Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-240/13-2/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia X, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 28 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Jego celem jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wspieranie ich i aktywowanie oraz promocja sołectwa X. Realizując cel statutowy Wnioskodawca opiera się na społecznej pracy jego członków, jak też osób niezrzeszonych.

Zainteresowany jest osobą prawną wpisaną do rejestru Stowarzyszeń KRS. Jest on zwolniony ustawowo z podatku od towarów i usług i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W miesiącu lutym 2013 r. Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu ze środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt kuchenny i sprzęt AGD niezbędny do realizacji zadań statutowych. Zakup wyposażenia został udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Nabyte wyposażenie będzie wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia i nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu nie ma on prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, którego celem jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wspieranie ich i aktywowanie oraz promocja sołectwa L. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi on działalności gospodarczej. W miesiącu lutym 2013 r. Zainteresowany podpisał umowę na dofinansowanie projektu ze środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt kuchenny i sprzęt AGD niezbędny do realizacji zadań statutowych. Zakup wyposażenia został udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Nabyte wyposażenie będzie wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia i nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Zainteresowany jako podmiot niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, bowiem jak wynika z opisu sprawy, nabyte towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy poinformować, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Tut. Organ zaznacza, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Informuje się również, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Natomiast w części dotyczącej uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany wydane zostało w dniu 2 lipca 2013 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP4/443-240/13-3/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl