Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-74/08-7/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada skład podatkowy i jest producentem alkoholu etylowego PKWiU 15.92.11 w gorzelni. Na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej może zajmować się pośrednictwem, handlem alkoholem etylowym i wyrobami alkoholowymi. Zainteresowany dokona zakupu alkoholu etylowego PKWiU 15.92.11 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie wprowadzając ich do składu podatkowego, sprzeda je innemu odbiorcy do składu podatkowego. Na dokumentach ADT i WzS producent wyrobów umieści zamiast Wnioskodawcy ostatecznego odbiorcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca posiadający skład podatkowy może dokonać zakupu i sprzedaży alkoholu etylowego PKWiU 15.92.11 w zawieszeniu poboru akcyzy, nie wprowadzając go na teren składu podatkowego, w przypadku gdy wyroby te na dokumentach ADT i WzS producenta np. gorzelni pojadą bezpośrednio do odbiorcy, potwierdzony ADT 3 wróci do producenta (gorzelni), a Zainteresowany wystawi fakturę sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, istotne jest to, aby przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywało się między składami podatkowymi na właściwych dokumentach. Ta czynność w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Zainteresowanego, zostanie zachowana. Natomiast wystawienie faktury sprzedaży, rozliczenie podatku VAT i kto ma na tym zyskać jest nieistotne w świetle przepisów regulujących przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składami podatkowymi.

Zakup i dalsza odsprzedaż alkoholu etylowego po wprowadzeniu do składu podatkowego lub z jego pominięciem, nie powinna być zabroniona jeśli będzie odbywała się z zastosowaniem właściwych dokumentów i przy udziale pracowników szczególnego nadzoru podatkowego, gdy alkohol ten zostanie nadany oraz odebrany za potwierdzeniem dokumentu ADT w składach podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:

* produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym,

* przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju,

* przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej,

* eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Stosownie do art. 27 ust. 4 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest dołączenie do przewożonych ww. wyrobów administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku:

* otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę,

* niedostarczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do miejsca przeznaczenia; obowiązek podatkowy powstaje z dniem wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego, a jeżeli dnia tego nie można określić - z dniem stwierdzenia przez uprawniony podmiot o ich niedostarczeniu.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Druki administracyjnego dokumentu towarzyszącego są wydawane przez naczelnika urzędu celnego po uprzedniej ich ewidencji. Zwrot administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez uzyskanie pieczęci właściwego urzędu celnego na administracyjnym dokumencie towarzyszącym.

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.).

W myśl § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wysyłającym jest skład podatkowy dokonujący wysyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie warunkują możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od prawa własności do tych wyrobów. Żaden przepis nie rozstrzyga kwestii własnościowych i nie wskazuje, że podmiot wysyłający wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powinien być ich właścicielem.

Wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego następuje na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, natomiast nie ma znaczenia, kto pozostaje właścicielem wyrobów: skład podatkowy czy też inny podmiot nie prowadzący własnego składu podatkowego.

Tak więc biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy w zakresie stosowania procedury zawieszenia akcyzy, należy stwierdzić, że możliwe jest stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wyprowadzenia ze składu podatkowego podmiotu produkującego alkohol etylowy, którego właścicielem i sprzedającym jest inny podmiot, pod warunkiem złożenia stosownego zabezpieczenia akcyzowego.

W związku z powyższym stanowisko podatnika należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki przedstawionej we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z dnia 29 września 2008 r. wydane zostały odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl