Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/4512-1-240/15-2/JO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wynajem sprzętu spawalniczego i wózka jezdniowego oraz odliczenia pełnej kwoty podatku od ich zakupu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wynajem sprzętu spawalniczego i wózka jezdniowego oraz odliczenia pełnej kwoty podatku od ich zakupu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem ma być wyłącznie odpłatny wynajem zakupionego sprzętu, tj. wózka jezdniowego, sprzętu spawalniczego, a także przeprowadzanie kursów oraz szkoleń komputerowych i językowych.

Zainteresowany będzie wyłącznie odpłatnie wynajmować sprzęt, który zakupił niedawno, tj. wózek jezdniowy i sprzęt spawalniczy. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w dziale 77, znajdują się tego typu usługi, które są opodatkowane w wysokości 23%. Wnioskodawca nie przewiduje innego zastosowania dla zakupionego sprzętu, niż jego wynajem. Ponadto, zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do kursów i szkoleń.

Zainteresowany zwrócił się do Urzędu Skarbowego, o zwrot pełnej kwoty podatku za zakupiony sprzęt. Urząd skarbowy chce potwierdzenia, że podatek za usługi wynajmu sprzętu w sytuacji przedstawionej powyżej, ma być naliczany w wysokości 23%. Ponadto, ww. Urząd, chciałby potwierdzenia, że podatek może być zwrócony w pełnej kwocie.

Zainteresowany podkreśla, że jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarówi usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy ze względu na to, że Wnioskodawca chce wynajmować zakupiony sprzęt, tj. wózek jezdniowy i sprzęt spawalniczy, ma on prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku.

2. W jakiej wysokości VAT powinien być naliczany w przypadku wynajmu zakupionego sprzętu, tj. wózka jezdniowego i sprzętu spawalniczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on wyłącznie odpłatnie wynajmować sprzęt, który zakupił niedawno, tj. wózek jezdniowy i sprzęt spawalniczy. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i usług w dziale 77 znajdują się tego typu usługi, które są opodatkowane w wysokości 23%.

Zainteresowany uważa, że właśnie w taki sposób, tj. w wysokości 23% powinien naliczać VAT przy wynajmie wspomnianego sprzętu. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że jeżeli będzie wynajmował ten sprzęt, a wynajem jest opodatkowany w wysokości 23%, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 8 ust. 1 ustawy, wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z kolei, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5% - według art. 41 ust. 2a ustawy.

W przedstawionym opisie sprawy, Zainteresowany sklasyfikował usługę odpłatnego wynajmu sprzętu spawalniczego i wózka jezdniowego do działu 77 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Należy zatem zauważyć, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę polegająca na odpłatnym wynajmie sprzętu spawalniczego i wózka jezdniowego, nie mieści się w wykazie zarówno do załącznika nr 3, jak i załącznika nr 10, w których mowa jest o obniżonych stawkach podatku na towary i usługi, ponieważ ww. załączniki nie mają zastosowania do działu 77 PKWiU.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa czynność nie będzie objęta zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku, będzie podlegała opodatkowaniu - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - 23% stawką podatku od towarów i usług.

Ponadto w analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą kwestii odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupionego sprzętu, tj. sprzętu spawalniczego oraz wózka jezdniowego.

W odniesieniu do wątpliwości Zainteresowanego w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Tak więc kwota podatku naliczonego stanowi sumę kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której będzie wynajmował odpłatnie sprzęt spawalniczy i wózek jezdniowy, a także przeprowadzał kursy oraz szkolenia komputerowe i językowe. Zainteresowany poinformował, że zakupiony przez niego sprzęt nie będzie wykorzystywany do kursów i szkoleń. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku od towarów i usług.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Podsumowując, Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem wózka jezdniowego i sprzętu spawalniczego, ponieważ nabyty sprzęt będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, poprzez jego wynajem. Ponadto Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku od towarów i usług.

Reasumując, usługa wynajmu zakupionego sprzętu, tj. wózka jezdniowego i sprzętu spawalniczego powinna być opodatkowana według 23% stawki podatku, a Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupu ww. sprzętu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji Podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl