Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-148/11-4/PG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2011 r. (data wpływu 17 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy książek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy książek. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 12 maja 2011 r. wniesiono dodatkową opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wykonywać dla swoich odbiorców następujące czynności:

Wariant I

Zainteresowany przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez niego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie, że dla wykonania tych książek (lub innych druków) kupował będzie, we własnym imieniu, papier i inne materiały (tekturę, nici, kleje, kapitałki, krepy) niezbędne do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek.

Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek ze wskazanych powyżej materiałów. Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Zainteresowany będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek. Kontrahent, po uzyskaniu od niego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez Wnioskodawcę. Kontrahent płacił będzie jemu za wykonane egzemplarze. Uzupełniająco Zainteresowany podał, że będą mogły wystąpić sytuacje w których to kontrahent wskaże dostawcę, od którego ma on kupić materiały do wyprodukowania książek. W wariancie tym wszystkie materiały o charakterze materialnym na swój koszt i na swój rachunek zapewnia Wnioskodawca. Kontrahent przekazuje mu jedynie materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarcza wydawca i pozostaje ich właścicielem w całym procesie, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego jest połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez podatnika egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Wariant II

Wnioskodawca przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez niego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie to, jakie materiały do wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany będzie nabywał we własnym imieniu a jakie materiały dostarczał będzie kontrahent. Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek z materiałów, z których część stanowić będzie jego własność a część (np. papier) dostarczana zostanie przez kontrahenta (tym elementem opis w wariancie II różni się od opisu w wariancie l). Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Wnioskodawca będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek (bo to on dostarczał będzie większość materiałów i nakład jego pracy będzie znaczący). Kontrahent, po uzyskaniu od Zainteresowanego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez niego. Kontrahent płacił będzie Wnioskodawcy za wykonane egzemplarze. W wariancie tym część materiałów o charakterze materialnym (50% - 60%), na swój koszt i na swój rachunek zapewnia Zainteresowany a część kontrahent. Tak jak w wariancie l, kontrahent przekazuje Wnioskodawcy materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana jest płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarcza wydawca i pozostaje ich właścicielem, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego jest połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Wnioskodawcę egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru książka lub płyta nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez kontrahenta Wnioskodawcy na rzecz klientów indywidualnych. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Sama książka bez płyty, a płyta bez książki nie jest pełnowartościowym towarem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanym powyżej wariancie l, w przypadku gdy Wnioskodawca przenosił będzie na kontrahenta własność książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą, w tym książek posiadających numery ISBN, jego czynności należy zakwalifikować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, czy jako świadczenie usług w rozumieniu tej ustawy.

2.

Czy w opisanym powyżej wariancie II, w przypadku gdy Zainteresowany przenosił będzie na kontrahenta własność książek (PKWiU 58.11,1) lub książek z płytą, w tym książek posiadających numery ISBN, jego czynności należy zakwalifikować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, czy jako świadczenie usług w rozumieniu tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie pierwsze powinna wskazywać, że dokonywał on będzie dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany wykonywać będzie szereg czynności dla należytego wykonania umowy z kontrahentem. Wynikiem tych czynności będzie powstanie określonych przedmiotów - dóbr materialnych - książek (58.11.1) lub książek z płytą. Wobec tego, że w wyniku czynności powstaje produkt - książka - to nie może ulegać wątpliwości, że istotą świadczenia Wnioskodawcy pozostaje przeniesienie własności egzemplarzy książek na kontrahenta. Nie może ulegać wątpliwości, że istotą świadczeń Zainteresowanego pozostawać będzie przeniesienie prawa do rozporządzania tymi produktami - książkami - na kontrahenta jak właściciel. Nie może ulegać wątpliwości też to, że świadczenie - przeniesienie prawa do korzystania jak właściciel - a także świadczenie usług - dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług nie pozostają tożsame z pojęciami sprzedaży i umowy o dzieło czy umowy zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza bowiem swoiste, charakterystyczne tylko dla tej ustawy, rozróżnienie świadczeń. Nie może ulegać wątpliwości, że rozróżnienie to opiera się przede wszystkim na skutku świadczeń przeniesieniu prawa do korzystania jak właściciel - bez znaczenia na jakiej podstawie prawnej to przeniesienie następuje. Zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego pytania jest także to, że w toku wykonywania umowy wykonuje on szereg czynności, które doprowadzić mają do powstania przedmiotu umowy. Bez znaczenia pozostaje także i to, że prawa autorskie do treści książek (a zatem pewne dobra niematerialne) pozostawać będą przy kontrahencie. Prawa autorskie nie będą jednak przedmiotem obrotu. Stanowisko zaprezentowane przez Zainteresowanego potwierdzone zostało w szeregu orzeczeń sądów różnych instancji w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wydanym 11 lutego 2010 r. wyroku w sprawie Graphic Procédé (C-88/09) Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że czynności wykonywane przez firmy reprograficzne (np. kserowanie, powielanie dokumentów, planów i książek) stanowią na gruncie VAT dostawę towarów, a nie świadczenie usług. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zakwalifikowanie danej działalności jako dostawy towarów wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze, działalność ta musi mieć za przedmiot dobro materialne. Po drugie, konsekwencją dostawy dobra materialnego musi być przeniesienie prawa do rozporządzania tym dobrem jak właściciel. Świadczenia Wnioskodawcy mieć będą za przedmiot dobro materialne, do którego prawo do rozporządzania jak właściciel przeniesie on na kontrahenta. Słuszność stanowiska zajętego przez Zainteresowanego potwierdzają, między innymi także wyrok z dnia 28 marca 2007 r. WSA w Gliwicach sygn. akt III SA/GI 607/06 a także wyrok z dnia 30 października 2007 r. WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 578/07. Wnioskodawca, dla uzasadnienia swojego stanowiska przywołał także interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu pod sygnaturą ILPP2/443 155/09-4/MR. Zdaniem Zainteresowanego, wariant l odpowiada stanowi faktycznemu jaki stanowił podstawę do wydania wskazanej interpretacji indywidualnej. Bez znaczenia dla odpowiedzi na to pytanie będzie miała okoliczność, że do wykonanych z własnych materiałów egzemplarzy książek Wnioskodawca dodawał będzie płyty CD lub DVD jakie otrzyma od kontrahenta (płyta, a w szczególności jej wartość, stanowić będzie nieznaczący element książki, jeżeli porówna się to z ilością i wartością materiałów jakie dostarczać będzie Zainteresowany).

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie drugie, powinna wskazywać, że w opisanym powyżej wariancie II, w przypadku gdy przenosił on będzie na kontrahenta własność książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą, w tym książek posiadających numery ISBN, czynności Zainteresowanego należy zakwalifikować jako dostawę towarów, a nie jako świadczenie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 2006.347.1 z późn. zm.), zgodnie z którym "dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne - art. 5 ust. 5a ustawy.

Analiza powołanych przepisów - w szczególności treści art. 2 pkt 6 oraz art. 5 ust. 5a ustawy wskazuje, iż towary i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Ponadto zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W tym miejscu wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje dla celów podatku od towarów i usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi:

* pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

* pod pojęciem usług rozumie się:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy.

Zatem - odnosząc definicję usługi zawartą w ww. rozporządzeniu do definicji usługi zawartej w art. 8 ustawy - wyjaśnić należy, iż pojęcie usług wynikające z powołanego rozporządzenia nie jest tożsame z definicją usługi zawartej w art. 8 ustawy, a pojęcie dostawy towaru w powołanym rozporządzeniu nie występuje.

W konsekwencji, dokonując oceny określonej czynności należy badać czy jest ona usługą w rozumieniu ustawy, a następnie ustalić czy usługa ta została wymieniona w klasyfikacji usług.

Natomiast dla oceny, czy w przedmiotowej sprawie będzie miała miejsce dostawa towaru uregulowana w art. 7 ust. 1 ustawy, kluczowe jest ustalenie, czy nastąpi - w ramach tej czynności przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których drukarnia - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie drukarnia będzie wyzbywać się własności użytych do tej produkcji materiałów, surowców i komponentów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybiorą postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, nastąpi w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię majątkiem rzeczowym, co uczyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w wariancie I będzie przenosił na swojego kontrahenta własność wykonanych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez Zainteresowanego na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie, że dla wykonania tych książek (lub innych druków) Wnioskodawca kupował będzie, we własnym imieniu, papier i inne materiały (tekturę, nici, kleje, kapitałki, krepy) niezbędne do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek.

Kontrahent płacił będzie Zainteresowanemu za wykonane egzemplarze. Należy wskazać, że będą mogły wystąpić sytuacje w których to kontrahent wskaże dostawcę, od którego Wnioskodawca ma kupić materiały do wyprodukowania książek. W wariancie tym wszystkie materiały o charakterze materialnym na swój koszt i na swój rachunek zapewni Zainteresowany. Kontrahent przekaże Wnioskodawcy jedynie materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty dostarczy wydawca i pozostanie ich właścicielem w całym procesie, natomiast w zakresie zadań Zainteresowanego będzie połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Wnioskodawcy egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Natomiast w wariancie II Zainteresowany przenosił będzie na swojego kontrahenta własność wykonanych przez niego egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD. Podstawą przeniesienia przez Wnioskodawcę na kontrahenta prawa własności towarów - książek będzie umowa, która określać będzie to, jakie materiały do wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany będzie nabywał we własnym imieniu, a jakie materiały dostarczał będzie kontrahent. Treść książek dostarczał będzie kontrahent, na nośniku informatycznym. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą kontrahentowi. Wnioskodawca wykonywał będzie egzemplarze książek z materiałów, z których część stanowić będzie jego własność a część (np. papier) dostarczana zostanie przez kontrahenta (tym elementem opis w wariancie II różni się od opisu w wariancie l). Dla wykonania egzemplarzy książek Zainteresowany wytwarzał będzie formy (naświetli płyty drukarskie) do druku tekstu i obrazu oraz wykona inne czynności poprzedzające druk (wykona impozycje, ozalidy i proofy cyfrowe), wydrukuje i sfalcuje bloki książek, wykona okładki i połączy okładki z blokami. To Wnioskodawca będzie, z chwilą wykonania książek, właścicielem egzemplarzy książek (bo to on dostarczał będzie większość materiałów i nakład jego pracy będzie znaczący). Kontrahent, po uzyskaniu od Zainteresowanego prawa własności egzemplarzy, wprowadzał będzie do powszechnego obrotu książki wykonane przez Wnioskodawcę. Kontrahent płacił będzie Zainteresowanemu za wykonane egzemplarze. W wariancie tym część materiałów o charakterze materialnym (50% - 60%), na swój koszt i na swój rachunek zapewni Wnioskodawca a część kontrahent. Tak jak w wariancie l, kontrahent przekaże Zainteresowanemu materiały o charakterze niematerialnym - treść książek. W wariancie tym może się również zdarzyć, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD z treścią zależną od wydawcy, w sposób powodujący powstanie zestawu książka+płyta. W tym wypadku płyty, którą dostarczy wydawca i pozostanie ich właścicielem, natomiast w zakresie zadań Wnioskodawcy będzie połączenie płyt z książką w sposób wskazany przez kontrahenta a następnie wydanie kontrahentowi wykonanych przez Zainteresowanego egzemplarzy książek wraz z płytą (w szczególności przeniesienia własności egzemplarzy książek).

Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru książka lub płyta nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez kontrahenta Wnioskodawcy na rzecz klientów indywidualnych. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Sama książka bez płyty, a płyta bez książki nie jest pełnowartościowym towarem.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż skoro sprzedawane przez Zainteresowanego towary sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 58.11.1, należy uznać, że książka wraz z dołączoną do niej płytą stanowić będą jeden przedmiot dostawy.

Jak wynika zatem z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w Wariancie I będzie wytwarzać - angażując do tego określone własne materiały - produkt mający postać książki i będzie przenosić na nabywcę prawo do rozporządzania tym produktem jak właściciel. Taki charakter czynności przesądzał będzie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, o dostawie towaru, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem, w sytuacji gdy Zainteresowany przenosił będzie na kontrahenta własność książek (PKWiU ex 58.11.1), lub książek z płytą, w tym książek posiadających numery ISBN, czynności jego należy zakwalifikować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Natomiast w Wariancie II, w którym część materiałów o charakterze materialnym (50% 60%), na swój koszt i na swój rachunek zapewni Wnioskodawca, z uwagi na to, że udział materiałów własnych przewyższy udział materiałów kontrahenta, częściowe wykorzystanie w procesie produkcji otrzymanych od niego materiałów nie wpłynie na kwalifikację prawną wykonywanych czynności. Zatem, wykonywanie przez Zainteresowanego czynności w opisanym Wariancie II, w przypadku gdy przenosił on będzie na kontrahenta własność książek (PKWiU ex 58.11.1) lub książek z płytą, w tym książek posiadających numery ISBN, należy zakwalifikować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), w związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanej klasyfikacji statystycznej.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie dostawy książek. Kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku dla dostawy książek, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz stawki podatku dla dostawy broszur i albumów została rozstrzygnięta w odrębnych interpretacjach z dnia 19 maja 2011 r. Nr ILPP4/443-148/11-5/PG, ILPP4/443-148/11-6/PG, ILPP4/443-148/11-7/PG, ILPP4/443 148/11-8/PG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl