Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-130/11-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2011 r. (data wpływu 11 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium innego państwa członkowskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium innego państwa członkowskiego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje uruchomić magazyny konsygnacyjne na terytorium różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Magazyny te zostaną utworzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium danego państwa. Ponadto magazyny te "będą miejscami odpowiadającymi magazynowi konsygnacyjnemu" w rozumieniu polskiej ustawy VAT.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od doradców podatkowych z niektórych państw (np. Czech), kontrahenci Spółki - podatnicy podatku od wartości dodanej - są obowiązani wykazywać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego na terytorium danego państwa, a przed dokonaniem ich dostawy (w rozumieniu "pobrania towarów z magazynu").

Zainteresowany w momencie wykazywania przez kontrahentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie będzie miał wiedzy, kiedy towary zostaną pobrane z magazynu konsygnacyjnego. Możliwe są sytuacje, że towary te będą pobrane w tym samym miesiącu, w którym zostanie dokonane ich przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego. Możliwe jest również, że towary te mogą zostać pobrane w miesiącach późniejszych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w żadnym z państw członkowskich, w którym uruchamiane będą miejsca odpowiadające magazynom konsygnacyjnym.

W związku z brakiem dostawy na rzecz kontrahentów, Spółka w momencie dokonania przemieszczenia towarów do miejsc odpowiadających magazynowi konsygnacyjnemu nie będzie wystawiała faktur dokumentujących sprzedaż. Będzie natomiast wystawiać faktury pro forma.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, iż przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika od wartości dodanej nastąpi w momencie poboru przez niego towarów z miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium danego kraju.

Ponadto Wnioskodawca uściślił, iż o pobranych towarach z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta będzie informowany przez niego raz w tygodniu. Na podstawie tych informacji będzie on wystawiał fakturę (w ciągu 7 dni od dnia pobrania towarów przez kontrahenta). Natomiast, do momentu przedstawienia informacji o której mowa wcześniej, Spółka nie wie czy i kiedy kontrahent towar pobierze (pobrał).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy w przypadku przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli kontrahenci - podatnicy podatku od wartości dodanej - są obowiązani wykazywać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym towary zostaną dostarczone do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium danego państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstanie:

a.

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu lub

b.

w momencie wystawienia faktury na rzecz kontrahenta - jeżeli dostawa na rzecz kontrahenta (pobór towarów przez kontrahenta z miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu) i wystawienie faktury będą miały miejsce wcześniej niż upływ terminu wskazanego wyżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: "WDT").

Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy VAT, za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: "WNT"), albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Z przepisu tego wynika zatem, iż przemieszczenie towarów należących do podatnika, z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, uznaje się za WDT. Wskazać przy tym należy, że art. 13 ust. 3 ustawy VAT nie nakłada żadnych innych wymagań dla przemieszczenia towarów własnych, aby dostawa ta została uznana za WDT. W szczególności nie wynika z tego przepisu, aby podatnik musiał być zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie, do którego towary są transportowane.

Moment powstania obowiązku podatkowego przy WDT co do zasady reguluje art. 20 ustawy VAT. Wyjątek od regulacji zawartych w tym przepisie przewidziany został w art. 20a ustawy VAT.

I tak, zgodnie z tym przepisem "w przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako WNT w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy".

Z powyższego przepisu wynika, iż aby miał on zastosowanie, musi być spełniony warunek, iż podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako WNT w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Jak zostało wskazane w opisie sprawy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od doradców podatkowych z niektórych państw (np. Czech), kontrahenci Spółki - podatnicy podatku od wartości dodanej - są obowiązani wykazywać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako WNT w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego na terytorium danego państwa, a przed dokonaniem ich dostawy (w rozumieniu "pobrania towarów z magazynu").

Zdaniem Wnioskodawcy, przy takim obowiązku rozpoznawania WNT nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy VAT. Jego kontrahenci - podatnicy podatku od wartości dodanej - są bowiem zobowiązani do wykazania WNT w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do miejsc odpowiadających magazynom konsygnacyjnym. Nie będą oni zatem zobowiązani do wykazywania WNT w terminie wskazanym w art. 20a ust. 1 ustawy VAT. Przyjąć zatem należy, że w przedmiotowym przypadku zastosowanie winien mieć art. 20 ust. 1 ustawy VAT, określający ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego przy WDT.

Zgodnie z tym przepisem, w WDT obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Z kolei zgodnie z ust. 2 tego przepisu, w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w jego przypadku, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy VAT, będzie miała miejsce WDT.

W związku z tym, ze względu na niespełnienie przesłanek określonych w art. 20a ust. 1 ustawy VAT, przepis ten nie będzie miał zastosowania. A zatem obowiązek podatkowy powstanie na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 13 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1.

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2.

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3.

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4.

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (art. 13 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca planuje uruchomić magazyny konsygnacyjne na terytorium różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Magazyny te zostaną utworzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium danego państwa. Ponadto, magazyny te "będą miejscami odpowiadającymi magazynowi konsygnacyjnemu" w rozumieniu polskiej ustawy.

Funkcjonujący w ustawie o podatku od towarów i usług magazyn konsygnacyjny jest odpowiednikiem instytucji składu typu call off (pobieranie na żądanie). Cechą charakterystyczną tej instytucji jest to, że towary pozostawiane w takim magazynie przeznaczone są dla jednego konkretnego odbiorcy.

Istotą magazynu konsygnacyjnego jest ograniczenie uciążliwości obowiązków administracyjnych związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz przesunięcie momentu, w którym dochodzi do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z legalną definicją magazynu konsygnacyjnego zawartą w art. 2 pkt 27c ustawy, przez magazyn konsygnacyjny rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny, rozumie się podatnika, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu (art. 2 pkt 27d ustawy).

Wobec powyższego, przez magazyn konsygnacyjny w myśl powołanych przepisów należy rozumieć wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (polski podmiot) miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów, które należą do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego (lub na jego rzecz) z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego do tego miejsca, z którego podmiot polski przechowujący te towary pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Jak wskazał Wnioskodawca, uruchamiane przez niego na terytorium różnych państw członkowskich magazyny konsygnacyjne będą miejscami odpowiadającymi magazynowi konsygnacyjnemu w rozumieniu ustawy. Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, iż przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika od wartości dodanej nastąpi w momencie poboru przez niego towarów z miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium danego kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 20a i 20b.

W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 2 ustawy).

W niniejszej sprawie będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu.

W myśl art. 20a ust. 1 ustawy, w przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:

1.

przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki;

2.

podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 20a ust. 2 ustawy).

Stosownie do treści art. 20a ust. 3 ustawy, w przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podatnika, który pierwotnie dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie były przedmiotem dostawy zgodnie z ust. 1, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.

Z przepisu art. 20a ust. 1 ustawy wynika, iż ma on zastosowanie w przypadku, gdy następuje przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem jednak, iż podatnik podatku od wartości dodanej wykaże dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca o pobranych przez kontrahenta towarach z magazynu konsygnacyjnego będzie informowany przez niego raz w tygodniu. Na podstawie tych informacji będzie on wystawiał fakturę (w ciągu 7 dni od dnia pobrania towarów przez kontrahenta). Jak wskazał Zainteresowany, zgodnie z informacjami uzyskanymi od doradców podatkowych z niektórych państw (np. Czech), jego kontrahenci - podatnicy podatku od wartości dodanej - są obowiązani wykazywać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego na terytorium danego państwa, a przed dokonaniem ich dostawy (w rozumieniu "pobrania towarów z magazynu").

Odnosząc się do zadanego pytania, stwierdzić należy, iż jak już wskazano powyżej, w przypadku przemieszczania towarów do magazynu konsygnacyjnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem jednak, że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Reasumując, w przypadku przemieszczenia towaru do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w sytuacji, gdy podatnik podatku od wartości dodanej będzie zobowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie, w którym towary zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego, jednak przed dokonaniem ich dostawy przez Wnioskodawcę (w rozumieniu "pobrania towarów z magazynu"), moment powstania obowiązku podatkowego winien być ustalany na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy

Wskazać jednak należy, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku od wartości dodanej zobowiązany będzie wykazać dokonane przemieszczenie towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym Zainteresowany dokona dostawy towarów (nie później niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę), dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego zastosowanie znajdzie zasada wskazana w art. 20a ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie opodatkowania dostawy towarów stawką podatku w wysokości 0% wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie w dniu 20 maja 2011 r. Nr ILPP4/443-130/11-5/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl