Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-236/11-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktu o symbolu PKWiU ex 20.20.14.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktu o symbolu PKWiU ex 20.20.14.0.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W zakresie działalności Sp. z o.o., jest m.in. handel hurtowy produktami chemicznymi, a w szczególności obsługa w zakresie zaopatrzenia w produkty chemiczne do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz preparaty do dezynfekcji i utrzymania czystości powierzchni na basenach kąpielowych i obiektach sportowych.

Jednym z produktów stosowanych do dezynfekcji powierzchni na basenach kąpielowych jest preparat o nazwie L. Preparat ten posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wydane dnia 30 września 2003 r. W opisie jego przeznaczenia jest napisane "płyn o właściwościach przeciwgrzybicznych przeznaczony do zmywania powierzchni w obrębie basenów, obiektów sportowych, szatni, saun, zakładów fizykoterapii itp." Preparat jest sklasyfikowany wg GUS do symbolu PKWiU roku z 2008 r. - 20.20.14.0. W załączniku nr 3 do ustawy od podatku od towarów i usług wg stanu prawnego na 1 stycznia 2011 r. pod poz. 83 znajduje się "ex. 20.20.14.0 - środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie (...)".

Wnioskodawca nadmienia, że w 2010 r. preparat L. był kupowany i sprzedawany ze stawką 22%. Natomiast w 2011 r. sprzedawca zastosował stawkę VAT 8% i klasyfikację PKWiU 20.20.14.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może sprzedawać na obiekty sportowe i rekreacyjne, głównie baseny kąpielowe, preparat o nazwie L. ze stawką VAT 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym wyżej przypadku w 2011 r. należy zastosować 23% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Pod pozycją nr 65 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.1 "Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14). Natomiast, pod pozycją 83 załącznika nr 3, z grupy towarów o symbolu PKWiU ex 20.20.14.0 wskazane zostały jedynie "Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

Analizując zakres uregulowań obu wyżej wymienionych pozycji z załącznika nr 3 do ustawy o VAT zauważyć należy, iż w objaśnieniach do załącznika ustawodawca wskazał, że symbol "ex" oznacza, że obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 65 - pestycydów i innych środków agrochemicznych, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14), a w przypadku poz. 83 - określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (PKWiU ex 20.20.14.0).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.), produkt biobójczy stanowi substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

W myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy, produkt biobójczy niskiego ryzyka to produkt biobójczy, który łącznie spełnia następujące warunki:

a.

zawiera jako substancje czynne jedną lub więcej substancji czynnych zamieszczonych w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3), zwanej dalej "dyrektywą 98/8/WE",

b.

nie zawiera substancji potencjalnie niebezpiecznej,

c.

w warunkach użytkowania stwarza tylko niewielkie ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska.

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

1.

zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem",

2.

zostało wydane pozwolenie tymczasowe,

3.

została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej "wpisem do rejestru",

4.

zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

- oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty pierwszego albo kolejnego włączenia substancji czynnej do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych załącznikach.

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się m. in,. handlem hurtowym produktami chemicznymi, w tym również środka odkażającego o nazwie L., służącego do dezynfekcji, utrzymania czystości powierzchni basenów kąpielowych. Jest to płyn biobójczy o właściwościach przeciwgrzybicznych przeciwdziałający zakażeniu ludzi przebywających w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Jak wskazał Wnioskodawca na przedmiotowy preparat posiada pozwolenie z dnia 30 września 2003 r. na wprowadzenie go do obrotu. Zainteresowany klasyfikuje produkt do symbolu PKWiU z roku 2008 - 20.20.14.0 - środki odkażające.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione łącznie przesłanki warunkujące zastosowanie przy dostawie preparatu o nazwie L. obniżonej stawki podatku VAT, gdyż przedmiotowy środek jest:

* płynem odkażającym o właściwościach grzybobójczych,

* preparatem dostarczanym wyłącznie z przeznaczeniem do wykorzystania jako środek odkażający (dezynfekujący) - ma zastosowanie w ochronie zdrowia (profilaktyka skażeń, dermatologicznych, pokarmowych),

* produktem posiadającym pozwolenie na wprowadzenie do obrotu.

Tym samym nie został spełniony warunek mówiący o tymczasowym pozwoleniu albo o wpisie do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Wnioskodawca wskazał, że owszem posiada pozwolenie ale na obrót, jest to jednak inne pozwolenie niż wskazane w poz. 83 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe i w opisanej sytuacji przy sprzedaży środka odkażającego - wyłącznie preparatu odkażającego o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, ale na które zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu należy zastosować podstawową stawkę 23% podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wyrobu do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności klasyfikacji PKWiU przedmiotowego preparatu, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl