ILPP3/4512-1-55/15-2/TK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/4512-1-55/15-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek #61485; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w dniu 5 lutego 1981 r. otrzymał, w zamian za dożywocie, od swoich rodziców nieruchomość rolną o pow. 8,5168 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą, położoną we wsi P. na terenie gminy. W dniu 24 września 1982 r. Zainteresowany kupił z zasobów Skarbu Państwa użytki rolne o pow. 1,45 ha. W dniu 7 marca 2002 r. Wnioskodawca kupił od osoby prywatnej użytki rolne o pow. 5,46 ha. Na ww. areale Zainteresowany prowadził uprawę zbóż i pasz objętościowych na potrzeby produkcji zwierzęcej jako rolnik ryczałtowy. W 2009 r. Wnioskodawca z części odziedziczonej po rodzicach wydzielił 1,24 ha i podzielił na 8 nieuzbrojonych działek rolnych z decyzją o warunkach zabudowy wraz z drogą wewnętrzną. Do chwili obecnej Zainteresowany sprzedał 6 działek. Jedną darował siostrze, a na ostatniej wybudował sobie dom. Na sprzedaż ww. działek uzyskał zwolnienie od podatku VAT na podstawie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (I SA/Po 6056/10).

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w ramach likwidacji gospodarstwa rolnego Wnioskodawca sprzedał 2,70 ha użytków rolnych wraz z zabudowaniami. Równocześnie wydzierżawił pozostałe użytki rolne na okres 10-lat. W dniu 13 lipca 2013 r. Zainteresowany uzyskał rentę rolniczą i w ten sposób ostatecznie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Obecnie Wnioskodawca posiada działkę o pow. 0,13 ha wraz z wybudowanym domem oraz pow. rolną 0,5130 ha podzieloną na 5 nieuzbrojonych działek rolnych wraz z wydanymi dla nich warunkami zabudowy. Podziału tego Zainteresowany dokonał w 2013 r. Grunty te są gruntami rolnymi VI klasy i nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Sprzedaż ww. działek Wnioskodawca zamierza prowadzić w sposób niezorganizowany, tj. bez uzbrajania terenu, bez biur pośrednictwa, bez ogłoszeń reklamowych. Zainteresowany wskazał, ze nie prowadził, nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić działalności gospodarczej. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży ww. działek zamierza przeznaczyć na wykończenie domu i potrzeby własne (uzupełnienie renty, która wynosi 700,00).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyżej przedstawioną sytuacją istnieje obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż części gruntu likwidowanego gospodarstwa rolnego, które nie zostało nabyte w celu dalszej odsprzedaży nie jest działalnością gospodarczą. Sposób sprzedaży również nie nosi znamion działalności gospodarczej. Przy sprzedaży nie zostaną podjęte działania marketingowe ułatwiające sprzedaż, a z uzyskanych środków nie nastąpi zakup innych gruntów do kolejnej sprzedaży.

Zainteresowany uważa, że ma tu miejsce zwykłe wykonywanie prawa własności (dyrektywa RE 2006/112/WE art. 12 ust. 1). Wnioskodawca wskazał, że podobne przypadki do jego rozpatrywane już były i wydane zostały wyroki:

* Wyrok S.A. w Poznaniu SA/Po 699/09 z dnia 26 listopada 2009 r.;

* Wyroki NSA z dnia 15 grudnia 2011 r. I FSK 1695/11 i I FSK 1732/11;

* Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 grudnia 2011 r. połączone sprawy C-180/10 i C-181/10;

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP4/443-477/12-2/EWW z dnia 11 stycznia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z powyższych unormowań wynika, że grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

W podobny sposób rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

W kwestii opodatkowania dostawy działek istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął lub podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, co skutkować będzie koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej #61485; Dz.U.UE.L 347.1, z późn. zm. (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10), dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 5 lutego 1981 r. otrzymał, w zamian za dożywocie, od swoich rodziców nieruchomość rolną o pow. 8,5168 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą, położoną we wsi P. na terenie gminy. W dniu 24 września 1982 r. Zainteresowany kupił z zasobów Skarbu Państwa użytki rolne o pow. 1,45 ha. W dniu 7 marca 2002 r. Wnioskodawca kupił od osoby prywatnej użytki rolne o pow. 5,46 ha. Na ww. areale Zainteresowany prowadził uprawę zbóż i pasz objętościowych na potrzeby produkcji zwierzęcej jako rolnik ryczałtowy. W 2009 r. Wnioskodawca z części odziedziczonej po rodzicach wydzielił 1,24 ha i podzielił na 8 nieuzbrojonych działek rolnych z decyzją o warunkach zabudowy wraz z drogą wewnętrzną. Do chwili obecnej Zainteresowany sprzedał 6 działek. Jedną darował siostrze, a na ostatniej wybudował sobie dom. Na sprzedaż ww. działek uzyskał zwolnienie od podatku VAT na podstawie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (I SA/Po 6056/10).

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w ramach likwidacji gospodarstwa rolnego Wnioskodawca sprzedał 2,70 ha użytków rolnych wraz z zabudowaniami. Równocześnie wydzierżawił pozostałe użytki rolne na okres 10-lat. W dniu 13 lipca 2013 r. Zainteresowany uzyskał rentę rolniczą i w ten sposób ostatecznie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Obecnie Wnioskodawca posiada działkę o pow. 0,13 ha wraz z wybudowanym domem oraz powierzchnię rolną 0,5130 ha podzieloną na 5 nieuzbrojonych działek rolnych wraz z wydanymi dla nich warunkami zabudowy. Podziału tego Zainteresowany dokonał w 2013 r. Grunty te są gruntami rolnymi VI klasy i nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Sprzedaż ww. działek Wnioskodawca zamierza prowadzić w sposób niezorganizowany tj. bez uzbrajania terenu, bez biur pośrednictwa, bez ogłoszeń reklamowych. Zainteresowany wskazał, ze nie prowadził, nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić działalności gospodarczej. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży ww. działek zamierza przeznaczyć na wykończenie domu i potrzeby własne (uzupełnienie renty, która wynosi 700,00).

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Nie podjął on ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca dokonał jedynie podziału posiadanej nieruchomości rolnej o powierzchni 0,5130 ha na 5 mniejszych działek i uzyskał dla nich warunki zabudowy.

Brak jest zatem przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takich przesłanek brak.

Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca sprzedając działki nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynności te nie będą nosiły znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Powyższe wynika z tego, że sprzedaż przez Wnioskodawcę działek stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, w przedmiotowej sprawie zbywając działki stanowiące jego majątek prywatny, Wnioskodawca będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego stosownie do zapisów orzecznictwa transakcja zbycia działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, sprzedaż działek wydzielonych z gruntu Wnioskodawcy pod zabudowę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem odpowiadając na zadane pytanie należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług od sprzedaży ww. działek

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Ponadto, na podstawie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Ponieważ to z wyczerpującego opisu przedstawionego przez wnioskodawcę musi wynikać stan faktyczny sprawy umożliwiający wydanie interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę stanowiska zainteresowanego wraz z uzasadnieniem tej oceny (art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Zauważyć należy również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl