ILPP4/443-151/11-4/PG - Możliwość zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-151/11-4/PG Możliwość zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. (data wpływu 18 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) w którym doprecyzowano opis sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie edukacji. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklarację VAT-7. Organizuje ona szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835).

Kandydatem na szkolenie może być osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Warunkiem ukończenia szkolenia jest napisanie pracy projektowej oraz zdanie egzaminu państwowego. Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ważne 5 lat, potwierdzone świadectwem wystawionym przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku VAT, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Warunkiem wykonywania obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy jest ukończenie obligatoryjnego kursu, kończącego się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w G.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowana wskazała, że:

1. Nie jest ona jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty;

2. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej jest usługą kształcenia zawodowego. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej umożliwia uzyskanie nowego zawodu.

Absolwent tego szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ważne 5 lat, potwierdzone świadectwem wystawionym przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380);

3. Wnioskodawczyni posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta po nadzorem pedagogicznym Kuratora Oświaty.

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej są wymienione w tym zaświadczeniu. Posiada ona także zaświadczenie o wpisie do wojewódzkiego rejestru instytucji szkoleniowych dla Województwa;

4. Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej przygotowują do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i mają na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które są związane z zawodem. Zainteresowana organizuje szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. z siedzibą w Ś.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, po ukończeniu kursu posiadają kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Podstawa prawna działania: Zainteresowana działa w oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej Urzędu Miasta Z. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Określenie przedmiotu działalności: 85.59B, 85.59A, 85.60 (poprzednie PKD 80.42B kształcenie ustawiczne dorosłych, pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej umożliwia absolwentom uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto art. 146a pkt 1 ustawy stwierdza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347.1 z późn. zm.).

W myśl art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni organizuje szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowe szkolenie jest usługą kształcenia zawodowego, umożliwia uzyskanie nowego zawodu. Absolwent tego szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ważne 5 lat, potwierdzone świadectwem wystawionym przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Zainteresowana organizuje przedmiotowe szkolenie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G.

Wnioskodawczyni posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta po nadzorem pedagogicznym Kuratora Oświaty. Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej są wymienione w tym zaświadczeniu. Posiada ona także zaświadczenie o wpisie do wojewódzkiego rejestru instytucji szkoleniowych dla Województwa. Jednocześnie, jak poinformowała Zainteresowana, nie jest ona jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż usługi świadczone przez Wnioskodawczynię nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. Zainteresowana nie jest bowiem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a zatem nie spełnia wymogu niezbędnego do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w powyższym przepisie.

Szkolenia zawodowe dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, świadczone przez Wnioskodawczynię, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Istotą przedmiotowych usług jest bowiem - jak wskazała Zainteresowana - możliwość uzyskania nowego zawodu.

Niemniej jednak usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego korzystają ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy są:

* prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

* świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub

* finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z dnia 15 października 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.

Natomiast art. 4 ust. 2b ww. ustawy stwierdza, że osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Stosownie do art. 16a ust. 6 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,

2. zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka,

3. zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b,

4. podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz formę i elementy składowe programów szkoleń, oraz tryb ustalania programów tych szkoleń,

5. tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw, stwierdzających ukończenie szkoleń, oraz okres ważności zaświadczeń

kierując się: rodzajem zadań wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 oraz na stanowiskach, na których wykonuje się czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, koniecznością współdziałania w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, potrzebą zachowania standardów merytorycznych i dydaktycznych szkoleń oraz zapewnienia jednolitości i spójności programów szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie powyższej delegacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 25 października 2005 r. rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).

Zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, obejmuje w szczególności:

1. organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;

2. zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów;

3. wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

4. rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5. określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6. tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Natomiast ust. 2 powyższego przepisu stwierdza, że szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje w szczególności:

1. organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

2. zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

3. wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

4. przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;

5. sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6. zasady ewakuacji ludzi i mienia;

7. zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Natomiast stosownie do § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia, szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzą pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Z opisu sprawy wynika, że szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej jest organizowane wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. z siedzibą w Ś.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy wskazać należy, że usługi prowadzenia szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Lecz jak wynika z powołanych przepisów, w szczególności z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r., tylko placówki tam wymienione mogą przeprowadzać szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w formach i na zasadach wymienionych w tym rozporządzeniu. W związku z tym, że Wnioskodawczyni nie posiada statusu podmiotu wymienionego w powołanym rozporządzeniu, zatem szkolenia będące przedmiotem pytania nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.

Reasumując, świadczone przez Zainteresowaną usługi szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają one opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl