ILPP3/443-84/11-6/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-84/11-6/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2011 r. (data wpływu 11 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie importu węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 do produkcji aerozoli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie importu węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 do produkcji aerozoli.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od ponad 20 lat w zakresie produkcji preparatów do czyszczenia deski rozdzielczej, opon, plastików, środków smarnych, odświeżaczy powietrza, odmrażaczy do szyb, środków ułatwiających rozruch, dodatków do oleju i paliwa, silikonów, klejów, wosków do karoserii, rozmaitych preparatów czyszczących, w tym do wykorzystania na myjniach, w domu, w obiektach użyteczności publicznej, preparatów biobójczych, preparatów konserwujących, antykorozyjnych i innych specjalistycznych preparatów.

Zainteresowany produkuje takie wyroby, jak wymienione powyżej, również w opakowaniach ciśnieniowych - tzw. "aerozolach" (dalej zwanych "Aerozolami"). Aby umieścić swoje produkty w Aerozolach, konieczne jest użycie w produkcji takich wyrobów węglowodorów gazowych z grupowania CN 2711 (tj. głównie izomerów propanu i butanu w różnych proporcjach; dalej zwanych jako "Gaz"). Wnioskodawca nabywa Gaz do celów produkcji Aerozoli.

Obecnie, Zainteresowany nabywa ten Gaz od podmiotu krajowego. W przyszłości zamierza jednak nabywać go również od podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak od podmiotów z krajów trzecich w ramach importu. Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów podatku akcyzowego. Zainteresowany prowadzi również skład podatkowy. Napełnianie opakowań ciśnieniowych Gazem odbywa się w całości poza tym składem podatkowym.

Do chwili obecnej Wnioskodawca nie otrzymał decyzji ustalającej dopuszczalne normy zużycia Gazu do produkcji innych wyrobów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany, w przypadku importu Gazu przeznaczonego do produkcji Aerozoli, nie będzie zobowiązany do spełniania jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej w celu zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku importu Gazu przeznaczonego do produkcji Aerozoli, nie będzie on zobowiązany do spełniania jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej w celu zastosowania zerowej stawki akcyzy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", jedną z czynności opodatkowanych akcyzą jest import wyrobów akcyzowych.

Obowiązek podatkowy w przypadku importu powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego (art. 10 ust. 2 ustawy). Szczegółowe zasady postępowania w odniesieniu do podatku akcyzowego w przypadku importu wyrobów akcyzowych zostały opisane w dziale II rozdziale 5 ustawy.

Jednakże w przypadku importu Gazu w zakresie działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego, stawka akcyzy na ten wyrób akcyzowy wynosi 0 zł. Zastosowanie znajdzie art. 89 ust. 2, spełnione zostaną bowiem następujące przesłanki:

* Gaz nie będzie w tym przypadku wyrobem energetycznym, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-13,

* będzie on przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Zainteresowany uważa, że ustawa nie przewiduje dodatkowych warunków o charakterze formalno-administracyjnym, od których zależałoby zastosowanie stawki 0 zł do Gazu w opisanej sytuacji Wnioskodawcy. W tym kontekście Zainteresowany wskazuje, że ustawa nakłada na importerów paliw opałowych, chcących zastosować obniżoną stawkę akcyzy, obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia, że paliwa te będą przeznaczone do celów opałowych lub sprzedane z przeznaczeniem do takich celów. Tego typu obowiązki nie są przewidziane w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie będzie on zobowiązany do spełniania jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej w celu zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku importu Gazu zużywanego do produkcji Aerozoli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej rozpatrzone.

W niniejszej interpretacji indywidualnej rozpatrzono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego w przedmiocie importu Gazu przeznaczonego do produkcji Aerozoli. W pozostałych zakresach wydane zostały w dniu 11 stycznia 2011 r. interpretacje indywidualne nr ILPP3/443 84/11 -2/TK, ILPP3/443 84/11-3/TK, ILPP3/443 84/11-4/TK, ILPP3/443 84/11-5/TK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl