Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-74/08-9/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiadający skład podatkowy dokona zakupu alkoholu etylowego PKWiU 15.92.11, wprowadzi go do składu podatkowego w celu dalszej sprzedaży. Po rozładunku z autocysterny do posiadanych zbiorników, bez przetwarzania i uszlachetniania, następnego dnia załaduje do autocysterny, wystawi dokumenty ADT i WzS do dalszej wysyłki. Czynności są zgłoszone w regulaminie składu podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca posiadający skład podatkowy, zakupiony alkohol etylowy PKWiU 15.92.11 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wprowadzając do składu podatkowego, po rozładunku do swoich zbiorników i bez dalszego przetwarzania, może dalej sprzedawać wysyłając go na dokumentach ADT i WzS.

Zdaniem Wnioskodawcy, istotne jest to, aby przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywało się między składami podatkowymi na właściwych dokumentach. Ta czynność w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Zainteresowanego, zostanie zachowana. Natomiast wystawienie faktury sprzedaży, rozliczenie podatku VAT i kto ma na tym zyskać jest nieistotne w świetle przepisów regulujących przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składami podatkowymi.

Zakup i dalsza odsprzedaż alkoholu etylowego po wprowadzeniu do składu podatkowego lub z jego pominięciem, nie powinna być zabroniona jeśli będzie odbywała się z zastosowaniem właściwych dokumentów i przy udziale pracowników szczególnego nadzoru podatkowego, gdy alkohol ten zostanie nadany oraz odebrany za potwierdzeniem dokumentu ADT w składach podatkowych

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Z kolei w myśl art. 30 ust. 2 ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (w tym alkoholu etylowego art. 67 tej ustawy) mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (...).

Natomiast przepis art. 31. ust. 1 ustawy, wskazuje iż zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.

prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,

2.

jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

3.

jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe,

4.

nie zalega z cłem, podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

5.

złoży zabezpieczenie akcyzowe,

6.

nie zostało jemu cofnięte zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym rozróżniają zatem dwa podstawowe typy składów podatkowych: tzw. skład podatkowy "producencki" i "magazynowy".

Skład podatkowy "producencki" jest miejscem, w którym podmiot prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu (art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Drugim typem składu podatkowego jest tzw. skład podatkowy "magazynowy - usługowy", służący do prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot (art. 31 ust. 2 ustawy). Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego magazynowego, podmiot obok warunków określonych w art. 31 ust. 1, winien spełniać dodatkowo warunki wymienione w ust. 2 pkt 1-3 tego artykułu, które zostały szczegółowo określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.).

Powyższe przepisy nie wykluczają możliwości magazynowania przez podmiot prowadzący tzw. produkcyjny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych należących bądź wyprodukowanych przez inny podmiot. Dla niniejszej działalności prowadzący "producencki skład podatkowy" nie jest zobligowany do spełnienia dodatkowych warunków zawartych w art. 31 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz w § 13 cytowanego rozporządzenia, gdyż warunki te, jak wyżej wskazano, dotyczą wyłącznie składu typu magazynowego.

Reasumując, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w składzie podatkowym w zakresie produkcji alkoholu etylowego, to będzie mógł dokonać sprzedaży alkoholu etylowego wyprodukowanego przez inny podmiot, bez jego przetworzenia w ramach zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu producenckiego. Jednakże, wydane zezwolenie winno zawierać zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym, która w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie polegała zarówno na produkcji jak i magazynowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki przedstawionej we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z dnia 29 września 2008 r. wydane zostały odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl