Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-131/13-6/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2013 r. (data wpływu 14 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 maja 2013 r. (data wpływu 14 maja 2013 r.) o informacje doprecyzowujące stan sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie korzysta on ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawy towarów nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą (złotnictwo, jubilerstwo, lombard) produkcyjno-handlowo-usługową, polegającą na wytwarzaniu biżuterii z metali szlachetnych, jej sprzedaży, świadczeniu usług złotniczo-jubilerskich, skupie złomu metali szlachetnych od ludności (osób fizycznych niebędących podatnikami VAT) oraz prowadzeniu lombardu. W ramach usług lombardowych Wnioskodawca udziela pożyczek pieniężnych, m.in. pod zastaw wyrobów ze złota. Zainteresowany chciałby sprzedawać skupiony złom złota oraz przedmioty zastawu (w szczególności złom złota), które nie zostały odebrane przez zastawiającego, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Złom złota pochodzi ze skupu od ludności lub z nieodebranego zastawu lombardowego. Ww. złom złota to uszkodzona biżuteria ze złota zakupiona z wtórnego obiegu (np. połamane lub niekompletne kolczyki, wisiorki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki etc.), a także biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (przez ciecz probierczą). W przeważającej większości są to używane, zniszczone wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych pochodzących z majątku prywatnego osób sprzedających. Z nabytych w ten sposób wyrobów Wnioskodawca usuwa wszelkie elementy niestanowiące metali szlachetnych, np. kamienie jubilerskie, które są oddawane klientom. Skupowany złom złota (od ludności) jest w ten sposób od razu potraktowany, a lombardowy po upływie czasu do jego wykupu. Zainteresowany planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od ludności.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca zaklasyfikował złom złota do PKWiU 38.11.58.0 (odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stosunku do sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie można zastosować art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i należy taką dostawę opodatkować stawką podstawową podatku VAT, tj. 23% (zasady ogólne).

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest w tym przypadku podstawy do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT i należy taką sprzedaż opodatkować na zasadach ogólnych, tj. stawką 23%. Nie zostanie tu spełniona podstawowa kwestia oraz jeden z niezbędnych warunków do tego aby zastosować tzw. "mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem", a mianowicie nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy nie będzie podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. W opinii Zainteresowanego, złomu metali szlachetnych nie można też opodatkować VAT-marżą, zgodnie z art. 120 ust. 4 ww. ustawy (procedura marży-towary używane). W związku z powyższym, sprzedaż złomu złota dla ludności należy opodatkować 23% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. powyższy przepis otrzymał następujące brzmienie: podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest spełniony, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

W załączniku 11 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, ustawodawca wskazał:

1.

ex 24.10.14.0 - Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu,

2.

ex 24.45.30.0 - Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,

3.

38.11.51.0 - Odpady szklane,

4.

38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe,

5.

38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych,

6.

38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,

7.

38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,

8.

ex 38.32.29.0 - Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie korzysta on ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy. Dostawy towarów nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą (złotnictwo, jubilerstwo, lombard) produkcyjno-handlowo-usługową, polegającą na wytwarzaniu biżuterii z metali szlachetnych, jej sprzedaży, świadczeniu usług złotniczo-jubilerskich, skupie złomu metali szlachetnych od ludności (osób fizycznych niebędących podatnikami VAT) oraz prowadzeniu lombardu. W ramach usług lombardowych Wnioskodawca udziela pożyczek pieniężnych, m.in. pod zastaw wyrobów ze złota. Złom złota pochodzi ze skupu od ludności lub z nieodebranego zastawu lombardowego. Ww. złom złota to uszkodzona biżuteria ze złota zakupiona z wtórnego obiegu (np. połamane lub niekompletne kolczyki, wisiorki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki etc.), a także biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (przez ciecz probierczą). W przeważającej większości są to używane, zniszczone wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych pochodzących z majątku prywatnego osób sprzedających. Z nabytych w ten sposób wyrobów Zainteresowany usuwa wszelkie elementy niestanowiące metali szlachetnych, np. kamienie jubilerskie, które są oddawane klientom. Skupowany złom złota (od ludności) jest w ten sposób od razu potraktowany, a lombardowy po upływie czasu do jego wykupu. Wnioskodawca planuje sprzedawać złom złota w takiej samej postaci, w jakiej zostaje on skupiony od ludności.

Zainteresowany chciałby sprzedawać skupiony złom złota, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż dostawy tych towarów (złom złota) nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, a przedmiotowy złom złota zaklasyfikował on do PKWiU 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ustalenie, czy sprzedaż złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej należy opodatkować na zasadach ogólnych, wg stawki podatku w wysokości 23%.

W tym miejscu wskazać należy, iż art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, czyli w takim przypadku transakcję opodatkowuje nabywający. Przy czym należy zauważyć, że powyższy mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy zarówno dostawcą, jak i nabywcą towaru jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, czyli m.in. osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą.

Jak wskazał Wnioskodawca, chciałby on dokonywać sprzedaży złomu złota na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, nie będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy.

Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W myśl art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1.

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2.

podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3.

podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4.

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5.

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Definicja towarów używanych, dla potrzeb tej szczególnej procedury, została zawarta w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z nim, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że złom złota będący przedmiotem dostawy to uszkodzona biżuteria ze złota zakupiona z wtórnego obiegu (np. połamane lub niekompletne kolczyki, wisiorki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki etc.), a także biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (przez ciecz probierczą). W przeważającej większości są to używane, zniszczone wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych pochodzących z majątku prywatnego osób sprzedających. Z nabytych w ten sposób wyrobów Zainteresowany usuwa wszelkie elementy niestanowiące metali szlachetnych, np. kamienie jubilerskie, które są oddawane klientom. Skupowany złom złota (od ludności) jest w ten sposób od razu potraktowany, a lombardowy po upływie czasu do jego wykupu.

Wskazać zatem należy, iż procedura marży nie będzie miała zastosowania przy sprzedaży ww. złomu złota, tj. wyrobów ze złota zakupionego z wtórnego obiegu a także biżuterii zniszczonej w trakcie sprawdzania próby złota, bowiem towary te nie spełnią definicji towarów używanych, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy podstawą podatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem do sprzedaży takiego złomu złota, stosuje się ogólne zasady opodatkowania i zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość sprzedanego towaru pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 - art. 41 ust. 1 ustawy.

Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Należy zauważyć, iż ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla sprzedaży złomu złota, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 38.11.58.0. Zatem przedmiotowa sprzedaż opodatkowana będzie zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, według 23% stawki podatku.

Reasumując, w stosunku do sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie będzie można zastosować art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy i należy opodatkować taką dostawę stawką podstawową podatku VAT, tj. 23% (zasady ogólne).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

W przedmiotowej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania sprzedaży złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W pozostałych zakresach zostały wydane odrębne interpretacje indywidualne z dnia 25 czerwca 2013 r. znak ILPP4/443-131/13-4/ISN i ILPP4/443-131/13 -5/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl