyczący takich zakupów z zastosowaniem "proporcji" sprzedaży opodatkowanej do całości obrotu. Dostawcami usług szkoleniowych są podmioty inne niż uczelnie lub jednostki objęte systemem oświaty. Szkolenia są organizowane przez firmy prywatne, działające na zasadach komercyjnych. Dostawcy ww. usług szkoleniowych wykonanych w 2011 r. dokumentują sprzedaż usług szkoleniowych z zastosowaniem podstawowej stawki VAT (23%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup usług szkoleniowych nabywanych w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy przepisów krajowych, obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. przedmiotowe usługi szkoleniowe, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT o ile prawo do zastosowania zwolnienia nie wynika z innego tytułu niż określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług lub w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu usług szkoleniowych w części (z użyciem proporcji sprzedaży).

Zakres zwolnień z opodatkowania w odniesieniu do usług szkoleniowych nabywanych od podmiotów komercyjnych jest określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi iż, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (...), lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych (...).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 ust. 1 pkt 20 prawo do zwolnienia z podatku VAT określono dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Mając na uwadze powyższe przepisy jak również opisany stan faktyczny, aby stwierdzić czy usługi nabywane przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT, a w konsekwencji czy prawo Spółki do odliczania VAT z faktury dokumentującej nabycie usług nie podlega ograniczeniu na mocy wskazanego w art. 88 pkt 3a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w pierwszej kolejności należy rozstrzygnięć czy:

1.

usługi nabywane przez Spółkę stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

2.

zapłata za te usługi następuje w 70% ze środków publicznych (z funduszy unijnych).

Zakres zwolnienia z opodatkowania VAT w odniesieniu do usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania został określony w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. gdzie w art. 132 ust. 1 lit. i) wskazano, iż zwolnieniu z opodatkowania podlega "kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie".

W ocenie Wnioskodawcy określony w przepisach wspólnotowych zakres zwolnienia z opodatkowania VAT wobec usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania jest szerszy niż zakres ustanowiony w przepisach krajowych obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Powołując się bezpośrednio na przepisy wspólnotowe należy stwierdzić, iż usługi szkoleniowe nabywane przez Spółkę powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT.

W konsekwencji w przypadku dokonania zakupu usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego od podatnika, który zastosował podstawową stawkę podatku VAT dla sprzedaży tych usług, zapis art. 88 ust. 3a pkt 2 może wskazywać, iż Spółka nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z takim zakupem.

W ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji pojęcia "usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego". Przybliżenie rozumienia pojęcia usług w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania można znaleźć w art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r., który stanowi, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia nabywane przez Spółkę mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników w celu efektywnego wykonywania obowiązków służbowych, zatem służą uzyskiwaniu oraz uaktualnianiu wiedzy pracowników Spółki do celów zawodowych. W ocenie Spółki należy zatem uznać, iż nabywane przez Wnioskodawcę szkolenia w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych stanowią usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego.

Na gruncie przepisów krajowych uzyskanie prawa do zwolnienia z opodatkowania VAT dla usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego jest dodatkowo opatrzone koniecznością spełnienia jednego z trzech warunków zapisanych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do dokonywanych przez Spółkę zakupów usług szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych istotne jest rozpatrzenie czy spełniony został określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) na mocy którego zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Faktem jest, iż Spółka dokonuje zapłaty za faktury dokumentujące zakupy usług dokonywane w ramach projektu szkoleniowego ze środków publicznych stanowiących dofinansowanie, utrzymywanych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Jednakże w ocenie Spółki fakt ten jest nieistotny, bowiem nie oznacza, iż nabywane szkolenie jest w 100% finansowane ze środków publicznych. Udział dofinansowania określony jest dla projektu szkoleniowego jako całości a nie dla poszczególnych szkoleń a struktura finansowania projektu kształtuje się w proporcji 60/40. W ocenie Spółki należy zatem stwierdzić, iż nabywane przez Spółkę w ramach projektu szkolenia nie spełniają określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) wymogu finansowania w całości ze środków publicznych.

Projekt szkoleniowy realizowany przez Wnioskodawcę jest finansowany ze środków publicznych w wysokości około 60% wydatków kwalifikowanych, zatem poziom finansowania nie spełnia również wymogu zapisanego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniającego do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

W orzecznictwie krajowym oraz wspólnotowym powszechnie wyznawana jest zasada, iż "Podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT" (wyrok Sądu Najwyższego z 21 maja 2002 r. III RN 66/01, M. Pod 2002, nr 12 s. 33). Zasada ta znajduje zastosowanie do usługi kompleksowej, składającej się z kilku elementów, zatem tym bardziej oczywista w ocenie Spółki jest konieczność opodatkowania całej usługi szkoleniowej jednorodną stawką podatku VAT.

Podział jednej usługi szkoleniowej na części i zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dla części odpowiadającej finansowaniu z funduszy publicznych, natomiast podstawowej stawki podatku dla części usługi odpowiadającej finansowaniu ze środków własnych Spółki jest w ocenie Wnioskodawcy nieprawidłowy.

W ocenie Wnioskodawcy nabywane przez Spółkę w 2011 r., w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych, usługi szkoleniowe podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT na gruncie przepisów krajowych z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz warunku określonego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile prawo do zastosowania zwolnienia z VAT nie wynika z innego tytułu przewidzianego w przepisach krajowych. W konsekwencji Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu usług szkoleniowych nabywanych w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych w części (z użyciem proporcji sprzedaży).

W ocenie Wnioskodawcy w związku z dokonaniem zawężającej implementacji przepisów wspólnotowej do prawa krajowego, nie można na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług odmówić Spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, bowiem na gruncie przepisów krajowych usługi te podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy wprowadzonego art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 z późn. zm.) oraz zmienionego art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn., których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, to jest, prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca znajduje się w trakcie realizacji projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych w ramach Programu kapitał Ludzki z Europejskich Funduszy Społecznych ("EFS"). Zainteresowany nie jest firmą szkoleniową, lecz Spółką, która w ramach projektu nabywa głównie usługi szkoleniowe zmierzające do rozwoju wiedzy i umiejętności swoich pracowników. W ramach projektu organizowane są przez dostawców szkolenia w zakresie: obsługi programu X, komunikacji w zespole, zarządzania czasem, negocjacji i sprzedaży usług, regulacji prawnych w zakresie bankowości: prawo dewizowe, prawo bankowe, korespondencji z klientem.

Program szkoleń ma następującą strukturę finansowania:

* około 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie (środki europejskie oraz budżet krajowy),

* około 40% wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny Spółki.

Wkład własny wnoszony jest w formie tzw. wkładu mieszanego, tj. w wynagrodzeniach uczestników szkoleń za czas uczestnictwa w szkoleniach oraz gotówki Spółki.

Spółka posiada wydzielony rachunek bankowy, na którym utrzymywane są środki stanowiące dofinansowanie, a zapłata za faktury dotyczące projektu szkoleniowego jest realizowana ze środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym.

Wnioskodawca wskazał również, że realizuje sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Zakupy usług szkoleniowych w ramach projektu służą zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej, w związku z czym Spółka odliczać będzie podatek naliczony dotyczący takich zakupów z zastosowaniem "proporcji" sprzedaży opodatkowanej do całości obrotu. Dostawcami usług szkoleniowych są podmioty inne niż uczelnie lub jednostki objęte systemem oświaty. Szkolenia są organizowane przez firmy prywatne, działające na zasadach komercyjnych. Dostawcy ww. usług szkoleniowych wykonanych w 2011 r. dokumentują sprzedaż usług szkoleniowych z zastosowaniem podstawowej stawki VAT - 23%.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, ale tylko i wyłącznie do usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. dokonywane przez Spółkę zakupy usług szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych, nie finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem nie spełniają przesłanek wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy oraz w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.). Wnioskodawca ma zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego dofinansowanego z funduszy unijnych, w myśl zasad określonych w art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem proporcji, o których mowa w art. 90 ustawy.

W powyższej kwestii stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. odpowiednikiem powołanego § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), jest § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl