Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-201/13-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 6 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej "- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji z działania "Małe projekty" na realizację operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej". W związku z zaistniałą sytuacją, niezbędna jest interpretacja indywidualna potwierdzająca, że Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT. Funkcjonowanie Wnioskodawcy finansowane jest ze składek członkowskich, dotacji, darowizn wpłaconych na jego rzecz i ofiarności publicznej. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej w budynku Zainteresowanego jest nieodpłatne i służy całej społeczności lokalnej. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Realizując operację pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej" nie może on w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. Wszelkie prace, wydatki i zakupy w ramach zadania będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca przeprowadzi remont oraz modernizację ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej ".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Realizując operację pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół Świetlicy wiejskiej" nie może on w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. W ramach zadania zostaną poniesione koszty demontażu starego ogrodzenia, uporządkowania terenu pod nowe ogrodzenie oraz montaż nowego ogrodzenia. Wszelkie prace, wydatki i zakupy w ramach zadania będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupione towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji z działania "Małe projekty", na realizację operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej". Funkcjonowanie Wnioskodawcy finansowane jest ze składek członkowskich, dotacji, darowizn wpłaconych na jego rzecz i ofiarności publicznej. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej w budynku Zainteresowanego jest nieodpłatne i służy całej społeczności lokalnej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług związane z realizacją operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany na podstawie powołanych przepisów, nie będzie mógł odzyskać podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. "Przebudowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej", bowiem - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl