Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-148/11-8/PG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2011 r. (data wpływu 17 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy broszur i albumów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy broszur i albumów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 12 maja 2011 r. wniesiono dodatkową opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wykonywać dla swoich odbiorców następujące czynności:

Wariant I

Zainteresowany przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez niego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie, że dla wykonania tych książek (lub innych druków) kupował będzie, we własnym imieniu, papier i inne materiały (tekturę, nici, kleje, kapitałki, krepy) niezbędne do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek.

Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek ze wskazanych powyżej materiałów. Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Zainteresowany będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek. Kontrahent, po uzyskaniu od niego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez Wnioskodawcę. Kontrahent płacił będzie jemu za wykonane egzemplarze. Uzupełniająco Zainteresowany podał, że będą mogły wystąpić sytuacje w których to kontrahent wskaże dostawcę, od którego ma on kupić materiały do wyprodukowania książek. W wariancie tym wszystkie materiały o charakterze materialnym na swój koszt i na swój rachunek zapewnia Wnioskodawca. Kontrahent przekazuje mu jedynie materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarcza wydawca i pozostaje ich właścicielem w całym procesie, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego jest połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez podatnika egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Wariant II

Wnioskodawca przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez niego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie to, jakie materiały do wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany będzie nabywał we własnym imieniu a jakie materiały dostarczał będzie kontrahent. Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek z materiałów, z których część stanowić będzie jego własność a część (np. papier) dostarczana zostanie przez kontrahenta (tym elementem opis w wariancie II różni się od opisu w wariancie l). Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Wnioskodawca będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek (bo to on dostarczał będzie większość materiałów i nakład jego pracy będzie znaczący). Kontrahent, po uzyskaniu od Zainteresowanego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez niego. Kontrahent płacił będzie Wnioskodawcy za wykonane egzemplarze. W wariancie tym część materiałów o charakterze materialnym (50% - 60%), na swój koszt i na swój rachunek zapewnia Zainteresowany a część kontrahent. Tak jak w wariancie l, kontrahent przekazuje Wnioskodawcy materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana jest płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarcza wydawca i pozostaje ich właścicielem, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego jest połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Wnioskodawcę egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru książka lub płyta nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez kontrahenta Wnioskodawcy na rzecz klientów indywidualnych. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Sama książka bez płyty, a płyta bez książki nie jest pełnowartościowym towarem.

Albumy będące przedmiotem pytania mają charakter drukowanych książek, a zatem zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. to PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w obu wariantach w przypadkach dotyczących broszur PKWIU 58.11.19 posiadających numer ISBN oraz albumów posiadających numer ISBN, Zainteresowany powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług o jakiej mowa w załączniku 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stawkę 5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie powinna wskazywać, że zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN, drukowane albumy i broszury są rodzajami książki, więc przysługuje mu zastosowanie stawki 5% o jakiej mowa w załączniku 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w wariancie I będzie przenosił na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez Zainteresowanego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie, że dla wykonania tych książek (lub innych druków) Wnioskodawca kupował będzie, we własnym imieniu, papier i inne materiały (tekturę, nici, kleje, kapitałki, krepy) niezbędne do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek.

Kontrahent płacił będzie Zainteresowanemu za wykonane egzemplarze. Należy wskazać, że będą mogły wystąpić sytuacje w których to kontrahent wskaże dostawcę, od którego Wnioskodawca ma kupić materiały do wyprodukowania książek. W wariancie tym wszystkie materiały o charakterze materialnym na swój koszt i na swój rachunek zapewni Zainteresowany. Kontrahent przekaże Wnioskodawcy jedynie materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarczy wydawca i pozostanie ich właścicielem w całym procesie, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego będzie połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Wnioskodawcy egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Natomiast w wariancie II Zainteresowany przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez niego egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez Wnioskodawcę na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie to, jakie materiały do wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany będzie nabywał we własnym imieniu, a jakie materiały dostarczał będzie kontrahent. Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek z materiałów, z których część stanowić będzie jego własność a część (np. papier) dostarczana zostanie przez kontrahenta (tym elementem opis w wariancie II różni się od opisu w wariancie l). Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Wnioskodawca będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek (bo to on dostarczał będzie większość materiałów i nakład jego pracy będzie znaczący). Kontrahent, po uzyskaniu od Zainteresowanego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez Wnioskodawcę. Kontrahent płacił będzie Zainteresowanemu za wykonane egzemplarze. W wariancie tym część materiałów o charakterze materialnym (50% - 60%), na swój koszt i na swój rachunek zapewni Wnioskodawca a część kontrahent. Tak jak w wariancie l, kontrahent przekaże Zainteresowanemu materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty, którą dostarczy wydawca i pozostanie ich właścicielem, natomiast w zakresie zadań Wnioskodawcy będzie połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Zainteresowanego egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru książka lub płyta nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez kontrahenta Wnioskodawcy na rzecz klientów indywidualnych. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Sama książka bez płyty, a płyta bez książki nie jest pełnowartościowym towarem.

Jak wskazał Wnioskodawca, albumy będące przedmiotem pytania mają charakter drukowanych książek, a zatem zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. to PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane", natomiast symbol PKWiU broszur to PKWiU 58.11.19. Zarówno albumy jak i broszury posiadają numer ISBN.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W powołanym załączniku, pod poz. 32 jest wymieniony symbol PKWiU ex. 58.11.1 Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a.

W związku z powyższym, warunkiem stosowania preferencyjnej 5% stawki podatku VAT dla dostawy przedmiotowych towarów, tj. albumów i broszur, jest właściwa klasyfikacja zgodna z PKWiU. Jeżeli zatem przedmiotowe towary, których dotyczy zapytanie, są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 58.11.1 i oznaczone symbolem ISBN oraz nie są ulotkami, to ich sprzedaż będzie stanowić dostawę towarów, a Zainteresowany będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Tut. Organ ponownie zwraca uwagę na fakt, iż jak podał Wnioskodawca, przedmiotowe broszury i albumy mieszczą się w grupie PKWiU 58.11.1.

Zatem, w niniejszej sprawie Zainteresowany w obu wariantach w przypadkach dotyczących broszur o symbolu PKWiU 58.11.19 posiadających numer ISBN oraz albumów o symbolu PKWiU 58.11.1 posiadających numer ISBN, powinien stosować 5% stawkę podatku VAT, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), w związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanej klasyfikacji statystycznej.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatku dla dostawy broszur i albumów. Kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie dostawy książek, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku dla dostawy książek oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została rozstrzygnięta w odrębnych interpretacjach z dnia 19 maja 2011 r. Nr ILPP4/443-148/11-4/PG, ILPP4/443-148/11-5/PG, ILPP4/443-148/11-6/PG, ILPP4/443 148/11-7/PG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl