ILPP3/443-76/11-3/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-76/11-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia składu podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia składu podatkowego.

Pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo prowadzi skład podatkowy w zakresie magazynowania wyrobów akcyzowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

W przyszłości planuje nabycie do dalszej odsprzedaży produktów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 19 45. Dla obu produktów ze względu na to, że będą przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, stawka akcyzy wynosi 0 zł (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż produkt o kodzie CN 2710 19 29 przemieszczany będzie luzem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy produkt o kodzie CN 2710 19 29 może być wprowadzony na skład podatkowy pomimo, że zakres zezwolenia na prowadzenie składu obejmuje oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99.

2.

Czy produkt o kodzie CN 2710 19 45 może być wprowadzony na skład podatkowy pomimo, że zakres zezwolenia na prowadzenie składu obejmuje oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99.

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt o kodzie 2710 19 29 może być wprowadzony na skład podatkowy pomimo, ze pozwolenie na prowadzenie składu obejmuje produkty o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99 ze względu na to, że produkty objęte są zerową stawką podatku akcyzowego. Zdaniem Zainteresowanego produkt o kodzie 2710 19 45 może być wprowadzony na skład podatkowy pomimo, ze pozwolenie na prowadzenie składu obejmuje produkty o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99 ze względu na to, że produkty objęte są zerową stawką podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Z kolei w myśl art. 49 ust. 1 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż przedsiębiorstwo prowadzi skład podatkowy w zakresie magazynowania wyrobów akcyzowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

W przyszłości planuje nabycie do dalszej odsprzedaży produktów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 19 45. Dla obu produktów ze względu na to, że będą przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, stawka akcyzy wynosi 0 zł (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Wyjaśnić należy, iż w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy, zwierającego "Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG" prawodawca wskazał wyroby od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Zwrócić uwagę należy na fakt, iż procedurę zwieszenia stosuje się do tych wyrobów niezależnie od ich przeznaczenia.

Przepis art. 40 ust. 5 ustawy stanowi, iż procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Zgodnie z uregulowaniem art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a (...).

W świetle powyższego dopiero w momencie zakończenia procedury zawieszenia wyrób zostaje dopuszczony do konsumpcji z określoną (w tym przypadku zerową) stawką akcyzy. Od tego też momentu nabywane przez Wnioskodawcę wyroby przestają podlegać kontroli i nadzorowi nad ich przemieszczaniem.

W związku z powyższym, dopóki wyroby opisane we wniosku objęte są procedurą zawieszania akcyzy to muszą one podlegać zasadom właściwym dla tej procedury.

Przepis art. 49 ust. 11 ustawy, zgodnie z którym jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub dokonywać przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Natomiast w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazano, iż użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z załącznika z nr 1 do ustawy wynika natomiast, iż wyroby o kodzie CN 2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe, wskazane zostały w poz. 27.

Oznacza to, iż opisane we wniosku wyroby o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 19 45 mieszczą się w grupie wyrobów określonych jako wyroby energetyczne - na którą zezwolenie posiada już Zainteresowany (Przedsiębiorstwo prowadzi skład podatkowy w zakresie magazynowania wyrobów akcyzowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99).

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż Zainteresowany nie musi uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Tym niemniej będzie on zobowiązany dopełnić obowiązków wynikających z uregulowań art. 49 ust. 7 do 9 ustawy (co w konsekwencji prowadzi do uznania stanowiska Zainteresowanego za nieprawidłowe).

Zwrócić przy tym należy uwagę na przepis art. 49 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 8, 10 i 11.

Dane zawarte we wniosku to m.in. - jak wynika z treści art. 49 ust. 3 ustawy - dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Przepis ten stanowi bowiem, iż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.

W przedmiocie danych dotyczących rodzaju i zakresu działalności (a więc m.in. rozszerzenia zakresu wprowadzanych do składu podatkowego wyrobów) Wnioskodawca związany będzie postanowieniami art. 49 ust. 8 ustawy zgodnie z którym, powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany (art. 49 ust. 9 ustawy).

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy - odnośnie wprowadzania na skład podatkowy produktów o kodach CN 2710 19 29 i 2710 19 45 w ramach zezwolenia na prowadzenie składu obejmującego oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99 - uznać należało za nieprawidłowe. Obowiązkiem Zainteresowanego jest bowiem powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej zmianie zakresu działalności przed jej rozpoczęciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl